Ansökningstiden för temaprojekt är inte fortlöpande som för Leaderprojekt i allmänhet utan de lediganslås att sökas separat under en viss period. Temaprojekt har en mindre budget än Leaderprojekt och koordineras av Aktion Österbotten.

Feelgood-invest

(SUOMEKSI)

Ansökningstid 21.1 – 6.3.2020

Feelgood-invest är ett investeringsprojekt med vilket man kan skapa en större gemenskap i byn, få med olika typer av invånare och skapa generationsöverskridande verksamhet. Projektets åtgärder strävar till en mångsidigare användning av allmännyttiga fastigheter, byagårdar, gemensamma anläggningar, parker och friluftsområden. Projektet kan även utöka antalet aktiva människor i byarna. Med hjälp av temaprojektet hoppas vi kunna få mera aktivitet i byarna, öka och förnya byggnadernas användningsgrad samt göra boendemiljön trivsammare, tryggare och mera hållbar.

Avsikten är även att aktivera nya människor genom investeringar som lockar nya användargrupper till gemensamma utrymmen och anläggningar. Uppsnyggning av omgivningen och åtgärder som förbättrar energieffektiviteten bidrar till ett mera hållbart samhälle.

Åtgärder kan vara:

 • Investeringar som främjar nya användningsmöjligheter av befintliga områden och fastigheter t.ex. genom delningsekonomi
 • Små investeringar som uppmuntrar till friskvård och rörelse t.ex. fasta träningsredskap utomhus
 • anskaffningar som verkar för hållbarhet och ekologisk mångfald, t.ex. solpaneler, mulltoaletter vid vandringsleder och allmänna platser
 • Små investeringar i gemensamma anläggningar som främjar social samvaro, t.ex. grilltak, lusthus
 • Förbättrande av servicen, t.ex. parkeringsutrymmen, solpanelsbänk för mobilladdning
 • Förbättrande av tillgängligheten, t.ex. ramper, spångar, trappor
 • Anskaffningar som förbättra säkerheten t.ex. alarm till föreningshus, räcken, stängsel
 • Utrustning som används vid allmänna tillställningar t.ex. projektor, duk, bord och stolar
 • Uppsnyggning av miljön, t.ex. anläggande av parkområde, allmänna trädgårdar och odlingslotter

Projektets totalbudget kan vara mellan 1000 och 10 000 euro
Stödets  storlek är 50%
. Den privata andelen kan utgöras av talko.

Efter att underprojekten valts uppgörs ett skriftligt avtal mellan Aktion Österbotten och genomförarna av projekten.

Ansökningarna görs på pappersblanketter: 3325B,  Indikatorblankett 3306L   3306Dind, 

Anvisningar hur du fyller i ansökan finns här

Nödvändiga bilagor:

 • detaljerad budget
 • senast fastställda bokslut
 • utdrag ur föreningsregistret
 • föreningens stadgar
 • protokollsutdrag från möte där man fattat beslut om stödansökan
 • prisjämförelse med tre offerter vid kostnader över 2500 euro
 •  Eventuella tillstånd (bygglov, åtgärdstillstånd el dyl.)
 • Plan för vederlagsfritt arbete (talkoplan) (3306F)

Ansökningsblankett 3325B skickas per post till:

Aktion Österbotten
Landsbygdens hus
Mjölvägen 2
68910 Bennäs

Andra bilagor kan skickas per e-post: maria@aktion.fi
Mer information: Maria Carstensen, tel. 050 465 2630

Vi rekomenderar att ni skannar även ansökningsblanketten för er själv.

Inspirera och inspireras – studiebesök som internationellt temaprojekt

(ansökningstiden har gått ut)

Målet med Aktion Österbottens internationella temaprojekt är ett att hitta nya former för den egna verksamheten.

Underprojekten genomförs som studiebesök inom Finland eller till ett land i EU (utrikesresor har förtur), för att få nya erfarenheter, hitta nya lösningar, för att knyta kontakter samt uppmuntra till internationellt samarbete. Studiebesöken genomförs till ett på förhand bestämt mål, vilket ska anges i ansökan.

I ansökan ska ingå:

 • avsikten med resan
 • en preliminär resplan
 • antal deltagare i studiebesöket (max 4 personer).

För besöken krävs också en motpart som fungerar som värd för besöket

Projektets totalbudget kan vara mellan 500 och 10 000 euro

Stödets  storlek är 50%. Den privata andelen kan inte utgöras av talko.

Efter att underprojekten valts uppgörs ett skriftligt avtal mellan Aktion Österbotten och genomförarna av projekten.

Ansökningarna görs på pappersblanketter: 3325A,  Indikatorblankett 3306L   3306Dind, 

Anvisningar hur du fyller i ansökan finns här

Nödvändiga bilagor:

 • detaljerad budget
 • senast fastställda bokslut
 • utdrag ur föreningsregistret
 • föreningens stadgar
 • protokollsutdrag från möte där man fattat beslut om stödansökan
 • dokument över upphandlingar över 2500 euro

TÄÄLTÄ löydät materiaalit suomeksi

Tillgänglighetsinvest (ansökningstiden har gått ut)

Med temaprojektet vill man stöda satsningar som förbättrar tillgängligheten och deltagarmöjligheter för grupper med specialbehov och erbjuda en likvärdig service till alla oberoende av deras fysiska förmåga. I Aktion Österbottens strategi finns flera målsättningar som rör fritidssatsningar där även grupper med funktionshinder är en självklar del. Genom temaprojektet genomförs investeringar som på ett bestående sätt förbättrar tillgängligheten till gemensamma områden och utrymmen i regionen för att även grupper och personer med funktionshinder fullt ut skall kunna ta del av det verksamhetsutbud som finns. Efter att ansökningstiden hade gått ut hade 14 ansökningar kommit in till Tillgänglighetsinvest och de gällde bland annat inva-WC, ramper, parkering och hörselslingor.

 

Friskinvest – naturen som källa för hälsa och välmående (ansökningstiden har gått ut)

I strategin är en av målsättningarna att landsbygden blir en viktig resurs, möjlighet och plattform för ökad livskvalitet för allt fler då framtidens landsbygdsinvånare allt mer omvärderar balansen mellan arbete och fritid. Byarna har blivit ännu mer attraktiva boningsorter, serviceformerna och sysselsättningsmöjligheterna på landsbygden har utvidgats tack vare att utvecklingsarbetet är platsbundet, beaktar de lokala förutsättningarna och att det åtnjuter en stark förankring hos de invånare som berörs. Aktion Österbotten r.f. har kunnat konstatera ett behov av investeringar i hälsofrämjande fritid som gäller oberoende av ålder och boningsort. I och med minskade offentliga resurser har ett större tryck uppstått för tredje sektorn att tillhandahålla service för invånarna. Naturen har en effektiv hälsofrämjande egenskap och att röra sig i naturen är på så sätt en investering i hälsa och välmående. Tio ansökningar kom in till Friskinvest, varav en ansökan inte kunde godkännas och en annan återtogs. Underprojekten gällde utegym, hinderbanor, vandringsleder, skidspår, pulsmätarsystem till fotbollslag och utrustning för karateutövande.

 

Småinvest (ansökningstiden har gått ut)

Småinvest är ett investeringsprojekt, med vilket man kan skapa en mångsidigare användning av områdets byagårdar, gemensamma anläggningar och utöka antalet aktiva personer i byarna. Med hjälp av temaprojektet hoppas man kunna få mera aktivitet i och öka byggnadernas användningsgrad och göra boendemiljön trivsammare och tryggare. Uppsnyggning av omgivningen och åtgärder som förbättrar energieffektiviteten bidrar till ett mera hållbart samhälle.

 

Aktiva Byar (ansökningstiden har gått ut)

Temaprojektet Aktiva Byar är ett utvecklingsprojekt som stöder åtgärder som skapar en mångsidigare användning av områdets byagårdar och gemensamma anläggningar. Nya typer av evenemang lockar nya användargrupper och stärker sammanhållningen i byarna. Med hjälp av temaprojektet hoppas man kunna få mera aktivitet i och öka byggnadernas användningsgrad. Ny verksamhet kan uppstå även genom små evenemang och uppgörande av planer för utveckling eller förnyelse av verksamheten. Avsikten är även att aktivera ungdomar och ge dem möjlighet att utveckla aktiviteter och evenemang som tilltalar dem. Genom temaprojektet utvecklas och testas nya former av aktivitet som är av betydelse för den lokala identiteten och som utnyttjar och bygger på de möjligheter som finns.