Information om hur man Vägskyltar till evenemang

Enligt vägtrafiklagen (MTL 52. § 2. mm) får man utan skriftligt lov av NTM-centralen sätta upp tillfälliga informationsmärken för evenemang som pågår i  högst tre dagar. Skyltningen får endast ske från närmaste landsväg.
Skyltarnas storlek får vara maximalt 450 x 450 mm och stå på egna stöd. Skyltarna placeras på samma avstånd från vägrenen som övriga trafikmärken (ca. 1,5 meter från vägens yttre kant. Skyltarna får sättas upp ett dygn före tillställningen och bör tas ner inom ett dygn efter att tillställningen är avslutad.

Tillfälliga informationsmärken

Med tillfälliga informationsmärken avses märken som är avsedda för vägvisning till mötes-, informations-, nöjes-, bröllops- eller dylika evenemang  eller ett samhälleligt, politiskt eller annat ideelt evenemang. Ett tillfälligt informationsmärke kan endast gälla ett tidsmässigt begränsat evenemang.  Produkt- eller servicereklam eller ett beständigt fungerande företags kampanj räknas inte till tillfälliga informationsmärken.

Om tillställningen kräver trafikdirigering, t.ex. användning av hastighetsbegränsningsmärken eller andra trafikmärken, ska man för dessa arrangemang söka tillstånd hos NTM-centralen, se ordnande av evenemang på vägområde. Vid ordnande av större evenemang som bostadsmässor är det skäl att kontakta NTM-centralen i god tid.

Tillfälliga informationsmärken är tavlor på vit botten med lätt konstruktion, som visar objektets namn eller evenemangets beteckning och vid behov objektets riktning och avstånd. Informationstavlorna ska tydligt skilja sig från de officiella trafikmärkena. De får inte heller fästas på trafikmärken eller andra konstruktioner förutom på belysningsstolpar, såvida detta är möjligt utan att skada stolpen. Informationsmärkena ska tas bort inom en vecka efter avslutat evenemang.

Det krävs inget tillstånd för tillfälliga informationsmärken men den som sätter upp märket ska före uppsättandet läsa igenom Trafikverkets föreskrift om reklam och annonsering invid vägar. Entreprenören är skyldig att avlägsna informationsmärken som har placerats i strid mot föreskrifter eller som på andra sätt äventyrar trafiksäkerheten eller väghållningen. Kostnaderna för avlägsnandet kan tas ut av uppsättaren.

 

Kom ihåg att skyltarna får inte äventyra trafiksäkerheten!

Tillbaka till startsidan