Pakolliset valintakriteerit, joiden täyttymättä jääminen johtaa hankkeen hylkäämiseen

 • Hakemuksen täytyy olla kehittämisstrategian tavoitteiden mukainen
  (Aktion Österbottenin strategia)
 • Hakemus sisältää tukikelpoisia toimenpiteitä
 • Hakemus on täydellinen ja sisältää hankesuunnitelman ja budjetin
 • Hakemus sisältää kirjallisen tahdonilmauksen hakevalta organisaatiolta
  (pöytäkirjanote siitä kokouksesta, jossa hanketuen hakemisesta päätettiin)
 • Hakijalla täytyy olla taloudelliset edellytykset toteuttaa hanke 
 • Hankesuunnielmassa tai budjetissa ei saa olla vakavia puutteita
 • Hakemus ei saa sisältää hakijan normaalia tai tavanomaista toimintaa
 • Hakemus ei saa käsittää ruoppausta tai muuta vastaavaa merellä tapahtuvaa toimenpidettä

 

Yleiset valintakriteerit, jotka toteuttavat kehittämisstrategian tavoitteita. Jokaisella toimintalinjalla on omat kriteerinsä, jotka antavat seuraavia pisteytyksiä kehittämisstrategian tavoitteille. 

3.1 Painopiste 1: Vahvistunut tieto - ja innovaatioympäristö (max 3 pistettä)

– Hanke edistää paikallisesti joustavuutta ja muutosvalmiutta
– Hanke myötävaikuttaa tiedonsiirtoon tai innovaatioiden syntyyn
– Hanke lisää kilpailuvoimaa maakunnan paikkallisyhteisöissä tai pienissä ja/keskisuurissa yrityksissä

3.2: Painopistealue 2: Lisää sosiaalista pääomaa ja vahvistunutta yhteisyyttä (max 2 pistettä)

– merkityksellisen jokapäiväisen toiminnan avulla vähennetään sosiaalisen ulkopuolisuuden riskiä maaseudulla
– rakentaa kulttuurista moninaisuutta lisäämällä integraation mahdollisuuksia kyläyhteisöissämme

 

3.3: Painopistealue 3:Monipuolisempi elinkeinorakenne (max 3 pistettä)

– edistää uusia tai säilyttää olemassa olevia työllistämisen muotoja
– saa aikaan laatua tai asiakaskeskeisyyttä, jotka auttavat kansainvälisessä kilpailussa
– kehittävät muita aloja (erityisesti palvelualaa) tai niitä sektoreita, jotka vahvistavat maaseudun elinvoimaa

 

3.4. Painopistealue 4: Paikallisesti elinvoimaiset kyläyhteisöt (max 6 pistettä)

– niissä nuoret kokevat olevan tulevaisuutta
– kehittävät vetovoimaa paikallisissa maaseudun yhteisöissä
– kehittävät maaseudun ja kaupungin välistä suhdetta
– kehittävät palvelumuotoja tai -tasoa maaseutualueilla lähidemokratiaan, omavaraisuuteen, kestävään kehitykseen tai uusiutuvaan energiaan liittyen (riittää, että yksi kriteereistä täyttyy)
– vaikuttaa siihen, että ihmisiä  asuinalueesta riippumatta kohdellaan tasa-arvoisesti, heillä on oikeus asua ja toimia siellä, missä he itse toivovat omien arvojensa ja tarpeidensa mukaan.  (riittää, että yksi kriteereistä täyttyy)

 

3.5. Kansainvälinen ja alueidenvälinen strategia (max 3 pistettä)

-maaseutu on elinvoimainen tai vetovoimainen paikka, jossa nuoret viihtyvät
-rakentaa vahvempaa yhtenäisyyttä aluerajojen yli niin kansainvälisesti kuin kansallisesti
-kehittää kansainvälisesti sopivia käyntikohteita

 

Yleiset valintakriteerit, jotka liittyvät hakemuksen alueelliseen sitoutuvuuteen, jokaisesta täyttyvästä kriteeristä tulee 0,5 pistettä, maksimissaan 2,5 pistettä toimintalinjasta riippuen
– Hanke voi toimia malliesimerkkinä
– Alueellinen toimija osoittaa, että edunsaajat ovat paikallisia
– Alueellisella hankkeella on suuntaus, joka antaa alueellista lisäarvoa (yhteinen markkinointi, kompetenssia lisäävät toimenpiteet), paikallisella hankkeella on vaikutusta tuote- tai palveluiden kehittämiseen, paikalliseen aktiviteettitarjontaan ja niin edelleen, jossa toimijan oma aktiivisuus on ratkaisevinta hankkeen menestyksekkäässä vetämisessä
– hanke on sitoutettu kyläsuunnitelmaan tai käyttö- tai hoitosuunnitelmaan