Kustaktionsgruppen förvaltar medel från Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF). Med dessa fondpengar kan vi stöda projekt som främjar fiskerinäringen på vårt verksamhetsområde, dvs den svenskspråkiga kustregionen från Kristinestad till Karleby.

Ansökningar kan lämnas in året om. Arbetsgruppen sammankallas till möte där vi behandlar ansökningar ca 5-6 gånger per år, eller oftare vid behov. Projektsökande kan vara yrkesfiskare eller övriga primärproducenter inom näringen, företagare eller andra aktörer inom branschen, föreningar, utbildningsinstanser, forskningsinstitut, kommuner mm.

Vid beredningen av projektet bedöms hur bra projektet förverkligar Kustaktionsgruppens utvecklingsstrategi. Projektet skall främja fiskerinäringen och projektets ändamålsenlighet avgör hur stor stödandelen blir. I tabellen framkommer den maximala stödandelen av projektbudgeten. Det ansökta stödbeloppet bör vara minst 1000 euro. Stödbeloppet består av medel från EHFF, statliga medel samt vanligen även en kommunal andel.

I projektplaneringen lönar det sig att bekanta sig med Kustaktionsgruppens strategi samt urvalskriterierna.