Ovillkorliga urvalskriterier, som utgör grund för avslag om de inte uppfylls:

-Ansökan måste överensstämma med utvecklingsstrategin
(Österbottens kusttrakter 2020 – gröna näringar på en blå åker)

-Ansökan innehåller stödbara åtgärder
-Ansökan är fullständig, inklusive projektplan och budget
-Ansökan ska innehålla en skriftlig viljeyttring från den sökande organisationen
(protokollsutdrag från mötet där man bestämde sig för att söka projektbidrag)
-Sökande måste ha ekonomiska förutsättningar att genomföra projektet

-Projektplanen eller budgeten får inte ha allvarliga brister
-Ansökan får inte handla om sökandes normala eller ordinarie verksamhet
-Ansökan ska inte handla om muddring eller motsvarande satsning i havet

Allmänna urvalskriterier som förverkligar utvecklingsstrategins målsättningar. Gäller inom respektive handlingslinje och ger följande tilläggspoäng för målsättningar i utvecklingsstrategin.

3.1 Tyngdpunktsområde 1: Maritima innovationer - förstärkt kunskaps- och innovationsmiljö (max 3 poäng)

-projektet stärker kunskapsbasen
-projektet förbättrar förmågan till förnyelse eller anpassning till strukturomvandling
-projektet ökar förståelsen för aktiviteterna lokalt eller ger fiskerinäringen en framtidstro med utvecklingspotential med en nationell och global acceptans för lokala aktiviteter i en ekologisk balans

3.3. Tyngdpunktsområde 3: Blå tillväxt - mångsidigare näringsstruktur (max 2 poäng)

-projektet diversifierar verksamheten inom yrkesfisket eller påvisar alternativa utkomstmöjligheter för kustbefolkningen
-projektet skapar en framtid inom näringen i balans med naturen eller samverkar över gränserna för både bransch- eller produktionsinriktning

 

3.4. Tyngdpunktsområde 4: Kustkultur som utvecklingsresurs - livskraftiga kustsamhällen i samarbete (max 2 poäng)

-projektet innehåller utvecklingspotential med en nationell eller global acceptans för lokala aktiviteter i en ekologisk balans
-projektet ökar efterfrågan på fisk genom att utveckla fiskekulturen, kustkulturen, närmat, smartfisk eller anslutande verksamheter som tangerar fisket på ett hållbart sätt

 

3.5. Tyngdpunktsområde 5: Österbotten och Östersjön på stabil grund - internationell strategi (max 4 poäng)

-projektet skapar en framtid inom näringen i balans med naturen och samverkar över de internationella gränserna för både bransch- eller produktionsinriktning

-projektet har en  utvecklingspotential med en internationell eller global acceptans för lokala aktiviteter i en ekologisk balans
-projektet upprätthåller effektiva nätverk eller mobiliserar samarbets- eller nätverksprojekt mellan internationella aktörer som berörs
-projektet tangerar en näring med framtidstro där den enskilda individen kommer att ta ett större ansvar för sitt egna ekologiska fotavtryck i en motverkan av klimatförändringen eller på ett indirekt sätt även öka de positiva effekterna för hälsa eller välmående

 

Allmänna urvalskriterier som förverkligar utvecklingsstrategins lokala prioriteringar: Gäller inom respektive handlingslinje och ger 1 poäng per lokal prioritering, max 2 poäng.

3.1 Tyngdpunktsområde 1: Maritima innovationer - förstärkt kunskaps- och innovationsmiljö

Sydösterbotten: utvecklings- eller investeringsprojekt i nya verksamhetsfunktioner, insatser kring bioekonomi eller fiskodling, insatser kring fiske- eller vattenvård, restaurering av fiskvandringsleder eller -lekplatser.

 

Vasaregionen: projekt som sammanför utförare i anknytning till näringen eller forsknings- eller utvecklingsenheter, innovationer för fisketurismen, insatser kring fisketeknik, åtgärder som stöder uppförandet av ett infocenter/kunskapscenter, insatser kring fiske- eller vattenvård, restaurering av fiskvandringsleder eller fiskelekplatser.

 

Jakobstads- och Karlebyregionen: insatser kring biobränslen eller fisketurism, biprodukter från fisk eller fisketurism, insatser kring fisketeknik, insatser kring fiske- eller vattenvård, restaurering av fiskvandringsleder eller -lekplatser.

3.2. Tyngdpunktsområde 2: Havet ger gemenskapen - högre socialt kapital och hållbarhet

Sydösterbotten: utvecklings- eller investeringsprojekt för att främja samarbetet mellan branschens aktörer

 

Vasaregionen: nya evenemang eller kampanjer som blir samlingspunkter i anknytning till den traditionella fiskekulturen

 

Jakobstads- och Karlebyregionen: utvecklings- eller investeringsprojekt för att främja samarbetet mellan branschens aktörer

3.3. Tyngdpunktsområde 3: Blå tillväxt - mångsidigare näringsstruktur

Sydösterbotten: utveckling av mångsidigheten inom näringen, utveckling av vattenbruket, utveckling av fiskförädlingen, ibruktagande av ny teknik eller kommunikationsteknologi, utveckla specialprodukter, åtgärder som stöder vattenvård

 

Vasaregionen: breddning av näringsstrukturen, samarbete med andra branscher, utveckling av specialprodukter kring fiskförädling eller fisketeknik, ibruktagande av ny teknik eller kommunikationsteknologi, utveckla specialprodukter, åtgärder som stöder vattenvård

 

Jakobstads- och Karlebyregionen: utveckling av mångsidigheten inom näringen, utveckling av specialprodukter kring fiskförädling eller fisketeknik, ibruktagande av ny teknik eller kommunikationsteknologi, utveckla specialprodukter, utveckling av tekniska innovationer i samarbete med båtbyggarbranschen som gynnar fisket, åtgärder som stöder vattenvård

 

3.4. Tyngdpunktsområde 4: Kustkultur som utvecklingsresurs - livskraftiga kustsamhällen i samarbete

Sydösterbotten: utveckla evenemangsteman eller -koncept som anknyter till fiskerinäringen eller som marknadsför regionen, utvecklar verksamheten i fiskehamnarna, åtgärder som stöder vattenvård     

 

Vasaregionen: åtgärder som anknyter till helhetsplaner för byarnas utveckling, utveckla verksamheten i fiskehamnarna, åtgärder som stöder vattenvård

 

Jakobstads- och Karlebyregionen: åtgärder som anknyter till helhtsplaner för byarnas utveckling, utveckla verksamheten i fiskehamnarna, åtgärder som stöder vattenvård

3.5. Tyngdpunktsområde 5: Österbotten och Östersjön på stabil grund - internationell strategi

Sydösterbotten: involvera arbetsinvandringen eller nyfinländare, växelverkan eller kunskapsutveckling ur befintliga nätverk (Cittaslow, vänorter, nätverk), metoder kring fiskodling eller förädling av dessa produkter

 

Vasaregionen: involvera arbetsinvandringen eller nyfinländare, växelverkan eller kunskapsutveckling ur befintliga nätverk (vänorter, nätverk), produktutveckling som når den internationella marknaden, alternativa energikällor som gynnar yrkesfisket, ny eller innovativ teknik

 

Jakobstads- och Karlebyregionen: involvera arbetsinvandringen eller nyfinländare, växelverkan eller kunskapsutveckling ur befintliga nätverk (vänorter, nätverk), produktutveckling som når den internationella marknaden, utveckling av tekniska innovationer i samarbete med båtbyggarbranschen som gynnar fisket

 

Karlebyregionen: mobilisera nätverk kring kulturexport, kultur- och naturturism

Allmänna urvalskriterier som gäller ansökans förankring och ger 0,5 tilläggspoäng per kriterium, max 2,5 poäng, oberoende av handlingslinje
– Kunna fungera som modellexempel
– Regional aktör måste påvisa att förmånstagaren klart finns på det lokala planet
– Regionala projekt har en inriktning som ger ett regionalt mervärde (gemensam marknadsföring, kompetenshöjande åtgärder, utredningar) medan lokalt projekt har inriktning på produkt- eller tjänsteutveckling, lokalt aktivitetsutbud och så vidare, där aktörens egen drivkraft är det mest avgörande för projektets framgångsrika genomförande
– Vara förankrat hos samarbetsparterna
– Vara förankrad i en byaplan eller en användnings- och skötselplan