Vi stöder följande åtgärder:

Projektstöd beviljas för allmännyttiga och näringsinriktade utvecklingsprojekt, för utbildningsprojekt och allmännyttiga investeringar. Projektstöd kan sökas av privata eller offentligrättsliga sammanslutningar eller stiftelser, till exempel bya- eller kulturföreningar, 4H-föreningar, miljöföreningar eller lantmannagillen, kommuner, samkommuner eller läroinrättningar.

 

Läs vår Leader-strategi för att se vad vi prioriterar: Österbottens kusttrakter 2020 – möter behoven hos lokalt livfulla gemenskaper

 

 

Klicka här för att komma till Hyrrä

Tyngdpunktsområde 1: Förstärkt kunskaps- och innovationsmiljö

Målsättningar

En kreativ och effektiv innovationsbro mellan landsbygd och forsknings- och utvecklingscentra med öppna innovationsprocesser som bygger på deltagande och aktivitet på lokalplanet och som:

-bidrar till flexibilitet och förändringsberedskap lokalt

-uppmuntrar till kunskapsöverföring och innovation

-ökar konkurrenskraften i landskapets lokalsamhällen och hos små- och medelstora företag

Vi stöder följande åtgärder

-samarbetsprojekt som sammanför olika aktörer

-lokala innovativa informations-, utbildnings-, eller forsknings- och utvecklingsprojekt med tydlig effekt och nytta på landsbygden

Tyngdpunktsområde 2: Högre socialt kapital och stärkt sammanhållning

Målsättningar

Minskning av risken för socialt utanförskap genom att skapa en meningsfull vardag

Vi stöder följande åtgärder

-Projekt som främjar social inkludering
-Som stärker samhörigheten inom byarna
-Samarbetsprojekt mellan byarna

Tyngdpunktsområde 3: Mångsidigare näringsstruktur

Målsättningar

Mångsidigare näringsstruktur som:

-främjar ny och bevarar existerande former av sysselsättning
-drivs fram av kvalitet och kundfokusering som håller för internationell konkurrens
-utvecklar andra sektorer, särskilt tjänstesektorn som ger landsbygden fler ben att stå på

Vi stöder åtgärder som

-företagsstöd åt mikroföretag (fokus på mikroföretag) och små- och medelstora företag
-utvecklings- och investeringsprojekt som befrämjar branschutveckling
-kunskapsöverföring och informationsprojekt riktade åt företagare eller blivande företagare, särskilt ungdomar och kvinnor
-utvecklingsprojekt- och investeringsprojekt som integrerar jord- och skogsbruk, hållbar och ansvarstagande landsbygdsturism, natur- och kulturarv, kreativa branscher
-utveckling och/eller marknadsföring av turisttjänster i anslutning till landsbygdsturism

Tyngdpunktsområde 4: Lokala livskraftiga byagemenskaper

Målsättningar

Livskraftiga byar, kommun och stadsdelar

-där unga upplever att de har en framtid
-som utvecklar attraktionskraften
-utvecklar servicen
-närdemokrati
-som utvecklar förhållandet mellan stad och landsbygd

Vi stöder följande åtgärder

-Projekt som utvecklar förhållandet mellan stad och landsbygd
-Främjar samarbetet mellan kyrkbyar och omkringliggande byar
-Utvecklar fritidsverksamheten och kulturen
-Hållbara energilösningar
-Småskalig infrastruktur
-Utbildning och kurser som synliggör byarna

Tyngdpunktsområde 5: Internationell strategi

Målsättningar

Aktörerna i Österbotten ska vara attraktiv och pålitliga samarbetsparter för gränsöverskridande samarbete

-Genom att landsbygden är en livskraftig arena i framtiden
-Bygger en starkare gemenskap genom gränsöverskridande samarbete
-utvecklar internationellt gångbara besöksmål

Vi stöder åtgärder som

-Satsningar på samarbete över språkgränserna, nationellt och internationellt
-Utvecklar en mångsidigare näringsstruktur
-Marknadsför den egna regionen
-Överför och utvecklar kulturarv, traditioner och evenemang