§ 1 Föreningens namn

Föreningens namn är Aktion Österbotten r.f.

 

§ 2 Hemort

Föreningens hemort är Vasa.

Föreningens verksamhetsområde är kommunerna Karleby, Kronoby, Larsmo, Pedersöre, Jakobstad, Nykarleby, Oravais, Vörå- Maxmo, Korsholm, Vasa, Malax, Korsnäs, Närpes, Kaskö och Kristinestad.

Föreningens språk är svenska.

 

§ 3 Föreningens syfte och verksamhetsformer

Föreningens syfte är:

-att verka som regional partipolitiskt obunden intresseorganisation och samarbetsorgan för organisationer och föreningar som utövar lokalt innovativt landsbygdsutvecklingsarbete.
-att främja innovativ landsbygdsutveckling med målet att skapa en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling

Föreningens verksamhetsformer är följande:

-rådgivnings-, undervisnings- och utbildningsverksamhet genom möten, konferenser, kurser och seminarier, informationstjänster genom utgivning av olika publikationer,
-erbjuda gemensamma lösningar för medlemmarnas informationsverksamhet,
-erbjuda gemensamma förvaltningslösningar, vara projekt- och programägare, koordinator av projekt, initiativtagare till projekt eller fördelare av finansiering till projekt som medverkar till att uppnå föreningens syften.

Föreningen samarbetar med Byaverksamhet i Finland r.f., Svenska Studieförbundet rf och andra organisationer som utövar lokalt utvecklingsarbete nationellt och internationellt.

För att understöda verksamheten kan föreningen sälja tjänster och uppbära medlemsavgifter, ta emot testamenten och donationer, anordna lotterier och penninginsamlingar, sedan den har inhämtat behövligt tillstånd härtill. Föreningen kan äga för sin verksamhet lös- och fast egendom. Föreningen kan också idka sådan näring eller förvärvsverksamhet som direkt hänför sig till dess syfte eller som skall anses ha ringa ekonomisk betydelse.

 

§ 4 Medlemskap

Till medlemmar i föreningen kan antas privatpersoner, registrerade sammanslutningar och kommuner som verkar i linje med föreningens syften.

Medlemmarna hänförs vid antagandet till en av följande medlemskategorier:

1) Privatpersoner

2) Registrerade sammanslutningar

3) Kommuner

Beslut om godkännande av medlemmar fattas av föreningens styrelse.

 

§ 5 Utträde och uteslutning ur föreningen

En medlem har rätt att när som helst utträda ur föreningen genom att skriftligen anmäla detta hos föreningens styrelse eller dess ordförande. En medlem kan också utträda genom att vid föreningens möte anmäla detta för anteckning i protokollet.

Styrelsen fattar beslut om uteslutning ur föreningen.

Styrelsen kan utesluta en medlem som har underlåtit att fullgöra de förpliktelser som han genom sitt inträde i föreningen har åtagit sig har underlåtit att betala sin förfallna medlemsavgift genom sitt beteende inom eller utom föreningen avsevärt skadat denna, eller som inte längre uppfyller de villkor för medlemskap som nämnts i lag eller i föreningens stadgar inte omfattar föreningens syfte.

Innan styrelsen fattar beslut om uteslutning skall medlemmen ges möjlighet till förklaring i saken utom då orsaken till uteslutningen är underlåtelse att betala medlemsavgift.

 

§ 6 Medlemsavgifter

Medlem bör betala medlemsavgift.

Den årliga medlemsavgiften för i § 4 avsedd medlemskategori 1 (privatpersoner) fastställs av föreningens höstmöte.

Medlemsavgiften för i § 4 avsedd medlemskategori 2 (registrerade sammanslutningar) är fem (5) gånger den för medlemskategori 1 (privatpersoner).

Medlemsavgiften för i § 4 avsedd medlemskategori 3 (kommuner) är tio (10) gånger den för medlemskategori 1 (privatpersoner).

 

§ 7 Styrelsen

Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse.

Mandattiden för styrelsen är ett kalenderår.

Styrelsen består av ordförande samt 10-14 andra ordinarie medlemmar samt av personliga ersättare för de andra ordinarie medlemmarna som alla utses vid höstmötet.

Till styrelsen strävas att välja minst 1/3 ledamöter från varje i § 4 avsedd medlemskategori. Samma medlem kan vara representerad i styrelsen i högst fyra (4) kalenderår utan avbrott.

Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande samt väljer inom eller utom styrelsen en sekreterare och en kassör och eventuella andra nödvändiga funktionärer. 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller vid hinder för ordförande på kallelse av vice ordförande då ordförande/vice ordförande anser att det finns skäl därtill. Om inte ordförande eller vice ordförande vid hinder för ordförande sammankallar styrelsemöte har minst hälften av styrelsemedlemmarna rätt att kräva sammankallelse av styrelsemöte om de anser att det finns skäl därtill.

Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess medlemmar är närvarande. Om inte ordförande eller vice ordförande är närvarande väljer styrelsen inom sig ordförande för sagda möte. Omröstningarna avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandens röst. Vid val avgör emellertid lotten.

Styrelsen och föreningsmöte kan tillsätta utskott och arbetsgrupper.  

 

§ 8 Tecknande av föreningens namn

Föreningens namn tecknas av ordförande eller vice ordförande tillsammans med endera sekreteraren eller kassören.

Styrelsen kan ge en personlig rätt att teckna föreningens namn åt en av styrelsen utsedd person.

 

§ 9 Räkenskapsperiod och revision

Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår.

Föreningens höstmöte väljer en (1) auktoriserad revisor samt en (1) ersättare. 

Bokslut jämte nödvändiga handlingar och styrelsens verksamhetsberättelse skall överlämnas till revisorn senast tre veckor före vårmötet.

Revisorn skall ge sitt utlåtande skriftligen till styrelsen senast två veckor före vårmötet.

 

§ 10 Föreningens möten

Föreningens ordinarie föreningsmöte hålls två gånger per år.

Det ena, höstmötet hålls inom november månad, det andra, vårmötet hålls inom april månad.

Beslut angående plats och tidpunkt för ordinarie föreningsmöte fattas av föreningens styrelse.

Styrelsen sammankallar till ordinarie föreningsmöte. Kallelse till ordinarie föreningsmöte skall ske senast fjorton (14) dagar före mötet genom en annons i en allmänt spridd tidning som utges inom föreningens verksamhetsområde eller genom skriftlig kallelse till alla medlemmar.

Om ordinarie föreningsmöte inte har sammankallats, har varje föreningsmedlem rätt att kräva att möte skall hållas.

Extra ordinarie föreningsmöte skall hållas då föreningsmötet så beslutar eller styrelsen anser det finns skäl därtill eller då minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar kräver det för behandling av ett angivet ärende. 

Kallelse till extra föreningsmöte skall ske senast sju (7) dagar före mötet på samma sätt som ordinarie möten.

Krav på att extra ordinarie möte skall hållas skall framställas skriftligen till föreningens styrelse. När styrelsen tagit emot framställningen skall den utan dröjsmål, dock senast inom två (2) veckor, sammankalla mötet.

Som föreningens beslut gäller, om inte något annat följer av stadgarna, den mening som vid omröstning fått mer än hälften av rösterna vid lika röstetal, den mening som mötets ordförande meddelar att han omfattar eller, då omröstning sker vid särskilda omröstningstillfällen eller med anlitande av posten, den mening som vinner vid lottdragning

Vid föreningens möten har varje medlem en röst.

Representanter för medlemskategorierna 2 och 3 avsedda i § 4 skall före öppnandet av föreningsmötet inlämna skriftlig fullmakt till sammankallaren av mötet.

Ingen får rösta med mer än en röst på föreningsmötet. 

 

Höstmötet

På föreningens höstmöte skall följande ärenden behandlas;

-val av ordförande, sekreterare samt två protokolljusterare för mötet
-mötets stadgeenlighet och beslutförhet
-fastställande av vallängd för mötet
-fastställande av föredragningslistan
-antagande av verksamhetsplan för föreningen
-fastställande av medlemsavgift
-fastställande av budget för nästa räkenskapsperiod
-val av styrelseordförande
-val av andra styrelsemedlemmar
-val av revisor samt ersättare
-eventuella övriga frågor som nämnts i möteskallelsen eller mötet med ¾ majoritet beslutat -uppta till behandling iakttagande av bestämmelserna av § 24 föreningslagen.

 

Vårmötet

På föreningens vårmöte skall följande ärenden behandlas;

-val av ordförande, sekreterare samt två protokolljusterare för mötet
-mötets stadgeenlighet och beslutförhet
-fastställande av vallängd för mötet
-fastställande av föredragningslistan
-styrelsens redogörelse över verksamheten, bokslut samt revisorns utlåtande
-fastställande av bokslut samt beviljande av ansvarsfrihet för redovisningsskyldiga gällande -föregående räkenskapsperiod

 

§ 11 Ändring av stadgarna

Beslut om ändring av stadgarna skall fattas vid föreningsmöte med minst ¾ majoritet av de röster som getts vid omröstningen på båda mötena.

 

§ 12 Upplösning av föreningen

Beslut om upplösning av föreningen skall fattas vid två på varandra, med minst trettio (30) dagars mellanrum, hållna föreningsmöten.

Beslut om upplösning av föreningen skall fattas med minst ¾ majoritet av de röster som getts vid omröstningen på båda mötena.

Då föreningen upplöses används föreningens tillgångar till att främja föreningens syfte på ett sådant sätt som bestäms av det ovan avsedda andra föreningsmötet, som fattar det slutliga beslutet om upplösningen eller överlåtelsen. 

 

§ 13 Medlemsrättigheter

Erhållna medlemsrättigheter tryggas.