SUOMI.FI-FULLMAKTEN TOGS I BRUK I E-TJÄNSTEN HYRRÄ 2.1.2020

av | jan 7, 2020 | AKTION R.F.

SUOMI.FI-FULLMAKTEN TOGS I BRUK I E-TJÄNSTEN HYRRÄ 2.1.2020

Katso-auktoriseringen som erbjuds av Skatteförvaltningen ersätts stegvis med Befolkningsregistercentralens Suomi.fi-fullmakt under år 2020. Ändringen gäller bland annat Livsmedelsverkets e-tjänst Hyrrä, där Katso-auktorisering har använts för att en person ska kunna uträtta ärenden elektroniskt i egenskap av representant för ett företag, en förening eller någon annan organisation.

Företagare – så här gör du upp Suomi.fi-fullmakter

I det första skedet, från och med 2.1.2020, börjar Suomi.fi-fullmakt användas av de företag som är införda i handelsregistret, dvs. till exempel företagare som ansökt om företagsstöd för landsbygden eller investerings- eller startstöd för jordbruket. Nu är det rätt tid att kontrollera att uppgifterna om företagets behörighet att uträtta ärenden och namnteckningsrätt är korrekta i handelsregistret eller FODS. En person som har behörighet att uträtta ärenden och namnteckningsrätt i handelsregistret eller FODS får uträtta ärenden i företagets namn i e-tjänsten Hyrrä. Om en person med behörighet att uträtta ärenden och namnteckningsrätt vill bemyndiga andra att uträtta ärenden i företagets namn, måste han eller hon göra upp en Suomi.fi-fullmakt.

I tjänsten Suomi.fi har nu publicerats de fullmaktskoder som en företagare behöver för att göra upp en Suomi.fi-fullmakt. Anvisningar om uppgörandet av fullmakt kan läsas på webbplatsen Suomi.fi: https://www.suomi.fi/anvisningar-och-stod/information-om-fullmakter/ge-fullmakt-som-foretag

Medborgarrådgivningen hjälper till med uppgörandet av fullmakt: https://www.kansalaisneuvonta.fi/sv-FI

Andra organisationer fortsätter använda Katso-auktorisering tills vidare

Katso-auktoriseringen används ännu en tid parallellt med Suomi.fi-fullmakten, men den kommer att slopas vid en tidpunkt som preciseras senare.

De organisationer vars representant inte är registrerad i handelsregistret fortsätter använda Katso-auktoriseringen i e-tjänsterna också på 2020 års sida. Detta gäller bland annat föreningar, församlingar, näringssammanslutningar och offentliga organisationer. Vi informerar senare om när Katso- auktoriseringen byts till Suomi.fi-fullmakt också för dessa organisationers del.

Suomi.fi-fullmakt börjar användas också inom Livsmedelsverkets e-tjänst Nekka och blankettjänsten för livsmedelsanmälningar. I de här tjänsterna tas också Suomi.fi-identifikation i bruk. I fråga om dessa tjänster ges information om ibruktagandet i ett senare skede.

Categories

Archives

Tags