Ovillkorliga urvalskriterier, som utgör grund för avslag om de inte uppfylls:

-Ansökan måste överensstämma med utvecklingsstrategin
(Aktion Österbottens strategia) ja valintakriteerit

-Ansökan innehåller stödbara åtgärder
-Ansökan är fullständig, inklusive projektplan och budget
-Ansökan ska innehålla en skriftlig viljeyttring från den sökande organisationen
(protokollsutdrag från mötet där man bestämde sig för att söka projektbidrag)
-Sökande måste ha ekonomiska förutsättningar att genomföra projektet

-Projektplanen eller budgeten får inte ha allvarliga brister
-Ansökan får inte handla om sökandes normala eller ordinarie verksamhet
-Ansökan ska inte handla om muddring eller motsvarande satsning i havet

Allmänna urvalskriterier som förverkligar utvecklingsstrategins målsättningar. Gäller inom respektive handlingslinje och ger följande tilläggspoäng för målsättningar i utvecklingsstrategin.

3.1 Tyngdpunktsområde 1: Förstärkt kunskaps- och innovationsmiljö (max 3 poäng)

-projektet bidrar till flexibilitet eller förändringsberedskap lokalt
-projektet uppmuntrar till kunskapsöverföring eller innovation
-projektet ökar konkurrenskraften i landskapets lokalsamhällen eller hos små- /medelstora företag

3.2. Tyngdpunktsområde 2: Högre socialt kapital och stärkt sammanhållning(max 2 poäng)

-genom en meningsfull vardaglig verksamhet minskar risken för socialt utanförskap på landsbygden
-bygger på kulturell mångfald genom ökade möjligheten till integration i våra byagemenskaper

 

3.3. Tyngdpunktsområde 3: Mångsidigare näringsstruktur (max 3 poäng)

-främjar ny eller bevarar existerande former av sysselsättning
-drivs fram av kvalitet eller kundfokusering som håller för internationell konkurrens
-utvecklar andra sektorer (särskilt tjänstesektorn) eller sektorer som ger landsbygden fler ben att stå på

 

3.4. Tyngdpunktsområde 4: Lokala livskraftiga byagemenskaper (max 6 poäng)

-där de unga upplever att de har en framtid
-som utvecklar attraktionskraften i de lokala gemenskaperna på landsbygden
-utvecklar förhållandet mellan stad och landsbygd
-utvecklar serviceformer eller servicenivån i landsbygdsområdena
med närdemokrati, projekt för självförsörjning, hållbar utveckling eller förnyelsebar energi (räcker med att ett kriterium uppfylls)
-som gör att mänskorna, oberoende boningsort, behandlas jämlikt och har rätt att bo och vara verksamma där de önskar utgående från egna behov och värderingar (räcker med att ett kriterium uppfylls)

 

3.5. Internationell och interregional strategi (max 3 poäng)

-landsbygden i framtiden är en livskraftig eller attraktiv arena där ungdomar trivs
-bygga en starkare gemenskap med hjälp av gränsöverskridande samarbete, både nationellt och internationellt
-utveckla internationellt gångbara besöksmål

 

Allmänna urvalskriterier som förverkligar utvecklingsstrategins lokala prioriteringar: Gäller inom respektive handlingslinje och ger 1 poäng per lokal prioritering, max 2 poäng.

3.1 Tyngdpunktsområde 1: Förstärkt kunskaps- och innovationsmiljö

Sydösterbotten: innovationer, utvecklat samarbete mellan aktörer eller landsbygdsutveckling i anslutning till bioekonomi eller besöksnäringen, lokal utbildnings- eller innovationsverksamhet i växelverkan med regionala utbildnings- och kompetenscentra, befrämja internationell arbetskraftsrekrytering eller inflyttning, forskning eller utveckling i anslutning till högt specialiserade näringar som potatisnäringen, grönsaksnäringen.

 

Vasaregionen: innovationer eller landsbygdsutveckling i anslutning till energiklustret, båtklustret, besöksnäringen eller kreativa industrin, innovationer eller kunskapsutveckling som anknyter till hälsa eller idrott, Vasaregionens idrottsakademi, Campus Norrvalla.

 

Jakobstadsregionen: innovationer eller landsbygdsutveckling inom besöksnäringen, innovationer som befrämjar avknoppningar inom industri- eller metallföretag samt tjänsteproducerande företag inom IKT, kunskapsutveckling hos den fria bildningens aktörer, nätverk runt Kvarnen samkommun, innovationer inom livsmedelsklustret, uppfinnarforum för barn eller ungdomar.

 

Karlebyregionen: innovationer eller landsbygdsutveckling inom besöksnäringen, kunskapsutveckling hos den fria bildningens aktörer, nätverk runt Kvarnen samkommun, samarbete mellan bya-aktörer eller FoU-aktörer, samarbete inom besöksnäringen, uppfinnarforum för barn eller ungdomar.

3.2. Tyngdpunktsområde 2: Högre socialt kapital och stärkt sammanhållning

Sydösterbotten: bidra till tredje sektorns möjligheter att delta i välfärds- eller samhällsutvecklingen, åtgärder för att utveckla integrationsarbetet, utveckla aktiveringsåtgärder som riktar sig till arbetslösa, ungdomar eller pensionärer, nya mötesplatser för ökad interaktion mellan offentlig, privat eller tredje sektor

 

Vasaregionen: projekthelheter som integrerar invandrare eller som stärker nätverk med befintliga invånare, bredare samverkan eller helhetsbyaprojekt där olika föreningar samverkar för bättre samhörighet

 

Jakobstadsregionen: uppmuntra byaföreningar eller liknande till nya aktiviteter, nya sociala plattformer, invandrarintegrering, åtgärder som skapar nya gränsöverskridande (över kommungränsen, mellan språkgrupper) samlingsforum eller mötesplatser som är både ”in-real-life” eller virtuella, åtgärder som stärker talkoandan eller kollektivt ansvar för verksamhetsformer som täcker olika inriktningar eller intressen, integration av nyanlända eller invandrare i frivilligverksamhet, olika satsningar på samlingslokaler för alla som involverar flera i sociala aktiviteter, delaktighet eller utveckling av trivseln i byn

 

Karlebyregionen: uppmuntra byaföreningar eller liknande till nya aktiviteter, nya sociala plattformer, invandrarintegrering, främja förutsättningarna att bo på landsbygden, integration av nyanlända eller invandrare i frivilligverksamhet   

3.3. Tyngdpunktsområde 3: Mångsidigare näringsstruktur

Sydösterbotten: metoder eller åtgärder för att attrahera generation-Y i utvecklandet av en levande landsbygd med betoning på näringslivet, främjandet av kvinnligt entreprenörskap ur ett landsbygdsperspektiv, utveckla för hantverkare, turistföretagare eller producenter av välfärdstjänster, investeringar för att befrämja kulturarvsmiljöer eller utveckling av besöksnäringen, kreativa branscher, avknoppning av service- eller andra företag i anknytning till förnybar energi, som vindkraft eller småskalig livsmedelsproduktion

 

Vasaregionen: främja företagande som bygger på en mångsidig eller brett definierad innovativ landsbygdsturism eller på den lokala kulturen, kreativa industrin eller välmåendebranschen

 

Jakobstadsregionen: Förädlings- eller utvecklingsprojekt i anslutning till pälsdjurs-, jord- eller skogsbruksnäringarna, utvecklandet av Juthbacka kulturcentrum, utveckling av tjänster i anslutning till sommarstuge- eller rekreationsekonomin, tjänsteproducerande företag inom IKT, förstärk servicebranscherna genom bl. a. bättre försäljningskompetens, företagsamhet eller ungdomar, projekt som utvecklar helhetskoncept för ekoturism eller landsbygdsturism med heltäckande servicekedjor (övernattning, tjänster, lokalt producerade produkter, etc.)

 

Karlebyregionen: främja företagande som bygger på en mångsidig eller brett definierad innovativ landsbygdsturism eller på den lokala kulturen, företagsamhet eller ungdomar, projekt som utvecklar helhetskoncept för ekoturism eller landsbygdsturism med heltäckande servicekedjor (övernattning, tjänster, lokalt producerade produkter, etc.)

3.4. Tyngdpunktsområde 4: Lokala livskraftiga byagemenskaper

Sydösterbotten: Samarbetsnätverk mellan stadskärnor, kommuncentra, kyrkbyar eller omkringliggande byar, lokal infrastruktur eller lokala basservicetjänster, utveckling av fritids- eller kulturtjänster, utveckla nyttjandegraden av tillgängliga fastigheter, främja produktion eller försäljning av närproducerade livsmedel eller hantverksprodukter i anslutning till besöksnäringen, utveckla ”kuvösmiljöer” för företagsutveckling eller kulturutveckling, investeringar eller utvecklingsprojekt för naturturismen eller rekreation, satsningar som anknyter till utveckling av kulturmiljöer, utveckling av samanvändningskoncept för lokal service, när- eller brukardemokrati, utveckla eller marknadsföra lokala boendemiljöer, implementering av projekt eller miljö-/energistrategier i Sydösterbotten på byanivån, utvecklings- eller investeringsprojekt för nya eller hållbara energilösningar som bygger på resurser inom vind, vatten, land eller skog, med stark betoning på lokal nytta, samt ökad potential hos eko-odling, stimulera tjänsteutbudet i befintlig utbyggd infrastruktur för att stärka trygghet, välfärd eller trivsel på landsbygden, utveckla tjänster som marknadsför regionen för att locka nya invånare, utveckla användarvänlig IKT i hemvård       

 

Vasaregionen: utveckling av världsarvet som resurs för områdets attraktionskraft, utveckling av nätverk eller kunskapscenter för hälsa, idrott eller ledarskap runt Campus Norrvalla, utnyttja skärgårdens eller älvdalarnas resurser, satsningar som anknyter till utveckling av kulturmiljöer, närdemokrati eller lokala påverkningsmöjligheter genom nya kanaler, nya hållbara energilösningar, smarta energisystem, närdemokrati eller lokala påverkningsmöjligheter, uträtta ärenden elektroniskt, nya sätt att engagera invånarna via bredband/lokal-tv/medborgarråd/sociala medier

 

Jakobstadsregionen: en balanserad utveckling av regionen genom ett livskraftigt nätverk av byar, samtransporter mellan bya- eller stadsdelar, utveckla tjänster eller evenemang som bygger på nejdens sjöfarts eller handelshistoria (tjäran, träbåtar, säljakten, fisket), uppmuntra till serviceproduktion i anslutning till föreningslivet/invandrarintegrering/innovationer eller landsbygdsutveckling inom besöksnäringen, projekt som utvecklar uppsökande verksamhet hos äldre, mobilisera byanätverk för hållbar utveckling, företagsamhetsfostran eller hållbar utveckling riktad till ungdomar, mobilisering av föreningslivet för att utveckla serviceutbudet

 

Karlebyregionen: en balanserad utveckling av regionen genom ett livskraftigt nätverk av byar, förbättra nivån på servicen, utveckla tjänster eller evenemang som bygger på nejdens sjöfarts eller handelshistoria (tjäran, träbåtar, säljakten, fisket), uppmuntra till serviceproduktion i anslutning till föreningslivet eller invandrarintegrering, projekt som utvecklar uppsökande verksamhet hos äldre, mobilisera byanätverk för hållbar utveckling, utveckla möjligheten att använda sig av naturens potential i byautvecklingen, företagsamhetsfostran eller hållbar utveckling riktad till ungdomar, mobilisering av föreningslivet för att utveckla serviceutbudet

3.5. Internationell och interregional strategi

Sydösterbotten: stimulera vänorts- eller vänklubbsverksamhet, avknoppningar från Citta Slow-nätverket, utveckling av samarbete för marknadsföring av regionen eller genomförandet av kulturevenemang

 

Vasaregionen: mobilisera nätverk kring världsarvet, kulturarv eller turism med historisk anknytning, utvecklingssamarbete tillsammans med vänorter eller samarbetsnätverk kring smarta energilösningar

 

Jakobstadsregionen: mobilisera nätverk kring kulturexport, projekt som tar tillvara invandrares eller återflyttares kunskaper eller erfarenheter, kultur- och naturturism

 

Karlebyregionen: mobilisera nätverk kring kulturexport, kultur- och naturturism

Allmänna urvalskriterier som gäller ansökans förankring och ger 0,5 tilläggspoäng per kriterium, max 2,5 poäng, oberoende av handlingslinje
– Kunna fungera som modellexempel
– Regional aktör måste påvisa att förmånstagaren klart finns på det lokala planet
– Regionala projekt har en inriktning som ger ett regionalt mervärde (gemensam marknadsföring, kompetenshöjande åtgärder, utredningar) medan lokalt projekt har inriktning på produkt- eller tjänsteutveckling, lokalt aktivitetsutbud och så vidare, där aktörens egen drivkraft är det mest avgörande för projektets framgångsrika genomförande
– Vara förankrat hos samarbetsparterna
– Vara förankrad i en byaplan eller en användnings- och skötselplan