Hanketukien rahoitusmuodot

 • Koulutushankkeet 
 • Tiedonvälityshankkeet 
 • Yhteistyöhankkeet 
 • Alkutuotannon yhteistyöhankkeet
 • Ilmasto- ja ympäristöteemanyhteistyöhankkeet
 • Yritysten, elinkeinojen ja maaseudun palvelujen kehittämisen yhteistyöhankkeet

Yleishyödylliset investoinnit

 • Ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen
 • Luonnonvarojen kestävään hoitoon
 • Luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi
 • Maaseudun toimintaympäristön kehittämiseen

Koulutushankkeet

Maatalouden, metsätalouden ja maaseudun yritysten, yhteisöjen ja asukkaiden osaamisen lisääminen.

 • Maa- ja metsätalouden kestävyyden, kilpailukyvyn, resurssitehokkuuden ja ympäristönsuojelun parantaminen.
 • Tutkimustiedon ja innovaatioiden saattaminen viljelijöille, metsänomistajille, elintarvikealan toimijoille, muille maaseudun yrittäjille ja yhteisöille.
 • Luonnon, ympäristön ja ilmastoon liittyvän tiedon lisääminen.
 • Muutoskestävyyden ja johtamisosaamisen lisääminen.

Toteutus kehittämishankkeena tai yritysryhmähankkeena. Yritysryhmähankkeessa tuki de-minimistukena

Koulutushankkeiden aiheina voivat olla:

 • Ilmasto-ja ympäristöasiat
 • Digitalisaatio
 • Energiantuotanto ja käyttö sekä energiansäästö
 • Uusin tutkimustieto

Osaamista voidaan kehittää esim.

 • Verkkokoulutuksina
 • Työpajoissa
 • Vertaisoppimisena
 • Valmennuksina
 • Tila- tai yritysvierailuina

Tiedonvälityshankkeet

Tukea voidaan myöntää maatalouden, metsätalouden ja maaseudun yritysten ja yhteisöjen tiedon lisäämiseen sekä luonnon, ympäristön ja ilmaston suojeluun liittyvään tiedon lisäämiseen.

Tiedonvälityshankkeiden aiheina voivat olla mm:

 • ilmasto- ja ympäristöasiat, kuten
 • ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen
 • digitalisaation hyödyntäminen
 • uusiutuvan energian tuotanto ja käyttö sekä
 • energiansäästön mahdollisuudet
 • kiertotalous
 • kestävä tuotanto ja toiminta
 • EU:n laatujärjestelmät
 • Vesienhoito
 • luonnon monimuotoisuus ja geneettinen monimuotoisuus
 • uudet ratkaisut ja toimintamallit

Tietoa voidaan jakaa

 • Tiedotus ja tiedonvälitys:
  • laajemmalle kohderyhmälle kohdistettavaa tiedonvälitystä. Esim. uusimman tutkimustiedon välittämisen avulla mahdollistetaan innovaatioiden käyttöönottoa ja parannetaan energiatehokkuutta.
 • Suunnitelmat ja selvitykset
  • Laaditaan ja päivitetään maaseudun palvelujen esiselvityksiä, kehittämissuunnitelmia, toteutettavuustutkimuksia, luontoarvoiltaan tärkeiden alueiden hoitosuunnitelmia ym.
 • Tulokset julkaistaan.
 • Vahva viestinnällinen ulottuvuus.

Yhteistyöhankkeet – yleistä

Monipuolisia mahdollisuuksia maaseudun elinkeinojen ja palveluiden kehittämiseen

Hankkeet voivat olla paikallisia, alueellisia, alueiden välisiä tai valtakunnallisia

Tuen osuus vaihtelee: Max 60, 80 tai 100 % hyväksyttävistä kustannuksista valtiontukisääntöjen perusteella Yritysryhmähankkeissa ja viljelijäryhmähankkeissa 75 %

Yhteistyöhankkeet

 • Yhteistyötoimenpiteessä tuetaan kehittämishankkeiden toteuttamista.
 • Yhteistyöhön osallistuu vähintään kaksi toimijaa.
 • Hankkeet voivat kestää enintään 5 vuotta.

Yritysryhmähankkeet

 • 3—10 yritystä 
 • Ryhmä kehittää toimintaansa sekä yhteisillä kehittämistoimenpiteillä että yrityskohtaisesti 
 • Tavoitteena esim. tuotannollisen yhteistyön kehittäminen, tuoteperheen suunnittelu tai markkinointiyhteistyö 

Viljelijäryhmähankkeet

 • 3—10 viljelijää 
 • Ryhmä kehittää toimintaansa sekä yhteisillä kehittämistoimenpiteillä että yrityskohtaisesti
 • Tavoitteena esim. työnteon ja tuotannollisen yhteistyön kehittäminen. 

Ympäristö- ja ilmastoyhteistyö-hankkeet

Ilmastoyhteistyöhankkeet

 • Ilmastoyhteistyöhankkeessa lisätään ilmastonmuutokseen liittyvää asiantuntemustariskien, sopeutumistarpeiden ja keinojentunnistamista, kansainvälistä ja yli sektorirajojen tapahtuvaa yhteistyötä.
 • Hankkeessa edistetään resurssi- ja materiaalitehokkuutta, esimerkiksi energian käytön tehostamista, ruokahävikin vähentämistä, energiaa säästävää liikkumista ja kestävää kulutusta.

Luonnonvarayhteistyöhankkeet

 • Luonnonvarayhteistyöhankkeessa lisätään asiantuntemusta ja yli sektorirajojen tapahtuvaa yhteistyötä sekä luonnonvarojenettä luonnon monimuotoisuudenosalta.
 • Hankkeella lisätään tietoa valuma-alueidenpainetekijöistä ja vesiensuojelusta, ravinteiden kierrätyksestäja käytettävissä olevista uusista menetelmistä sekä luodaan asukkaille, yhdistyksille ja yrittäjille ideoita ja virikkeitä uusista yhteistyö- ja liiketoimintamahdollisuuksista.
 • Yhteistyöhankkeessa etsitään ratkaisuja hiilen sidonnantehostamiseen, ravinteiden tehokkaaseen käyttöön ja kierrättämiseen sekä riskienhallintaansään ääri-ilmiöiden lisääntyessä. Hankkeessa edistetään luonnon monimuotoisuutta.

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön yhteistyöhankkeet

Nuorten viljelijöiden ja yritystoiminnan yhteistyöhankkeet 

 • Nuorten viljelijöiden ja yritystoiminnan yhteistyöhankkeessa jalostetaan innovaatioista uusia käytäntöjä, tuotteita ja palveluja.
 • Hankkeissa uudistetaan ja monipuolistetaan maaseutualueiden taloutta, turvataan uusien maatalousyrittäjien aloittamista ja helpotetaan sukupolven- ja omistajanvaihdoksia. Hanke lisää yhteistyötä ja kehittää uusia ratkaisuja.

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön yhteistyöhankkeet

 • Hankkeella turvataan ja kehitetään maaseudun palveluja sekä uudistetaan ja monipuolistetaan maaseutualueiden taloutta. Tavoitteena on yhteistyön kautta löytää uusia ratkaisuja, joilla parannetaan maaseutuväestölle ja yrittäjille suunnattujen palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta ja parannetaan maaseudulla asumisen ja yrittämisen mahdollisuuksia.
 • Hankkeessa voidaan esimerkiksi toteuttaa tapahtuma, joka parantaa kylän yhteishenkeä tai teettää kylälle maisemanhoitosuunnitelma tai jokin muu yleistä viihtyvyyttä parantava suunnitelma. Hankkeella voidaan myös esimerkiksi kehittää matkailua ja luontopohjaisia hyvinvointipalveluita. Lisäksi hankkeella voidaan luoda biotaloudesta työllisyyttä ja kasvua tai hyödyntää digitalisaation mahdollisuuksia.

Yritysryhmä- hankkeet

 • Yhteistyöhankkeessa ryhmä yrityksiä kehittää toimintaansa sekä yhteisillä kehittämistoimenpiteillä että yrityskohtaisesti. Tavoitteena voi olla esimerkiksi tuotannollisen yhteistyön kehittäminen, markkinointi- ja myyntiyhteistyön kehittäminen tai tuoteperheen suunnittelu.
 • Yhteistyötä voidaan yritysryhmähankkeessa rakentaa niin, että lopputuloksena voisi olla esim. yrityksiä palvelevan osuuskunnan perustaminen tai matkailuyritysten vientirenkaan käynnistäminen.
 • Yhteiset kehittämistoimet, joiden tavoitteena on:
 • kehittää yhteistyötä tuotannossa/markkinoinnissa/myynnissä
 • suunnitella tuoteperhe
 • toteuttaa vastaavaa kehitystä.
 • Voi sisältää myös yrityskohtaisia kehittämistoimia
 • 3 – 10 yritystä (suositus: vähintään 4)
 • Tuensaajana eli hankkeen hallinnoijana voi olla kehittämisorganisaatio: neuvontajärjestö, kehittämisyhtiö tai muu vastaava julkisoikeudellinen tai yksityisoikeudellinen yhteisö.
 •  

Älykäs kylä – yhteistyöhanke

 • Älykkäät kylät -yhteistyöhanke on kehittämishanke, jossa vähintään kaksi toimijaa etsii yhdessä ratkaisua haasteeseen. Toimijat voivat olla esimerkiksi kyliä tai kuntia tai vaikkapa kylä ja kehittäjäorganisaatio yhdessä.
 • Älykkäät kylät -hankkeella edistetään uudistumista, uusia ratkaisuja, rohkeita kokeiluja, uusia kumppanuuksia ja verkostoitumista niin aluetasolla kuin valtakunnallisesti ja kansainvälisestikin.
 • Kannustetaan löytämään aivan uusia ja keskenään risteäviä polkuja maaseudun kehittämisen, tutkimuksen, liikenteen, energian ja digitaalisen kehityksen osalta.
 • Hankkeilla on tarkoitus edistää kylän tai kunnan elinvoimaa hyvin konkreettisesti.

Valmisteluraha

 • 5 000 € vakioitu kertakorvaus
 • Valmistelurahaa voi saada; yritys- tai viljelijäryhmähankkeiden, tuottajaorganisaatiohankkeiden, EIP-hankkeiden ja Älykkäät kylät – hankkeiden valmisteluun.
 • Ehtona valmistelurahan myöntämiseen on hakijan/ryhmän aito pyrkimys kehittämiseen.
 • Valmistelurahan käyttö
 • Idean muotoilu
 • Kumppaneiden hakeminen, kumppanuuksien tunnustelu
 • Konkretisointia, tavoitteen asettelua
 • Viestintää, verkostoitumista, osallistamista
 • ”markkinakartoituksen”, edellytysten testausta, kartoitusta

Valmistelurahan tuloksena syntyy aiesopimus, kumppanuus. Jos idea ei toimi, tuloksena raportti syistä, miksi hanke ei onnistu.

Yleishyödylliset ympäristö- investoinnit

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen

 • Investoinnit ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen tavoittelevat ilmastoneutraaliutta.  Näillä investoinneilla luodaan ja parannetaan maaseudun energia- ja resurssitehokkuuttasekä turvallisuutta. Investoinnit voivat olla uusiutuvia energialähteitä ja niiden käyttöä lisääviä investointeja sekä energiatehokkuutta ja energian säästöä lisääviä investointeja.

Luonnonvarojen kestävään hoitoon

 • Investoinnit luonnonvarojen kestävään hoitoon edistävät ja parantavat vesiensuojeluntilannetta. Investoinneilla voi vahvistaa yhteistyötä ja verkostoitumista ja kehittää uusia menetelmiä, työkaluja ja toimintatapoja pienten vesialueiden, rakennettujen vesiensuojelukosteikkojen ja muiden alueiden ja maaperän hoidossa ja kunnostamisessa.

Luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi

 • Investoinnit luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi parantavat maaseudun maisemanhoitoa, kylämaisemien jaluonnon monimuotoisuutta sekäekosysteemipalveluja.
  Tuettavat kohteet lisäävät maaseutualueen vetovoimaa ja virkistyskäyttömahdollisuuksia.

Yleishyödylliset investoinnit maaseudun toimintaympäristön kehittämiseksi

Yleishyödylliset investoinnit maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämiseen

Investoinnit maaseudun palvelujen tai toimintaympäristön kehittämiseen voivat olla esimerkiksi:

 • etätyöpiste tai yhteiskäyttöinen työtila tai muu monipaikkaisuuttatukeva investointi
 • reitistö, laavu, liikuntapaikka, leikkipuisto tai muu virkistysmahdollisuuksiaparantava investointi
 • pienimuotoinen vesihuoltohanke
 • remontti tai muu investointi, joka parantaaturvallisuutta tai esteettömyyttä.