Aktion Österbotten on Rannikko-Pohjanmaan Leader-ryhmä

Leader on osa Aktion Österbottenin toimintaa. Leader-ryhmä on rekisteröity yhdistys, joka rohkaisee alueensa asukkaita kehittämään omaa kotiseutuaan, lisäämään sen viihtyvyyttä sekä luomaan uusia työpaikkoja ja yrityksiä. Leader-ryhmä rahoittaa hankkeita, jotka ovat yleishyödyllisiä ja edistävät liiketoimintaa yritystuin Maaseuturahaston tuilla. Jokaisella Leader-ryhmällä on oma kehitysstrategiansa maaseutualueelleen.

Strategia tehdään joka ohjelmakaudeksi yhteistyössä alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden kanssa. Nyt on alkamassa ohjelmakausi 2023  – 2027. Strategiamme nimi on Meidän Pohjanmaamme.

Kuka voi saada tukea?

Leader- rahoituksella voidaan tukea muun muassa yritysten perustamista ja investointeja, kylien elinvoimaa, harrastusmahdollisuuksia ja kansainvälistä toimintaa maaseudulla. Pienyrittäjät tai tulevat yrittäjät sekä yhdistykset, organisaatiot, osuuskunnat ja kunnat voivat hakea tukea.

Aktion Österbotten myöntää tukea yhdistyksille, organisaatioille, osuuskunnille ja kunnille sekä pienille yrityksille ja yrityksen perustajille. Leader-strategiamme on niille henkilöille, yrityksille ja yhdistyksille/organisaatioille, joiden ideat voivat johtaa alueelle muuttoon, lisätä työllisyyttä ja lisätä maaseudun yritystoimintaa.

Hankkeen tulee:

 • sisältää jotain uutta
 • johtaa pysyvään tulokseen
 • voida toimia mallina muille, jotka haluavat tietää, kuinka ongelma ratkaistaan ja kuinka toimintaa suunnitellaan
 • rohkaista yhteistyöhön alueella asuvien asukkaiden ja/tai yhdistysten ja yritysten välillä
 • rohkaista aktivointiin ja alueellemuuttoon
 • kehittää  työllistymisen ja yrittäjyyden mahdollisuuksia – sisältää alun ja lopun, aikaraamit toiminnalle

On oltava selvät tavoitteet mihin tähdätään, millaisilla toimenpiteillä niihin päästään ja mitä kustannuksia syntyy. Hanke on väline siihen,  miten voidaan saavuttaa toivottu tulos tietyssä ajassa.

Emme voi myöntää rahaa normaalin (=jo olemassa olevan) toiminnan tueksi tai antaa toimintarahaa. Emme voi tukea investointeja, jotka kuuluvat normaaliin toimintaan tai vapaa-ajan toimintaan kuten nuorisotalon korjaukseen. Tukea ei voida myöntää takautuvasti tai toimenpiteen alettua.

Onko ideallani mahdollisuuksia?

Ota meihin yhteyttä riippumatta siitä, millainen  idea sinulla on. Toivottavasti voimme auttaa sinua pääsemään eteenpäin. Tutustu tukiemme valintakriteereihin!

Jos emme me voi tukea juuri sinun ideaasi, niin kannattaa kääntyä jonkin toisen rahoittajan puoleen.

On olemassa muita rahoittajia kuten esim. ELY-keskus, Pohjanmaan liitto, Botnia Atlantica, AVI ja eri rahastot jne. ehkä joku rahastoista voi tukea sinun hankettasi kokonaan tai antaa yksityisen rahoituksen.

Hanketuki

TUEMME SEURAAVANLAISIA HANKKEITA:

Hanketukea myönnetään yleishyödyllisille hankkeille ja elinkeinojen kehittämiseen, koulutushankkeisiin ja yleishyödyllisiin investointeihin. Hanketukea voi hakea yksityis- tai julkisoikeudellinen yhteisö tai säätiö, esimerkiksi kylä- tai kulttuuriyhdistys, 4H-yhdistys, ympäristöyhdistys, maamiesseura, kunta, kuntayhtymä tai oppilaitos.

Strategiassamme on 4 painopistettä ja rahoitamme hankkeita, jotka tukevat näiden painopisteiden tavoitteita.

Lue Leader-strategiastamme, mitkä ovat painopisteemme: Meidän Pohjanmaamme 

Yleishyödyllisten kehittämishankkeiden tuki on 70 %. Yleishyödyllisten investointien tuki on 50 %. Omat varat, säätiöiden tuet tai talkootyö voivat muodostaa yksityisen osion. Yleishyödyllinen kehittäminen voi olla palvelutarjonnan parantamista, uusien tapahtumien luomista ja muita maaseudun elämänlaatua parantavia toimenpiteitä. Yleishyödyllisiä investointeja voivat olla investoinnit yhteisiin rakennuksiin tai toimenpiteitä, jotka parantavat yhteisten tilojen saavutettavuutta.

Ensimmäistä kertaa hanketta hakemassa?

Kaikki saavat ideoita. Valitettavasti ne jäävät usein ajatuksen tasolle, epäilyksen vuoksi moni idea jää kehittymättä todella hyväksi ideaksi. Mutta jos ideasi onkin briljantti yritysidea, jolle ei tehdä mitään.

Tavoitteemme on edesauttaa kehittämistä ja edistää maaseudun toimivaa kehitystä. Yhdessä voimme meillä olevin resurssien ja kokemuksen avulla arvioida ideasi. Meiltä saat vihjeitä, ratkaisuja ja näkökulmia ideasi kehittelyyn.

 

Hankesuunnitelma ja kustannusarvio

Tee hankesuunnitelma

Hankesuunnitelma on kuvaus siitä, mitä aiotaan tehdä. Tärkeintä on rajata hanke ja osoittaa rahoituksen tarve. Hankesuunnitelmassa kerrotaan selkeästi, mihin haettu rahoitus aiotaan käyttää.

Hakemus tehdään ensisijaisesti sähköisen Hyrrä-järjestelmän kautta. Paperisia hakulomakkeita ja hakemukseen tarvittavia liitteitä löytyy materiaalipankista.

Kustannusten kohtuullisuuden ja yleisen hintatason selvittäminen

Kehittämis- ja investointihankkeissa täytyy palvelut ja hankinnat kilpailuttaa eli tehdä kustannusten kohtuullisuuden arviointi suhteessa hankkeen kokoon.

Kustannusten kohtuullisuuden arviointi pitää tehdä, jos hankintojen arvo ylittää nämä summat:

Hankinnat alle 2500 euroa: selvitys alueen normaalista hintatasosta (esimerkiksi niin, että hintaa on kysytty toimittajilta tai hinta on otettu hintaluetteloista, esitteistä tai nettisivuilta).

Hankinta 2 500 € – 30 000 €: selvitys hintatasosta vähintää kolmen tarjouspyynnön avulla.

Jos hankinnan arvo on yli 30 000 € ja tukitaso on yli 50 %: kilpailutus lailla vaaditun mukaisesti Hilmassa (348/2007).

HILMA on maksuton, sähköinen ilmoituskanava, jossa hankintayksiköt ilmoittavat julkisista hankinnoistaan. Klikkaa tästä päästäksesi Hilmaan.

Hintavertailua helpottaa, jos käytätte tästä linkistä löytyvää hintavertailulomaketta.

Yritystuki

Yritystukea voi hakea etupäässä maaseudulla sijaitsevien mikroyritysten  investointeihin. Myös useamman yrityksen ja organisaatioiden yhteistyöhön voi saada tukea.

Investoinnilla pitää olla merkittävää vaikutuksta yrityksen perustamiseen, kasviin tai kehitykseen. Tuen suuruus on 20-35 prosenttia investoinnin kokonaiskustannuksista. Käytössä olevan koneen tai laitteen uusimista ei tueta.

Tee liiketoimintasuunnitelma

Kustannusarvio

Lähetä kysymyksesi

Hae tukea

Hanke- ja yritystukia haetaan sähkoisesti Hyrrä-järjestelmän kautta.

Lue lisää

Hankkeiden valintakriteerit

Valintakriteereiden ja strategiamme pohjalta päätetään, mitä hankkeita tuetaan.

Rahoituskauden 2023 – 2027 valintakriteerit päivitetään tälle sivulle kevään 2023 aikana.

Hankkeiden valintakriteerit:

Pakolliset valintakriteerit

Muodostavat perusteen hylkäämiselle, jos kriteerit eivät täyty.

 • Hakemus on Aktion Österbottenin kehittämisstrategian tavoitteiden mukainen.
 • Hakijalla on taloudelliset edellytykset toteuttaa hanke.
 • Hankesuunnitelma tai budjetti ei sisällä vakavia puutteita.
 • Hanke pitää sisällään kehittämistoimia, eikä sisällä hakijan normaalia tai tavanomaista toimintaa.
 • Hakemus ei saa käsittää ruoppausta tai muuta vastaavaa merellä tapahtuvaa toimintaa.

Hanke toteuttaa ensisijaisesti:

 • Painopiste 1: Elävä ja uudistuva Pohjanmaa
 • Painopiste 2: Innovatiivinen ja rohkea yrittäjyys Pohjanmaalla
 • Painopiste 3: Pohjanmaan älykäs maaseutu
 • Painopiste 4: Yhteisöllinen ja vieraanvarainen Pohjanmaa

Hankkeen vaikutusalue / toiminta-alue

 • Paikallinen (kylä-/kuntataso)
 • Alueellinen (Aktion Österbottenin toiminta-alue)
 • Alueiden välinen (Maakuntien tai Leader-ryhmien)
 • Kansainvälinen

KESTÄVÄN KEHITYKSEN KRITEERIT

Mitä kestävän kehityksen ulottuvuutta/ulottuvuuksia hanke edistää? (kaikille hankkeille yhteiset, max 6 pistettä)

 • Ekologinen kestävyys
 • Taloudellinen kestävyys
 • Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys
 • Hakija on täyttänyt Kestävän kehityksen suunnitelma lomakkeen (3 pistettä)

YRITYSTUET (max 14 pistettä)

 • Hankkeella tuetaan nuorten yrittäjyyttä
 • Hanke tukee aloittavaa yrittäjää tai uudistaa olemassa olevaa yritystä
 • Hanke luo uusia työpaikkoja
 • Hankkeella edistetään sukupolven- sekä omistajanvaihdoksia
 • Hanke edistää digitaalisten ja teknologiaratkaisujen käyttöönottoa yrityksen kilpailukyvyn varmistamiseksi
 • Hankkeessa luodaan uusia osaamisverkostoja /klustereita tai piristetään olemassa olevia yritysten verkostoja
 • Hankkeessa edistetään kokeilukulttuuria sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan
 • Hankkeella edistetään jatkuvaa oppimista kuten työntekijöiden osaamisen tason nostamista
 • Hankkeessa kehitetään lähiruokaan ja lyhyisiin ruokaketjuihin liittyviä kokeiluja ja innovaatioita
 • Hanke parantaa Pohjanmaan maaseutumatkailun toimintaedellytyksiä
 • Hankkeessa kehitetään kiertotaloustoimintaa
 • Hanke edistää luonto- ja ympäristöosaamista parantaa luonnon monimuotoisuutta/hillitsee ilmastonmuutosta ja/tai sen vaikutuksia
 • Hanke tukee tasa-arvoa
 • Hanke edistää yrityksen kansainvälistymistä

KEHITTÄMISHANKKEET (max 14 pistettä)

 • Hanke tukee eri ikäryhmien välistä yhteisöllisyyttä
 • Hanke lisää kieli- ja kulttuurirajat ylittävää yhteistyötä
 • Hanke kannustaa kokeilukulttuuriin
 • Hankkeessa lisätään toimijoiden osaamista ja kiinnostusta lähiruokaan /ruoantuotantoon
 • Hanke tukee maaseudun tulevaisuususkoa
 • Hanke parantaa hyvinvointia, viihtymistä ja elämää maaseudulla
 • Hanke edistää kansainvälisyyttä
 • Hanke edistää yhteistyötä organisaatioiden välillä
 • Hanke edistää kestävän kehityksen osaamista
 • Hankkeella vahvistetaan omavaraisuutta ja varautumista
 • Hanke edistää luonto- ja ympäristöosaamista parantaa luonnon monimuotoisuutta/hillitsee ilmastonmuutosta ja/tai sen vaikutuksia
 • Hanke vahvistaa yhteisöllisyyttä ja osallisuutta
 • Hanke edistää uusien asukkaiden integroitumista paikallisella tasolla
 • Hanke hyödyntää paikallista kulttuuriperintöä ja vahvistaa sen säilymistä