Finansieringsformer för projekstöd

 • Utbildningsprojekt
 • Informationsförmedlingsprojekt
 •  Samarbetsprojekt
  • Samarbetsprojekt för primärproduktion
  • Samarbetsprojekt med klimat- och miljötema
  • Samarbetsprojekt för att utveckla företag, näringar och service på landsbygden
  • Smarta byar

Allmännyttiga investeringar 

 • Stävjandet av klimatförändringen och anpassningen till den
 • Hållbar skötsel av naturresurser
 • Främjande av naturens mångfald
 • Utvecklande av verksamhetsmiljön på landsbygden

Utbildningsprojekt

Öka kompetensen för jordbruket, skogsbruket, landsbygdsföretagare, samhällen och invånare.

 • Jord- och skogsbrukets hållbarhet, konkurrenskraft, resurseffektivitet och förbättring av miljöskyddet.
 • Spridning av forskningsresultat och innovationer till jordbrukare, skogsägare, aktörer inom livsmedelsindustrin, andra företagare och aktörer på landsbygden.
 • Ökad kunskap inom natur, miljö och klimat.
 • Ökad förändringsberedskap och johtamisosaamisen

Genomförs som utvecklingsprojekt eller företagsgruppsprojekt. I företagsgruppsprojekten ingår de-minimisstöd.

Stödnivån 70—100 %. Stödnivån varierar enligt målgruppen.

Teman för utbildningsprojekten kan vara:

 • Klimat- och miljöfrågor
 • Digitalisering
 • Energiproduktion och energiförbrukning samt energibesparing
 • Den senaste forskningsinformationen

Kompetensen kan utvecklas med hjälp av projekt som till exempel:

 • Webbutbildningar
 • workshoppar,
 • kollegialt lärande
 • Coachningar
 • presentationsåtgärder
 • gårds- och företagsbesök

Informationsförmedlingsprojekt

Stöd kan beviljas för teman som gäller företag, sammanslutningar och invånare inom jordbruket, skogsbruket och landsbygden samt för att öka kunskapen om skydd av naturen, miljön och klimatet.

 • Teman för informationsförmedlingsprojekten kan vara:

  • klimat- och miljöfrågor, såsom att stävja klimatförändringen och anpassa sig till den
  • utnyttjande av digitaliseringen
  • produktion och användning av förnybar energi samt möjligheter till energibesparing
  • cirkulär ekonomi
  • hållbar produktion och verksamhet
  • EU:s kvalitetssystem
  • vattenvård
  • biologisk mångfald och genetisk mångfald
  • nya lösningar och verksamhetsmodeller

Information kan delas:

 • Information och informationsförmedling:
  • Genom projekten genomförs informationsförmedling som riktas till en bredare målgrupp..
 • Planer och utredningar:
  • Inom åtgärden genomförs projekt med vilka man i anslutning till landsbygdstjänster utarbetar och uppdaterar förutredningar, utvecklingsplaner, genomförbarhetsstudier och skydds-, skötsel- och användningsplaner för områden med viktiga naturvärden samt andra planer och utredningar som hänför sig till CAP-planens särskilda mål och vars resultat publiceras och som har en stark kommunikationsdimension.

Samarbetsprojekt-allmänt

Mångsidiga möjligheter för att utveckla näringar och servicen på landsbygden

Projekt kan genomföras lokalt, regionalt, mellan regioner och riksomfattande

Stödnivån varierar: max 60, 80 eller 100 % i enlighet med statsstödsreglerna

Företagsgruppsprojekt och projekt för jordbrukargrupper 75 %

Samarbetsprojekt

 • Samarbetsåtgärderna stöder utvecklingsprojektens genomförande.
 • I samarbetet deltar minst två aktörer.
 • Projekten kan pågå högst 5 år.

Företagsgruppsprojekt

 • 3—10 företag
 • Gruppen utvecklar sin verksamhet genom gemensamma utvecklingsåtgärder och vid behov genom företagsspecifika utvecklingsåtgärder
 • Målet kan vara att t.ex. att utveckla samarbetet inom produktionen eller marknadsföring och försäljning

Projekt för jordbrukargrupper

 • 3—10 företag
 • Gruppen utvecklar sin verksamhet genom gemensamma åtgärder och vid behov genom företagsspecifika utvecklingsåtgärder
 • Målet kan t.ex. vara att utveckla arbetet och det produktionsmässiga samarbetet.

Miljöoch klimatsamarbets projekt

Klimatsamarbetsprojekt

 • I klimatsamarbetsprojektet ökas sakkunskapen om klimatförändringen, identifieringen av riskerochanpassningsbehov och metoder, det internationella samarbetet och samarbetet över sektorsgränserna.
 • Projektet främjar resurs- och materialeffektivitet, till exempel effektivisering av energianvändningen, minskning av matsvinnet, energisparande rörlighet och hållbar konsumtion.

Naturresurssamarbetsprojekt

 • I naturresurssamarbetsprojektet ökas sakkunskapen och samarbetet över sektorsgränserna både i fråga om naturresurseroch naturens mångfald.
 • Projektet ökar kunskapen om avrinningsområdenastryckfaktorer och vattenskydd,återvinning av näringsämnen och tillgängliga nya metoder samt skapar idéer och impulser för nya samarbets- och affärsmöjligheter för invånare, föreningar och företagare. I samarbetsprojektet söker man lösningar för effektivisering av kolbindningen, effektiv användning och återvinning av näringsämnen samt riskhantering i takt med att extrema väderfenomen ökar. Projektet främjar den biologiska mångfalden.

Samarbetsprojekt för utveckling av näringar och tjänster landsbygden

Samarbetsprojekt för unga jordbrukare och företagsverksamhet

 • I samarbetsprojektet för unga jordbrukare och företagsverksamhet förädlas ny praxis, nya produkter och tjänster genom innovationer.
 • Genom projekten förnyar man landsbygdsområdenas ekonomi och gör landsbygdsområdenas ekonomi mångsidigare, tryggar nya lantbruksföretagares verksamhet och underlättar generationsväxlingar och ägarbyten. Projektet ökar samarbetet och utvecklar nya lösningar.

Samarbetsprojekt för tjänster och verksamhetsmiljö landsbygden

 • Genom projektet tryggas och utvecklas tjänsterna på landsbygden samt förnyas och görs landsbygdsområdenas ekonomi mångsidigare. Målet är att genom samarbete hitta nya lösningar.
 • Inom projektet kan man till exempel genomföra ett evenemang som förbättrar sammanhållningen i byn eller låta göra en landskapsvårdsplan för byn eller någon annan plan som förbättrar den allmänna trivseln. Genom projektet kan man också till exempel utveckla turismen och de naturbaserade välfärdstjänsterna. Dessutom kan projektet skapa sysselsättning och tillväxt inom bioekonomin eller utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Företagsgrupps projekt

 • I ett samarbetsprojekt kan en grupp företag utveckla sin verksamhet både med gemensamma utvecklingsåtgärder och företagsspecifikt. Målet kan till exempel vara att utveckla det produktiva samarbetet, att utveckla marknadsförings- och försäljningssamarbetet eller att planera en produktfamilj. Samarbetet kan byggas upp i företagsgrupprojektet på så vis att slutprodukten till exempel kunde vara bildandet av ett andelslag som betjänar företagen eller inledandet av turismföretagens exportring.
 • Gemensamma utvecklingsåtgärder med målen:
  – utveckla samarbetet inom produktion/marknadsföring/ försäljning
  – planera en produktfamilj
  – genomföra motsvarande utveckling.
 • Vid behov företagsspecifika utvecklingsåtgärder
 • 3 – 10 företag
 • Stödmottagaren, dvs. projektets administratör, kan vara en utvecklingsorganisation: en rådgivningsorganisation, ett utvecklingsbolag eller någon annan motsvarande offentligrättslig eller privaträttslig sammanslutning.

Samarbetsprojekt Smarta byar

 • I Smarta byar -projekt arbetar minst två aktörer tillsammans för att hitta en lösning på utmaningen.
 • Stöd kan erhållas av en byaförening eller annan byaktör, förening, andelslag, kommun. Aktörer kan vara till exempel byar eller till exempel en by och en utvecklarorganisation tillsammans.
 • Förnyelse, nya lösningar, djärva experiment, nya partnerskap, nätverkande både regionalt och nationellt och internationellt.
 • Fleråriga projekt, planerade aktiviteter och konkreta åtgärder, investeringar separat
 • Smarta byar -projekt främjar ekonomiska, sociala och miljömässiga innovationer genom samarbete.
 • Man kan få ett bidrag på upp till 100 % av de stödberättigande kostnaderna.

Förberedelse pengar

 • Beloppet för förberedelsepengarna är 5 000 euro.
 • Förberedelseersättningen är ett schablonmässigt engångsbelopp.
 • Regelverket har definierat de kriterier som bör uppfyllas för att förberedelsepengar kan beviljas
 • Användning av förberedelsepengar
 • Att formulera en idé
 • För att söka partners, identifiera ett partnerskap
 • Konkretisering, målsättning
 • Kommunikation, nätverkande, inkludering
 • Marknadskartläggning, potentiell testning, “förstudie”
 • Resultatet av förberedelsepengarna är ett partnerskapsdokument eller ett dokument som visar att det tilltänkta partnerskapet inte fungerar.
 • Innehållet i resultatdokumentet: förklaring av användningen av pengarna, skälen till att det tänkta partnerskapet skapades eller varför partnerskapet inte ses som lönsamt

Allmännyttiga investeringar i utveckling av tjänster och verksamhetsmiljö på landsbygden

Investeringar i utveckling av tjänster eller verksamhetsmiljön på landsbygden kan vara till exempel:

 • distansarbetsplats eller gemensamt arbetsutrymme eller annan investering som stöder arbete på flera verksamhetsställen
 • leder, vindskydd, motionsplats, lekpark eller annan investering som förbättrar rekreationsmöjligheterna
 • mindre vattentjänstprojekt
 • renovering eller annan investering som förbättrar säkerheten eller tillgängligheten.

Stödets andel av de godkända kostnaderna kan vara högst 65100 procent av godkända, rimliga kostnader. Stödets andel beror på det objekt som stöds. Stödet kan beviljas för ett offentligrättsligt eller privaträttsligt samfund.

Allmännyttiga miljöinvesteringar

Allmännyttiga investeringar för att stävja klimatförändringen och anpassa sig till den

 • Investeringar för att stävja klimatförändringen och anpassa sig till den eftersträvar klimatneutralitet.  Genom dessa investeringar skapas och förbättras landsbygdens energi- och resurseffektivitetsamt säkerhet. Investeringarna kan vara investeringar som ökar användningen av förnybara energikällor samt investeringar som ökar energieffektiviteten och energibesparingen

Allmännyttiga investeringar i hållbar förvaltning av naturresurser

 • Investeringar i hållbar förvaltning av naturresurser främjar och förbättrar vattenskyddets situation. Genom investeringarna kan man stärka samarbetet och nätverkandet samt utveckla nya metoder, verktyg och verksamhetssätt för att vårda och iståndsätta små vattenområden, bebyggda vattenskyddsvåtmarker och andra områden och marken.

Allmännyttiga investeringar för att främja naturens mångfald

 • Investeringar för att främja den biologiska mångfalden förbättrar landskapsvården, mångfalden i bylandskapen och naturen samt ekosystemtjänsterna på landsbygden.
 • De objekt som stöds ökar landsbygdsområdets dragningskraft och rekreationsmöjligheter.