Ansökan

Elektroniskt via Hyrrä

https://hyrra.mavi.fi/login.html

Ansökan kan även lämnas in på pappersblankett 3306

 

Grunduppgifter

Den sökande (föreningens registrerade namn)

Kontaktuppgifter (t.ex. telefonnummer och epost till ordförande)

Ansvarsperson

Undertecknare (bör överensstämma med stadgar och föreningsregistret)

 

Föremål för stödet

Utveckling eller

Investering eller

Delåtgärd (samarbetspart i ett större projekt)

 

Projektet

Projektets namn

Projektets längd (från datum till datum)

Styrgrupp (inte nödvändig)

Projektet genomförs

 1. Lokalt/regionalt

o

 1. Interregionalt (mellan två eller flera lokala aktionsgrupper)

o

 1. Internationellt (mellan två eller flera Leaderområden i olika länder)

 

 

Projektet genomförs i

 

Kommun/kommunerna (räkna upp kommunerna som berörs)

Offentlig beskrivning av projektet (den beskrivning som kan ses av alla)

o

Målen och åtgärder som ska utföras (detta sammandrag publiceras offentligt)

Tillstånd

Behövs/behövs inte

Mervärdesskatt

 

Mervärdesskatt ingår

 

Sökande är inte momsskyldig för sin verksamhet eller momsskyldig för en del av verksamheten. Dvs. Sökanden kan inte få återbäring för

momskostnaderna som hänför sig till projektet.

o

Mervärdesskatt ingår inte

Sökande får tillbaka momsen i form av avdrag eller i form av återbäring.

Kostnadsmodell

o

 1. Beräknad allmän kostnad 24 eller 15 % (flat rate)

 

 1. Ersättning enligt faktiska kostnader

 

Motivering till valet av kostnadsmodell

Kostnadsberäkning (löner, köptjänster, resekostnader, hyror,

övriga kostnader)

Finansieringsplan

(ansökt stöd, egen andel (egna andelen kan utgöras av talko 10€/timme/

person, 40 €/h person och arbetsmaskin

 

Projektplan

Den sökande

Utredning av verksamheten, organisationen, yrkeskunskapen, erfarenheten och den ekonomiska

situationen samt av de resurser som är tillgängliga för projektet

Finansieringsplan

(ansökt stöd, egen andel (egna andelen kan utgöras av talko 10€/timme

person, 40 €/h person och arbetsmaskin

Projektplan

Den sökande

Utredning av:

 1. verksamheten,
 2. organisationen,
 3. yrkeskunskapen,
 4. erfarenheten och den ekonomiska situationen
 5. de resurser som är tillgängliga för projektet

 

Projektets behov och bakgrund

För vilket problem eller behov söker man en lösning med projektet?

 

Projektets mål

 1. Vad har projektet för mål?
 2. Hur följer man upp resultaten?
 3. Åtgärder och metoder / risker med genomförandet
 4. Konkreta åtgärder för att uppnå målen

Instanser som deltar i genomförandet, ansvar för genomförande och finansiering samt avtalsarrangemang som behövs (ex. fördelning av stöd, privat andel )

Vilka är riskerna och hur bereder man sig inför dem?

Hur beaktas principerna för hållbar utveckling?

 

Samband med programmet för utveckling av landsbygden i fastlandsfinland samt med det

regionala programmet eller den lokala strategin.

 

Hur har tidigare projekt beaktats?

Hur ska man med projektet främja målen i programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland?

Hur har tidigare genomförda övriga projekt beaktats i detta projekt?

(Verksamhetsområde, målgrupp, nyttohavare och tidtabell)

Vilken är projektets huvudsakliga målgrupp?

Hur har målgruppen valts och hur har man informerat om projektet?

Övriga instanser som projektet riktar sig till?

 

Hur utvärderas projektets genomförande?

 

Hur kommer man att fortsätta den verksamhet som projektet ger upphov till efter att projektet är avslutat?

Information

Hur informerar man om resultaten under projektets gång och efter det?

o

Underskrift och försäkran

Ansökan ska vara undertecknad av den eller de personer som har namnteckningsrätt!!!