Aktion Österbotten är Kust-Österbottens Leader-grupp

 

Leader är en del av Aktion Österbottens verksamhet. En Leader-grupp är registrerad förening, som uppmuntrar invånarna i sitt område att utveckla den egna hembygden, öka dess trivsel samt skapa nya arbetsplatser och företag. Leader-gruppen finansierar projekt som är allmännyttiga och främjar näringsverksamhet genom företagsstöd med stöd från Landsbygdsfonden. Varje Leader-grupp har en egen utvecklingsstrategi för den lokala landsbygden.

Strategin utarbetas för varje programperiod i samarbete med områdets invånare och olika aktörer. Just nu börjar programperioden 2023- 2027.  Vår strategi heter: Vårt Österbotten.

Vem kan få stöd?

Med Leader finansiering kan man stöda bl.a. grundandet av företag och investeringar, byarnas livskraft, hobbymöjligheter och internationell verksamhet på landsbygden. Småföretagare eller blivande företagare samt föreningar, organisationer, andelslag och kommuner kan ansöka om stöd.

Aktion Österbotten beviljar stöd för  föreningar, organisationer, andelslag och kommuner samt småföretagare eller blivande företagare. Vår LEADER-strategi finns till för sådana personer, företagare och föreningar/organisationer som har idéer som kan leda till inflyttning, ökad sysselsättning och ökad företagsamhet på landsbygden.

Projektet skall:

– vara nytänkande

– ge ett bestående resultat.

– kunna fungera som en modell för andra som vill veta hur man löser ett problem eller utformar en verksamhet.

– uppmuntra till samarbete mellan de som bor inom ett område och/eller mellan föreningar och företag.

– uppmuntra till ökad aktivitet och inflyttning

– utveckla förutsättningar för sysselsättning och företagsamhet – ha en början och ett slut (tidsram)

Det bör finnas klara mål för vad man vill uppnå, vilka arbetsmoment som behöver utföras för att man skall nå dessa mål och vad detta beräknas kosta. Projektet är ett instrument för att du skall kunna uppnå önskat resultat inom en begränsad tid.

Vi kan inte bevilja pengar för att stöda normal (= redan befintlig) verksamhet eller ge verksamhetsbidrag. Vi kan inte stöda investeringar som hör samman med upprätthållande av normal verksamhet eller fritidsaktiviteter av typen renoveringar av uf-lokaler. Stöd kan inte beviljas retroaktivt eller efter att åtgärden är påbörjad.

Har min idé nån chans?

Du är välkommen att kontakta oss oavsett vilka idéer du har. Vi kan förhoppningsvis hjälpa dig att komma vidare med att förverkliga dem. Bekanta er med våra urvalskriterier för stöd!

Om vi inte kan stöda just din/er idé, vem kan då?

Det finns andra finansiärer som t.ex. NTM-centralen, Österbottens förbund, Botnia Atlantica, AVI, Svenska Studiecentralen och Svenska Kulturfonden m.fl. (länkarna öppnas i nya fönster) Du kan kolla www.fyrk.fi. Kanske ditt projekt kan stödas helt av någon av fonderna eller bidra med den privata finansieringen.

Projektstöd

Projektstöd beviljas för allmännyttiga och näringsinriktade utvecklingsprojekt, för utbildningsprojekt och allmännyttiga investeringar. Projektstöd kan sökas av privata eller offentligrättsliga sammanslutningar eller stiftelser, till exempel bya- eller kulturföreningar, 4H-föreningar, miljöföreningar eller lantmannagillen, kommuner, samkommuner eller läroinrättningar. Vår strategi har 4 tyngdpunktsområden och vi finansierar projekt som stöder målsättningarna inom dessa tyngdpunktsområden.

Läs vår Leader-strategi för att se vad vi prioriterar: Vårt Österbotten

Stödet för allmännyttiga utvecklingsprojekt är 70%. För allmännyttiga investeringar är stödet 50%. Den privata andelen kan utgöras av egna medel, stöd från fonder eller av talkoarbete. Allmännyttig utveckling kan vara förbättring av serviceutbudet, skapande av nya evenemang eller andra åtgärder som förbättrar livskvaliteten på landsbygden. Allmännyttiga investeringar kan vara investeringar i gemensamma anläggningar eller åtgärder som förbättrar tillgängligheten till gemensamma utrymmen.

Aldrig haft projekt?

Idéer är något som alla får. Tyvärr stannar de flesta just där, tankar och misstro håller en tillbaka från att kunna utveckla en riktigt god idé. Men tänk om du sitter med en helt brilliant företagsidé utan att göra något åt den.

Vårt mål är att främja utvecklingen och bidra till fungerande utvecklingar för vår landsbygd. Med samlade resurser och erfarenheter kan vi hjälpa dig att utvärdera din idé. Hos oss får du genomtänkta tips, lösningar och synpunkter.

Projektplan och budjet

Gör en projektplan

I projektplanen skriver ni ner era idéer över hur åtgärden ska se ut. Projektplanens viktigaste uppgifter är att sätta gränser för projektet och påvisa behovet av finansiering. Projektplanen ska också ge en tydlig bild av vad finansieringen man söker ska användas till.

Ansökningarna görs främst via det elektroniska Hyrrä-systemet. Blanketter för pappersansökningar samt bilagor som bör bifogas till alla ansökningar hittar ni i vår materialbank.

Utredning över kostnadernas skälighet och den normala prisnivån på orten

I utvecklings- och investeringsprojekt bör tjänster och varor konkurrensutsättas, dvs. man bör göra en utredning över kostnadernas skälighet i förhållande till projektets storlek.

Utredning över kostnadernas skälighet bör göras om anskaffningarna överstiger dessa summor:

Anskaffning under 2 500€: dokumentation av den normala prisnivån på orten (genom kontakt med leverantörer eller genom kataloger eller broschyrer, webbsidor)

Anskaffning 2 500€ – 30 000€: utredning av prisnivån genom minst tre offerter från olika leverantörer

Anskaffningens värde över 30 000€ och stödnivån över 50 %: konkurrensutsättning enligt lagen om offentlig upphandling (348/2007)

HILMA är en avgiftsfri, elektronisk annonseringskanal där upphandlande enheter kan annonsera sina offentliga upphandlingar. Klicka på denna länk för att komma till Hilma

Prisjämförelsen underlättas om ni använder blanketten för prisjämförelse som finns på denna länk

Företagsstöd

Företagsstöd kan man söka främst för investeringar i mikroföretag på landsbygden. Även om flera företag eller organisationer samarbetar kan man få stöd.

Investeringen ska ha en betydande inverkan på företagets grundande, tillväxt eller utveckling, stödet är 20-35% på totalkostnaden för investeringen.  Ersättande av en maskin som är i bruk med en ny maskin med motsvarande egenskaper stöds inte.

Gör en affärsplan

Gör en kostnadsförlag

Sänd in din fråga

Ansök stöd

Företags- och projektstöd för landsbygden sökas via e-tjänsten Hyrrä.

Läs mer

Urvalskriterier för projektansökningar

OVILLKORLIGA URVALSKRITERIER

Ger grund för avslag om de inte uppfylls.

 • Ansökan stämmer överens med Aktion Österbottens strategi.
 • Sökanden har ekonomiska förutsättningar att genomföra projektet.
 • Projektplanen och budgeten har inga allvarliga brister.
 • Ansökan innebär en utveckling och handlar inte om sökandens normala eller ordinarie verksamhet.
 • Ansökan innehåller inte muddring eller motsvarande satsning i havet.

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN I AKTION ÖSTERBOTTENS STRATEGI

Ansökan förverkligar främst:

 • Tyngdpunktsområde 1: Ett levande och innovativt Österbotten
 • Tyngdpunktsområde 2: Innovativt och modigt företagande i Österbotten
 • Tyngdpunktsområde 3: Österbottens smarta landsbygd
 • Tyngdpunktsområde 4: Ett gemensamt och välkomnande Österbotten

PROJEKTETS PÅVERKANSOMRÅDE

 • Lokalt (Bya/kommun-nivå)
 • Regionalt (Aktion Österbottens verksamhetsområde)
 • Interregionalt (flera län eller Leader-områden)
 • Internationellt

KRITERIER FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

Vilken typ/vilka typer av hållbarhet främjar projektet? (alla projekt, max 6 poäng)

 • Ekologisk hållbarhet
 • Ekonomisk hållbarhet
 • Social och kulturell hållbarhet
 • Sökanden har fyllt i och lämnat in blanketten för Hållbar utveckling (3 poäng)

FÖRETAGSSTÖD (max 14 poäng)

 • Projektet stöder ung företagsamhet
 • Projektet stöder nya företagare eller ny verksamhet i befintliga företag
 • Projektet skapar arbetsplatser
 • Projektet stöder generationsväxlingar och ägarbyten
 • Projektet stöder digitala och teknologiska lösningar för att säkerställa företagets konkurrenskraft
 • Projektet skapar nya kompetensnätverk/kluster eller understöder befintliga nätverk
 • Projektet främjar försökskultur samt drar nytta av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet
 • Projektet främjar kontinuerligt lärande
 • Projektet stöder försök och innovation relaterat till lokalproducerad mat och korta distributionskedjor
 • Projektet förbättrar förutsättningarna för landsbygdsturism
 • Projektet främjar cirkulär ekonomi
 • Projektet främjar kunskap om natur och miljö/gynnar den biologiska mångfalden/ motverkar klimatförändringar och/eller dess negativa effekter
 • Projektet stöder jämställdhet
 • Projektet främjar internationaliseringen

UTVECKLINGSPROJEKT (max 14 poäng)

 • Projektet stöder gemenskap över generationsgränserna
 • Projektet stöder samarbete över språk- och kulturgränser
 • Projektet stöder försökskultur
 • Projektet stöder intresset för och kunnandet om lokalproducerad mat
 • Projektet stöder framtidstro på landsbygden
 • Projektet förbättrar välmående, trivsel och livet på landsbygden
 • Projektet främjar internationaliseringen
 • Projektet främjar samarbete mellan organisationer
 • Projektet stöder kunnandet om hållbar utveckling
 • Projektet stärker självförsörjning och beredskap
 • Projektet främjar kunskap om natur och miljö/gynnar den biologiska mångfalden/ motverkar klimatförändringar och/eller dess negativa effekter
 • Projektet stärker gemenskap och delaktighet
 • Projektet främjar integration av nya invånare på lokal nivå
 • Projektet drar nytta av det lokala kulturarvet och stärker dess bevarande