Aktion Österbotten är Kust-Österbottens Leader-grupp

 

Leader är en del av Aktion Österbottens verksamhet. En Leader-grupp är registrerad förening, som uppmuntrar invånarna i sitt område att utveckla den egna hembygden, öka dess trivsel samt skapa nya arbetsplatser och företag. Leader-gruppen finansierar projekt som är allmännyttiga och främjar näringsverksamhet genom företagsstöd med stöd från Landsbygdsfonden. Varje Leader-grupp har en egen utvecklingsstrategi för den lokala landsbygden. Strategin utarbetas för varje programperiod i samarbete med områdets invånare och olika aktörer. Just nu pågår programperioden 2014 – 2020. Vår strategi heter: Österbottens kusttrakter 2020 – möter behoven hos lokalt livfulla gemenskaper

Vem kan få stöd?

 

Med Leader finansiering kan man stöda bl.a. grundandet av företag och investeringar, byarnas livskraft, hobbymöjligheter och internationell verksamhet på landsbygden. Småföretagare eller blivande företagare samt föreningar, organisationer, andelslag och kommuner kan ansöka om stöd.

Vi kan inte bevilja pengar för att stöda normal (= redan befintlig) verksamhet eller ge verksamhetsbidrag. Vi kan inte stöda investeringar som hör samman med upprätthållande av normal verksamhet eller fritidsaktiviteter av typen renoveringar av uf-lokaler. Stöd kan inte beviljas retroaktivt eller efter att åtgärden är påbörjad.

LÄS MER

Projektstöd

 

Projektstöd beviljas för allmännyttiga och näringsinriktade utvecklingsprojekt, för utbildningsprojekt och allmännyttiga investeringar. Projektstöd kan sökas av privata eller offentligrättsliga sammanslutningar eller stiftelser, till exempel bya- eller kulturföreningar, 4H-föreningar, miljöföreningar eller lantmannagillen, kommuner, samkommuner eller läroinrättningar. Vår strategi har 5 tyngdpunktsområden och vi finansierar projekt som stöder målsättningarna inom dessa tyngdpunktsområden.

Stödet för allmännyttiga utvecklingsprojekt är 70%. För allmännyttiga investeringar är stödet 50%. Den privata andelen kan utgöras av egna medel, stöd från fonder eller av talkoarbete. Allmännyttig utveckling kan vara förbättring av serviceutbudet, skapande av nya evenemang eller andra åtgärder som förbättrar livskvaliteten på landsbygden. Allmännyttiga investeringar kan vara investeringar i gemensamma anläggningar eller åtgärder som förbättrar tillgängligheten till gemensamma utrymmen.

LÄS MER

Företagsstöd

Företagsstöd kan man söka främst för investeringar i mikroföretag på landsbygden. Även om flera företag eller organisationer samarbetar kan man få stöd.

Investeringen ska ha en betydande inverkan på företagets grundande, tillväxt eller utveckling, stödet är 20-35% på totalkostnaden för investeringen.  Ersättande av en maskin som är i bruk med en ny maskin med motsvarande egenskaper stöds inte.

LÄS MER

Ansök om stöd

Från och med år 2015 kan företags- och projektstöd för landsbygden sökas via e-tjänsten Hyrrä.

LÄS MER

Urvalskriterier för projektansökningar:

Utgående från strategin och urvalsvalskriterierna för strategin, bestäms vilka projekt som finansieras.

LÄS MER