Kustaktionsgruppen (KAG) driver fiske-Leader verksamhet på den österbottniska kusten

 

Kustaktionsgruppens syfte är att främja fiskerinäringen inom Aktion Österbottens verksamhetsområde, på den österbottniska kusten från Kristinestad till Karleby. Vi kan bevilja projektmedel för projekt som lyfter och främjar fiskerinäringen i enlighet med vår strategi Österbottens kusttrakter 2020 – gröna näringar på en blå åkerVåra medel består av ett fristående finansieringsprogram under Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF).

Aktuellt om KAG

Kustaktionsgruppen försöker aktivt aktivera nya projekt och informera om verksamheten. Hittills år 2017 har vi godkänt 5 nya projekt och vi tar gärna emot flera goda projektansökningar! Under våren arrangerades ett seminarium för fiskerinäringen tillsammans med Länsstyrelsen Västerbotten och Leader Åland med finansiering från Nordiska ministerrådet och information om verksamheten har getts vid flera tillfällen. Vi har speciellt lyft fram möjligheten att ansöka om projektstöd för fiskeriekonomiska restaureringar eftersom det är en ny möjlighet i denna programperiod. Aktivatorn har dessutom deltagit i ett internationellt seminarium om Social inclusion i Lettland och gjort studiebesök i sydvästra Finland tillsammans med de övriga finska aktivatorerna.

LÄS MER

Vem kan få stöd?

 

KAG beviljar projektstöd för allmännyttiga och näringsinriktade utvecklingsprojekt, för utbildningsprojekt och allmännyttiga investeringar. Projektsökande kan vara fiskare eller övriga primärproducenter inom fiskerinäringen, företagare, aktörer som samlar kvinnor och ungdomar, nyfinländare, forsknings- och utvecklingsinstanser eller övriga aktörer.

LÄS MER

Projekt

 

Vår strategi har 5 tyngdpunktsområden och vi finansierar projekt som stöder dessa målsättningar. Projektens målsättning bör vara att främja ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart fiske och en trygg livsmedelsförsörjning. Vår totalbudget för perioden 2014-2020 är ca 1,5 miljoner.

Projektmedel kan sökas för till exempel utvecklandet av ny teknik och nya metoder, skapande av ny kunskap, kompetensutveckling, produktutveckling, samarbetsprojekt både regional och internationellt och vårdande åtgärder för vatten- och reproduktionsområden.

LÄS MER

Kustaktionsgruppens organisation

KAG består av en rådgivare och en arbetsgrupp. Arbetsgruppen sammankallas ca 5-6 per år för att ta ställning till inkomna projekt.

LÄS MER

Urvalskriterier för projektansökningar:

Utgående från strategin och urvalskriterierna bestäms vilka projekt som finansieras.

LÄS MER