Urvalskriterier

Ovillkorliga urvalskriterier, som utgör grund för avslag om de inte uppfylls

 • Ansökan måste överensstämma med utvecklingsstrategin ​
 • Ansökan innehåller stödbara åtgärder ​
 • Ansökan är fullständig, inklusive projektplan och budget ​
 • Ansökan ska innehålla en skriftlig viljeyttring från den sökande organisationen ​
 • Sökande måste ha ekonomiska förutsättningar att genomföra projektet ​
 • Projektplanen eller budgeten får inte ha allvarliga brister ​
 • Ansökan får inte handla om sökandes normala eller ordinarie verksamhet ​
 • Ansökan ska inte handla om muddring eller motsvarande satsning i havet

Allmänna urvalskriterier

som förverkligar utvecklingsstrategins målsättningar. Gäller inom respektive handlingslinje och ger följande poäng enligt målsättningar i utvecklingsstrategin ​

3.1 Livskraftiga ekosystem

3.1.1 Projektet bidrar till att skapa livskraftiga fiskstammar eller vattenekosystem eller ökar kunskapen om dessa
​3.1.2 Projektet ökar kunskapen om hållbart vattenbruk, ekosystemsamverkan och cirkulära modeller
​3.1.3 Projektet bidrar till minskning av eutrofiering, nedskräpning, föroreningar eller motverkar klimatförändring eller samhällets påverkan ​

3.2 Fiskekultur och livskraftiga kustsamhällen

3.2.1 Projektet ökar interaktionen mellan fiskerisektorn och lokalsamhällets olika nivåer eller ökar synligheten för fiskerinäringen, vattenbruket och kunskapen om deras förutsättningar​
3.2.2 Projektet bidrar till förnyelse och innovation genom att bredda branschens bas, nå nya målgrupper och öka dess attraktionskraft
​3.2.3 Projektet ökar tillgängligheten för lokal fisk eller bidrar till utvecklingen av upplevelser och tjänster kopplade till fiskekultur och kustkultur

3.3 Fiskens värdekedja och blå bioekonomi

3.3.1 Projektet bidrar till uppkomsten av nya produkter eller koncept för värdeökning
​3.3.2 Projektet ökar den lokala fiskens tillgänglighet, kvalitet, synlighet eller differentiering på marknaden
​3.3.3 Projektet ökar hanteringskedjans resurseffektivitet minskar dess miljöpåverkan eller utvecklar hållbara cirkulära flöden​
3.3.4 Projektet strävar till att öka användningen av smartfisk eller små fiskar som livsmedel
​3.3.5 Projektet är ett innovativt eller experimentellt projekt som kan skapa en grund för nya tillämpningar baserade på akvatiska resurser

3.4 Fiskens primärproduktion

3.4.1Projektet bidrar till att skapa ett meralönsamt,resurseffektivt,diversifierat eller selektivt fiske, eller förbättrakvalitet ocharbetsförhållanden
​3.4.2 Projektetbidrar till att skapa ett meralönsamt, resurseffektivt ellerhållbart vattenbruk med bred acceptans​
3.4.3 Projektet bidrartill att minska skadeverkningar av säl ellerandra för primärproduktionen skadliga arter
​3.4.4 Projektet strävar till att öka fisket eller användningenavsmartfisk eller små fiskar som livsmedel​
3.4.5 Projektet är ett innovativt eller experimentellt projekt som kan skapa en grund för nyproduktion,ny teknik eller nya metoder

3.5 Kompetens och samverkan

3.5.1Projektet bidrar till förnyelse, höjd kompetens,erfarenhetsutbyte ellerinförskaffande av ny information inom fiskerikedjan och dess stödfunktioner​
3.5.2 Projektet bidrar till utveckling av nätverk,partnerskap och samarbetsmodellerinom fiskegemenskaper och genom värdekedjan
​3.5.3 projektet upprätthåller effektiva nätverk ellermobiliserarsamarbets-ellernätverksprojekt interregionalt eller internationellt​
3.5.4 Projektet mobiliserar eller implementerarnya metoder, tillämpningar ellerteknik som gynnar många parter

Urvalskriterier som stöder globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030:

Gäller inom respektive tyngdpunktsområde och ger 0,5 tilläggspoäng per kriterium, max 2 poäng. ​

Tyngdpunktsområde 3.1: Livskraftiga ekosystem

Följande mål för hållbar utveckling stöds:

 • stärker ekosystemens, livsmedelsproduktionens och samhällets förmåga till anpassning till klimatförändringar (mål 2, mål13)
 • minskar vattnens och livsmedlens kontaminering av skadliga kemikalier och föroreningar (mål 3, mål 6) ​
 • främjar hållbar samhällsplanering, strategier för kultur- och naturarv, samt kopplingar mellan stad och landsbygd (mål 11) ​
 • främjar hållbara produktions- och konsumtionsmönster (mål 12) ​
 • främjar bevarande och hållbart nyttjande av hav och marina resurser (mål 14) ​
 • ’främjar biologisk mångfald eller motverkar främmande arters införsel/påverkan (mål 15)
Tyngdpunktsområde 3.2: Fiskekultur och livskraftiga kustsamhällen

Följande mål för hållbar utveckling stöds:

 • främjar jämställdhet, jämlikhet, och utsatta gruppers integration (mål 1, mål 5, mål 10) ​
 • stärker kunskap och färdigheter för hållbar utveckling och hållbara livsstilar (mål 4) ​
 • främjar lokalsamhällets delaktighet i minskade föroreningar, ökad återvinning eller återställande av ekosystem (mål 6) ​
 • främjar hållbar ekonomisk tillväxt, lokala arbetstillfällen, företagande, kreativitet och innovation (mål 8) ​
 • främjar hållbar samhällsplanering, strategier för kultur- och naturarv, samt kopplingar mellan stad och landsbygd (mål 11) ​
 • främjar hållbara produktions- och konsumtionsmönster (mål 12) ​
 • åtgärder, kunskap och planering för samhällets förmåga till anpassning till klimatförändringar (mål13) ​
 • lokal mobilisering/åtgärder för bevarande och hållbart nyttjande av hav och marina resurser (mål 14)
 • lokal mobilisering/åtgärder för biologisk mångfald eller mot främmande arters införsel/påverkan (mål 15) ​
 • främjar ett lokalt inkluderande och deltagandebaserat beslutsfattande (mål 16)
Tyngdpunktsområde 3.3: Fiskens värdekedja och blå bioekonomi

Följande mål för hållbar utveckling stöds:

 • stärker lokal hållbar livsmedelsproduktion och -tillgång (mål 2) ​
 • ökar energieffektiviteten eller andelen förnybar energi (mål 7) ​
 • främjar hållbar ekonomisk tillväxt, lokala arbetstillfällen, produktivitet, företagande, samt teknisk uppgradering (mål 8) ​
 • främjar effektiv resursanvändning, resistent infrastruktur, miljövänlig teknik samt innovation (mål 9) ​
 • främjar hållbar samhällsplanering samt kopplingar mellan stad och landsbygd (mål 11) ​
 • främjar minskat svinn, ökad återvinning, minskade utsläpp, effektivt nyttjande av naturresurser, hållbar offentlig upphandling (mål 12) ​
 • främjar åtgärder för att bekämpa klimatförändringen och dess konsekvenser (mål 13) ​
 • främjar hållbart nyttjande av marina resurser, minskade föroreningar, selektivt fiske (mål 14) ​
 • minskar förstörelsen av livsmiljöer/biologisk mångfald eller främmande arters införsel/påverkan (mål 15)
Tyngdpunktsområde 3.4: Fiskens primärproduktion

Följande mål för hållbar utveckling stöds:

 • stärker lokal hållbar livsmedelsproduktion och -tillgång (mål 2) ​
 • bidrar till god hälsa och välbefinnande, eller minskar förorening och kontaminering (mål 3) ​
 • stärker kunskap och färdigheter för hållbar utveckling och hållbara livsstilar (mål 4) ​
 • ökar energieffektiviteten eller andelen förnybar energi (mål 7) ​
 • främjar hållbar ekonomisk tillväxt, lokala arbetstillfällen, produktivitet, företagande, samt teknisk uppgradering (mål 8) ​
 • främjar effektiv resursanvändning, resistent infrastruktur, miljövänlig teknik samt innovation (mål 9) ​
 • främjar minskat svinn, ökad återvinning, minskade utsläpp, effektivt nyttjande av naturresurser, hållbar offentlig upphandling (mål 12) ​
 • främjar åtgärder för att bekämpa klimatförändringen och dess konsekvenser (mål 13)
 • främjar hållbart nyttjande av marina resurser, minskade föroreningar, hållbart selektivt fiske (mål 14)
Tyngdpunktsområde 3.5: Kompetens och samverkan

Följande mål för hållbar utveckling stöds:

 • bidrar till lokala hållbara system för livsmedelsproduktion och –tillgång (mål 2) ​
 • stärker kunskap och färdigheter för hållbar utveckling och hållbara livsstilar (mål 4) ​
 • främjar inkluderande hållbar ekonomisk tillväxt, lokala arbetstillfällen, produktivitet, företagande, diversifiering, teknisk uppgradering och innovation (mål 8) ​
 • främjar effektiv resursanvändning, resistent infrastruktur, miljövänlig teknik samt innovation (mål 9) ​
 • främjar hållbar samhällsplanering, strategier för kultur- och naturarv, samt kopplingar mellan stad och landsbygd (mål 11) ​
 • främjar åtgärder för att bekämpa klimatförändringen och dess konsekvenser (mål 13) ​
 • främjar hållbart nyttjande av marina resurser, minskade föroreningar, hållbart selektivt fiske, vetenskapliga samarbeten och förvaltningsplaner (mål 14) ​
 • mobiliserar finansiella resurser eller integrerar ekosystemens värden i planering- och utveckling (mål 15) ​
 • främjar inkluderande och deltagandebaserat beslutsfattande kring hållbar utveckling (mål 16) ​
 • stärker och mobiliserar mångsidiga eller internationella partnerskap för hållbar utveckling (mål 17)

Allmänna urvalskriterier

som gäller ansökans förankring och ger 0,5 tilläggspoäng per kriterium, max 2,5 poäng, oberoende av handlingslinje ​

Utvecklingsutmaningar

 • ​Projektet kan fungera som modellexempel ​
 • Regional / nationell aktör kan påvisa att förmånstagaren klart finns på det lokala planet ​
 • Regionala / interregionala projekt har en inriktning som ger ett regionalt mervärde (gemensam marknadsföring, kompetenshöjande åtgärder, utredningar) medan lokalt projekt har inriktning på produkt- eller tjänsteutveckling, lokalt aktivitetsutbud och så vidare, där aktörens egen drivkraft är det mest avgörande för projektets framgångsrika genomförande ​
 • Projektet är förankrat hos samarbetsparter ​
 • Projektet är förankrad i en byaplan eller en användnings- och skötselplan ​
 • Projektet riktar sig speciellt till unga, kvinnor eller nya målgrupper ​