Strategi

VÅRT ÖSTERBOTTEN 2030

Vår utvecklingsstrategi Vårt Österbotten ligger till grund för utvecklingen i området. Strategin beskriver vad som behöver göras för att skapa en önskad framtid. Vårt Österbotten är vårt allas utvecklingsmål, för att skapa en plats där det är tryggt att växa upp och där det finns förutsättningar att bygga en god och hållbar framtid.

Som grund för vårt strategiarbete använde vi FN:s globala Agenda 2030-mål för hållbar utveckling *). Utifrån dessa definierade vi de fem mest väsentliga målen för får region, men utan att glömma de övriga.

Vi ville samordna målen till utvecklingsbehov på lokal nivå för att visa att man kan åstadkomma nödvändiga ändringar genom små handlingar.
Eftersom principerna för Leader-verksamheten omfattar en regional förankring, sektorövergripande verksamhet och en utvecklingsverksamhet som stiger nerifrån och uppåt, började vi emellertid inte bygga upp en Agenda 2030-strategi.

Av Leader-principerna framhävs framför allt nätverkande, lokalt partnerskap och samarbete mellan regionerna och på internationell nivå när man skapar lokala lösningar för att uppnå hållbara utvecklingsmål.

På denna sida kan du bekanta dig med strategins fokusområden. Beskrivningarna på sidan grundar sig på en sammanfattning av utvecklingsstrategin, som du hittar här. Om du vill kan du också bekanta dig med den mer omfattande utvecklingsstrategin i dokumentet som du hittar här. 

Hållbar utveckling

Mål 3 - Hälsa och välbefinnande

Att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

Ur vår strategis synvinkel är olika åtgärder och investeringar viktiga med vars hjälp vi befrämjar invånarnas välbefinnande och trivsel på området. Exempelvis genom att förbättra motions- och fritidssysselsättningsmöjligheter och kulturverksamhet som befrämjar hälsa och välfärd. Även nya tjänster och samarbetsmodeller som berör hälsa och välfärd är centrala åtgärder inom denna målsättning.

VIKTIGA VÄRDEN: jämlikhet, beständighet, självrespekt, tolerans

Mål 4 - God utbilning

Ur vår strategis synvinkel är centrala och viktiga målsättningar speciellt sådana åtgärder som befrämjar försök och ny kunskap/nytt lärande. Livslångt lärande betyder inte nödvändigtvis att man sitter på skolbänken, man kan lära sig nytt på många olika sätt och kunskapen kan fås från många olika källor. Barn och ungas företagsamhetsfostran och kunnande kring hållbar utveckling och dess förstärkande är exempel på detta hur vi kan befrämja att målet förverkligas.

VIKTIGA VÄRDEN: resiliens, respekt för ekonomisk framgång, flexibilitet

Mål 8 - Anständiga arbetsvilkor och ekonomisk tillväxt

Att verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla

Ur vår strategis synvinkel är det speciellt viktigt att befrämja områdets företagsamhet och olika utvecklingsåtgärder inom företagen som förbättrar företagens konkurrenskraft. Även åtgärder som befrämjar företagsamhetsfostran och hållbar turism stöder denna målsättning.

VIKTIGA VÄRDEN: flitigt arbere och företagsamhet, ärlighet, spontanitet

Mål 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Att bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.

Ur vår strategis synvinkel är centrala och viktiga målsättningar speciellt investeringar och nya verksamhetsmodeller som anknyter till cirkulär ekonomi. Men även projekt kring forskning och innovationer som sker i samarbete mellan företagen och läroanstalterna där man förbättrar små företags ställning och möjligheter är viktiga.

VIKTIGA VÄRDEN: framtidsperspektiv, positiv inställning till utveckling mod

Mål 11 - Hållbara städer och samhällen

Att städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Ur vår strategis synvinkel är centrala och viktiga målsättningar sådana åtgärder som ökar delaktigheten och gemenskapen. Projekt med vars hjälp man förbättrar boendemiljöns trivsel, säkerhet eller hållbarhet förverkligar denna målsättning. Under denna målsättning hör även projekt skyddar kultur- och naturarv. Målsättningen förverkligas även ur vår strategis synvinkel genom sådana projekt där man befrämjar dialogen mellan stad och landsbygd genom samarbete.

VIKTIGA VÄRDEN: familjevänlig, samarbete, transparens, öppenhet, samhörighet, gästfrihet

Mål 15 - Livet på land

Att skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.

Vi hoppas att varje projekt åtminstone har tänkt igenom vad projektets miljöpåverkan är. Minimikravet är att man genom projektet inte förorsakar nämnvärd skada på miljön. Även olika informations- och utbildningsprojekt som befrämjar miljökännedom och naturens mångfald stöder denna målsättning.

VIKTIGA VÄRDEN: närhet till naturen och respekt för naturens bärkraft

VÅRT VÄNLIGA OCH HÅLLBARA ÖSTERBOTTEN – VÄLKOMMEN FRAMTIDEN!

VISIO20230 Landsbygden i Österbotten är familjevänlig, tolerant och fördomsfri. Området har ett rikt kulturliv, stark gemenskap och en internationell atmosfär. Landsbygden i Österbotten erbjuder förutsättningar för ett tryggt och hållbart liv samt modigt företagande nära till allt. Landsbygden är säregen och förnyas modigt.

PRIOTERINGSOMRÅDEN

Ett levande och innovativt Österbotten
  • Ungt företagande
  • Samhörighet
  • Miljomedvetenhet
  • Internationalitet
Innovativt och modig företagande i Österbotten
  • Konkurrenskraft
  • Samhörighet
  • Circulärekonomi och miljökunnande
Österbottens smarta landsbygd
  • Självförsörjning och beredskap
  • Nätverkande och samarbete
  • Framförhållning- och framtidsfärdigheter
Ett gemensamt och välkomnande Österbotten
  • Förnyelse
  • Digitalt kunnande
  • Stärka kulturarvet

 

 

PRIOTERINGSOMRÅDEN

Ett levande och innovativt Österbotten

Vi stöder samhörighet och kunskaper för framtiden genom att:
– Satsa på att locka återflyttare.
– Frjämja kommunikation och aktiviteter över språk- och kulturgränserna.
– De unga tas med i utvecklingen av landsbygden genom att förankra utvecklingsåtgärder i skolorna och till platser där de unga finns.
– Stöda de ungas egen synlighet och sätt att handla utan färdigt definierade förväntningar.

Vi främjar ungt företagande så att
– De ungas kunskaper om och intresse för matproduktion ökas.

– Företagsamhetsfostran stärks bl.a. genom att skapa forum för möten mellan unga och företagare.
– Företagande ökas bland unga.
Miljömedvetenhet och internationalitet är även viktiga:
– De unga erbjuds möjligheter att delta i samarbete mellan kommunerna till förmån för miljön och klimatet.
– Internationalism bland unga och intresset för området bland internationella unga främjas.

”Välmående unga som trivs i Österbotten förnyar landskapet aktivt och utökar det internationella nätverket. De unga utökar sitt kunnande och sin erfarenhet i sitt eget landskap men söker dessa även i andra områden och till och med utomlands. De starka österbottniska rötterna drar dem emellertid tillbaka senast när det är dags att bygga något mer bestående i livet.”

               

 

 

Innovativt och modigt företagande i Österbotten

Österbotten är företagarnas landskap och vi vill starka konkurrenskraft
-Vi stöder generationsväxlingar och startande företagare och företag som vill förnya befintlig företagsverksamhet.
– Vi utvecklar smidiga försök och innovationer i anslutning till närproducerad mat och korta matkedjor.
– Vi främjar innovationskultur i företag på landsbygden.
– Vi utvecklar och utnyttjar de mångsidiga turismmöjligheterna.

Samhörighet och jämställdhet stöder företagandet och hjälper med att lösa bristen på kunning arbetskraft, mål är också:
– Uppmuntra flickor att söka sig till teknologibranschen och uppmuntra kvinnor till företagande.
– Utveckla innovationskoncentrationer som utnyttjar befintlig och skapa ny infrastruktur genom att sammanföra olika aktörer.
– Kunnandet inom cirkulär ekonomi och miljö stärks i området och nya affärsverksamhetsmöjligheter som de för med sig utnyttjas.

”Österbotten har en mångsidig näringsstruktur. Platsoberoende företagsamhet möjliggör globala kundförhållanden. Turism, kreativa branscher och producenter av närproducerad mat skapar nya samarbetsmodeller. Näringsverksamheten har starka nätverk och utvecklas internationellt. Nya företag grundas och gamla byter ägare.”

              

 

 

Österbottens smarta landsbygd

Landsbygdsområden möter överallt liknande utmaningar; befolkningen åldras, service och arbetsplatser flyttas till större centrum, hobbymöjligheterna minskar. I bästa fall möjliggör samarbete sociala innovationer som kan lösa många problem. Stärkandet av lokala gemenskaper skapar nya typer av lokala fenomen. Åtgärder som stöder smarta landsbygd är:
Självförsörning och beredskap
– Områdets självförsörjning och kunnandet i anslutning till den stärks.
– Livsmedelsförsörjningen säkerställs genom att utveckla befintlig matproduktion.
– Energisjälvförsörjningen i Österbottens landsbygdsområden och andelen ren energi ökas.
Nätverkande och samarbete
– Samhälleligt företagande och utnyttjande av olika plattformar. –

Skapande av nya sociala innovationer genom att sammanföra aktörer från olika sektorer.
– Nya former för boende utvecklas (gemensamt boende, minihus och genom att ta i bruk ödehus).
– Samarbetet mellan föreningar och företag i området stärks , stöd vid samarbete och utveckling av samarbetsnätverk.
Framförhållning och framtids färdigheter
– Vi stärker möjligheterna att utnyttja naturens välbefinnande effekter.
– Nya metoder skapas för att underlätta integreringen av invandrare och inflyttare.
– Upplevelsen av delaktighet och aktörskap stärks.
– De digitala färdigheterna och beredskapen att utnyttja olika teknologiska lösningar.

”Nätverket av smarta byar i Österbotten täcker största delen av landskapets landsbygdsområden.
Byarnas starka och hållbara sociala kapital skapar starka nätverk och sociala innovationer. Den smarta landsbygden satsar på framtidsfärdigheter och följer aktivt med förändringar i verksamhetsmiljön.”

               

 

 

Ett gemensamt och välkomnande Österbotten

En befolkning som åldras och unga som flyttar bort från landsbygdsområdena utmanar många föreningar på landsbygden att fundera över sin verksamhet på nytt. Det behövs förnyelse och digitalt utveckling:
– Byarnas och föreningarnas ekonomiska hållbarhet och kontinuitet stärks.
– Föreningarna får hjälp med att identifiera sina egna specialkunskapsområden.
– Uppskattningen för lokalproducerad mat och dess betydelse för föreningarnas medelsanskaffning och utveckling av verksamheten förbättras.
– Föreningas digitala kunnande förbättras, vilket förebygger digital utslagning.

Stärkande av kulturarvet möjliggöras genom att:
– Natur- och rekreationsområdenas trivsel och tillgänglighet förbättras. Stöd av åtgärder som byar och föreningar kan använda för att förbättra närmiljöns tillstånd.
– Verksamhetens kontinuitet främjas för olika sammanslutningar, även för andelslag, som är viktiga för byarna, såsom delägarlag, väglag, dikningssammanslutningar och t.ex. vattenandelslag genom att öka de unga invånarnas kännedom om deras verksamhet.
– Utnyttjandet av kultur- och traditionslandskap och fornlämningar främjas inom turismen och vid stärkandet av den lokala identiteten i området.

”Samhörigheten och mottagligheten i Österbotten stödjer den sociokulturella mångfalden och inkluderingen. Landskapets starka och hållbara sociala kapital skapar starka nätverk och sociala innovationer.”