Investeringar

Allmännyttiga investeringar

Allmännyttiga investeringar. Stävjandet av klimatförändringen och anpassningen till den​. Hållbar skötsel av naturresurser​. Främjande av naturens mångfald​. Utvecklande av verksamhetsmiljön på landsbygden

En allmännyttig investering kan stödjas, om nyttan av investeringen styrs till invånarna och andra aktörer inom området. Investeringsobjektet ska i huvudsak stå till förfogande för invånarna och aktörerna inom området.

Investeringar för att utveckla verksamhetsmiljön på landsbygden kan stödjas, om investeringen stöder landsbygdstjänster och den har betydelse för bevarande av tjänsterna och utveckling av nya former för ordnande av tjänster. Stöd för investeringar i utvecklande av ekonomisk verksamhet kan beviljas om det finns en konstaterad marknadsbrist.

   Allmännyttiga investeringar för utveckling av landsbygdens verksamhetsmiljö<br />
   • Investeringar i utveckling av tjänster eller verksamhetsmiljön på landsbygden kan vara till exempel:

    • distansarbetsplats eller gemensamt arbetsutrymme eller annan investering som stöder arbete på flera verksamhetsställen​
    • leder, vindskydd, motionsplats, lekpark eller annan investering som förbättrar rekreationsmöjligheterna​
    • mindre vattentjänstprojekt​
    • renovering eller annan investering som förbättrar säkerheten eller tillgängligheten.
    • Stödets andel av de godkända kostnaderna kan vara högst 65–100 procent av godkända, rimliga kostnader. Stödets andel beror på det objekt som stöds. Stödet kan beviljas för ett offentligrättsligt eller privaträttsligt samfund.
    Allmännyttiga miljö- och klimatinvesteringar<br />
    • Investeringar för att stävja klimatförändringen och anpassa sig till den eftersträvar klimatneutralitet. Genom dessa investeringar skapas och förbättras landsbygdens energi- och resurseffektivitet samt säkerhet. Det kan vara investeringar som ökar användningen av förnybara energikällor samt investeringar som ökar energieffektiviteten och energibesparingen.

     Investeringar i hållbar förvaltning av naturresurser främjar och förbättrar vattenskyddets situation. Genom investeringarna kan man stärka samarbetet och nätverkandet samt utveckla nya metoder, verktyg och verksamhetssätt för att vårda och iståndsätta små vattenområden, bebyggda vattenskyddsvåtmarker och andra områden och marken.

     Investeringar för att främja den biologiska mångfalden förbättrar landskapsvården, mångfalden i bylandskapen och naturen samt ekosystemtjänsterna på landsbygden.

     De objekt som stöds ökar landsbygdsområdets dragningskraft och rekreationsmöjligheter.

    Stödområden

    Från denna karta kan du kontrollera om ditt företag är beläget i ett stödberättigande område. Området där finansiering inte beviljas är markerat i svart och vitt på kartan. Om du klickar på kartan får du mer information om den platsen: områdets Leader-grupp och områdets klassificering i stads-landsbygdsklassificeringen.

    Godtagbara kostnader för investeringar

    Stöd kan beviljas för sådana behövliga och skäliga kostnader för genomförande av en investering som följer av

    1) anskaffning av byggnad samt av material och tillbehör som behövs för uppförande, reparation eller utvidgning av en byggnad, anläggning eller konstruktion, anskaffning av anordningar med nära anknytning till byggnader eller konstruktioner samt planering, arbetslöner och entreprenad, inbegripet kostnader för de el-, värme-, vatten- och avloppsanslutningar samt dataanslutningar som behövs i byggnadsobjektet som en del av den åtgärd som stöds,

    2) vid anskaffning av mark i samband med anskaffning av byggnaden till den del kostnaderna för anskaffning av marken inte överstiger tio procent av de stödberättigande kostnaderna för anskaffning av hela fastigheten,

    3) förvärv av sådana aktier i ett fastighetsaktiebolag som ger rätt till besittning av en lokal som används i utvecklingsprojektverksamhet som enligt lagen om utvecklingsstöd är stödberättigande,

    4) anskaffning av maskiner, materiel, anordningar och redskap och kostnader för de el-, fjärrvärme-, vatten- och avloppsanslutningar samt dataanslutningar som behövs vid anskaffningarna som en del av den åtgärd som stöds,

    5) planering och utförande av en lokal och småskalig vatten- och avloppsåtgärd i enlighet med 7 § i lagen om stödjande av vatten- och avloppsåtgärder (686/2004),

    6) planering och byggande av ett telekommunikationsnät och motsvarande nätverk och anskaffning av utrustning samt anskaffning av de nyttjanderätter som krävs för att bygga och använda nätverket,

    7) kostnader för myndighetstillstånd, registreringsavgifter och andra motsvarande kostnader,

    8) försäkringspremier som avser projekttiden.

    Stöd kan dessutom beviljas för allmänna kostnader för anskaffning av fast egendom, maskiner och anläggningar, allmänna kostnader för byggande och iståndsättning av fast egendom samt för kostnaderna för förvärv eller utveckling av programvara, molnbaserade datortjänster eller motsvarande lösningar och förvärv av patent, licenser, upphovsrätter och varumärken.

    Stöd kan i första hand beviljas för kostnader enligt 1 mom. 3 punkten om anskaffningen gäller ny materiel och nya maskiner, anordningar och redskap. Som stödberättigande kan dock godkännas utgifter för anskaffning av begagnade maskiner, anordningar, redskap och begagnad materiel

    1) som det inte är ändamålsenligt att anskaffa som nya eller i fråga om vilka det inte finn ersättande tjänster att tillgå till skäliga kostnader på orten,

    2) som till sina tekniska egenskaper lämpar sig för det planerade syftet eller som kan ändras så att de lämpar sig för det planerade syftet,

    3) i fråga om vilka anskaffningen totalt sett gör investeringen mer ekonomisk med beaktande av pris, livslängd och kostnader under driftstiden,

    4) som till sitt anskaffningspris är förmånligare än ny motsvarande utrustning, och

    5) vars återstående livslängd är minst fem år.

    Kostnader som inte berättigar till stöd
    • 1) kostnader för sådana anskaffningar som gjorts av sökanden, av den som utövar beslutanderätt i den sökande sammanslutningen eller dennes familjemedlem eller av ett företag som sökanden eller dennes familjemedlem har bestämmande inflytande i, om det inte har begärts tillräckligt med anbud för anskaffningen från andra lämpliga aktörer,

     2) räntor, provisioner och överlåtelseskatt eller andra kostnader för finansiering av en investering eller av någon annan åtgärd,

     3) leasingkostnader, om den maskin eller anordning som avtalet gäller i enlighet med avtalsvillkoren övergår i sökandens ägo,

     4) betalningsposter för maskiner och anordningar som skaffas på avbetalning, om äganderätten till den förvärvade egendomen inte övergår under den tid projektet genomförs,

     5) kostnader i samband med investeringar i telekommunikationsnät som föranleds av utbyggnaden av den sista 100-meterssträckan av en anslutning ända fram till privata slutförbrukares bostadshus eller driftställen,

     6) mervärdesskatt som inte kvarstår som en slutlig kostnad för sökanden, om sökanden inte lägger fram en utredning om att det för kostnaden inte är möjligt att få avdrag eller återbäring i mervärdesbeskattningen,

     7) kostnader som inte kvarstår som slutlig utgift för sökanden på grund av återbetalning, gottgörelse eller någon annan motsvarande orsak,

     8) kostnader som föranleds av annan regelbunden verksamhet som sökanden normalt bedriver eller därtill anknuten PR-verksamhet än projektets genomförande,

     9) löner och arvoden till den del de överstiger beloppet av de löner och arvoden som allmänt betalas till den som utför motsvarande uppgifter,

     10) andra kostnader för avlöning än lagstadgade kostnader eller kostnader som följer av kollektivavtal som är förpliktande för arbetsgivaren,

     11) resekostnader till den del de överstiger det belopp som ersätts i enlighet med det statliga resereglemente som gäller vid tidpunkten för resan,

     12) kostnader för avlöning av en arbetstagare som vid ansökan om stöd inte har varit ordinarie tjänsteinnehavare hos sökanden eller i ett sådant anställningsförhållande som gäller tills vidare, om arbetstagarens arbetsinsats inom projektet under den totala tid för projektets genomförande som godkänts i det ursprungliga stödbeslutet överskrider ett årsverke och tjänsten eller befattningen i fråga inte har utlysts offentligt,

     13) resekostnader och sammanträdesarvoden för tjänstemän om uppgiften hör till tjänstemannens tjänsteutövning.

     Bedömning av kostnadernas skälighet

     Vid beviljande av stöd ska det till den del det är möjligt säkerställas att kostnadsförslaget för åtgärden är skäligt. Om lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016) inte tillämpas på en anskaffning, kan referenskostnader användas då kostnadernas skälighet bedöms.

     Om referenskostnader inte är tillgängliga, ska den som ansöker om stöd när det är fråga om anskaffningar till ett värde av minst 3 000 euro lämna in en utredning om den normala prisnivån samt ett tillräckligt antal anbud eller någon annan utredning utifrån vilken det är möjligt att bedöma kostnadernas skälighet. Med normal prisnivå avses de priser som tillämpas allmänt av varu- och tjänsteleverantörer.

     Vid anskaffningar som understiger 3 000 euro ska myndigheten försäkra sig om anskaffningskostnadernas skälighet på ett ändamålsenligt sätt, om det finns orsak att misstänka att kostnaderna inte är skäliga.

     Från idé till projekt

     Resan från idé till projekt kan kännas lång och svår. Här har vi samlat steg som gör att projektförberedelserna och genomförandet går smidigt och ni kan gå vidare med er idé.

     Vår strategi

     Vår strategi Vårt Österbotten är vårt allas utvecklingsmål, för att skapa en plats där det finns förutsättningar att bygga en god och hållbar framtid.

     Urvalskriterier

     För att få finansiering måste projekten uppfylla vissa urvalskriterier.

     Kontakta våra Leader rådgivare eller fyll i en idéblankett

     Maria Carstensen

     Maria Carstensen

     Leader rådgivare

     050 465 2630

     maria.carstensen@aktion.fi

     Isabella Wiklund

     Isabella Wiklund

     Leader rådgivare

     0400 125 572

     isabella.wiklund@aktion.fi