Verksamma företag

Utvecklingsstöd

Har du en ny affärsidé som du utveckla i ditt företag? Vill du utveckla en ny produkt eller nya försäljningskanaler? Behöver du experthjälp för att komma vidare?

För redan verksamma företag finns två utvecklingsstöd att välja mellan:

 • Stöd för förberedelseskedet av utvecklingsåtgärden av företagsverksamheten, 2 000 euro.  Med detta stöd kan du få fördjupad hjälp med din affärsplan eller hjälp med en större stödansökan. Stödet kan beviljas till samma sökande en gång under finansieringsperioden.
 • Stöd för utveckling av etablerad företagsverksamhet 3 000 euro. Kan beviljas samma företag tre gånger under finansieringsperioden.

  Vem kan få stödet?

  Du kan få utvecklingsstöd om:

  • du är minst 18 år och är verksam som företagare antingen som enskild näringsidkare, på en gårdsbruksenhet, i ett aktiebolag, öppet bolag, kommanditbolag eller andelslag. När stöd beviljas bolag eller andelslag ska bestämmanderätten i dessa innehas av personer som fyllt 18 år.
  • ditt företag är ett mikroföretag med maximalt fem årsverken.
  • ditt företag är beläget på  landsbygden.
  • ditt företag har förutsättningar för kontinuerlig, lönsam verksamhet.
  • dina anställda har tillräcklig yrkeskunskap
  • ditt företag är verksamt på en större marknad än den lokala marknaden.

  Stödet får inte snedvrida konkurrensen. Därför beviljas företag som är verksamma på den lokala marknaden i allmänhet inget stöd.

  Utvecklingsstöd kan användas exempelvis till
   • coachning om affärsverksamhet
   • produktutvecklingsprojekt
   • pilottestning av produktionen
   • utarbetande av en marknadsföringsplan
   • provmarknadsföring
   • utredning om internationalisering
   • genomförbarhetsstudie av investering
   • annan experthjälp.
  Stödområden

  Från denna karta kan du kontrollera om ditt företag är beläget i ett stödberättigande område. Området där finansiering inte beviljas är markerat i svart och vitt på kartan. Om du klickar på kartan får du mer information om den platsen: områdets Leader-grupp och områdets klassificering i stads-landsbygdsklassificeringen.

  Bedömning av kostnadernas skälighet

  Vid beviljande av stöd ska det till den del det är möjligt säkerställas att kostnadsförslaget för åtgärden är skäligt. Om lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016) inte tillämpas på en anskaffning, kan referenskostnader användas då kostnadernas skälighet bedöms.

  Om referenskostnader inte är tillgängliga, ska den som ansöker om stöd när det är fråga om anskaffningar till ett värde av minst 3 000 euro lämna in en utredning om den normala prisnivån samt ett tillräckligt antal anbud eller någon annan utredning utifrån vilken det är möjligt att bedöma kostnadernas skälighet. Med normal prisnivå avses de priser som tillämpas allmänt av varu- och tjänsteleverantörer.

  Vid anskaffningar som understiger 3 000 euro ska myndigheten försäkra sig om anskaffningskostnadernas skälighet på ett ändamålsenligt sätt, om det finns orsak att misstänka att kostnaderna inte är skäliga.

  Kostnader som inte berättigar till stöd

  Stödberättigande kostnader i fråga om investeringsstöd eller utvecklingsstöd är inte

  • mervärdesskatt, om den inte kvarstår som en slutlig utgift för sökanden,
  • räntor, provisioner, överlåtelseskatt och andra kostnader som föranleds av finansieringen,
  • förvaltnings-, försäkrings-, ändrings- och underhållskostnader samt andra motsvarande kostnader i anknytning till avbetalningsköp,
  • kostnader för en anskaffning som gjorts hos sökanden, en person som innehar en ledande ställning eller beslutanderätt i det företag som är sökande, dennes familjemedlem eller ett företag som denne eller dennes familjemedlem har bestämmande inflytande i eller hos en närstående part till det företag som är föremål för stöd, om det inte har begärts tillräckligt med anbud för anskaffningen från andra lämpliga aktörer.

  Investeringsstöd

  Behöver ditt företag göra en investering? Kommer ivesteringen att leda till tillväxt för företaget? Då kan du söka investeringsstöd!

  Du kan få investeringsstöd för 20–40 procent av de godkända kostnaderna för investeringen och stödprocenten bestäms utifrån var ditt företag finns. Budgeten kan vara 5 000–100 000 euro.

  Viktigt att tänka på! Investeringen får inte ha påbörjats innan ansökan har lämnats in. Om investeringen kräver någon typ av tillstånd, till exempel ett bygglov, ska detta bifogas ansökan. Efter att projektet har fått sin sista utbetalning ska ivesteringen finnas kvar hos företaget i minst tre år.

  Ta kontakt om du är intresserad!

   

  Stöd för energiinvesteringar

  Behöver ditt företag en ny energilösning? Finns ditt företag på glesbygd eller kärnlandsbygd?  Om du ökar användningen av förnybar energi eller förbättrar energieffektiviteten kan du söka stöd för energiinvesteringar.

  Budgeten kan vara 5000 – 100 000 euro och stödet är 30 procent av kostnaderna. Stödet kan endast beviljas företagsverksamhet på heltid.

   Investeringsstöd kan beviljas
   • kostnader för uppförande, utvidgande eller reparation av en byggnad, konstruktion eller anläggning,
   • kostnader för anskaffning av en byggnad,
   • kostnader för anskaffning av maskiner och anordningar samt andra lösa anläggningstillgångar,
   • kostnader för de el-, fjärrvärme-, vatten- och avloppsanslutningar samt dataanslutningar som behövs vid investeringar enligt 1–3 punkten samt kostnader som föranleds stödmottagaren för andra anslutningar som en del av den åtgärd som stöds,
   • allmänna kostnader för planeringen och genomförandet av en åtgärd,
   • kostnader för tillstånds- och registreringsavgifter samt andra motsvarande allmänna kostnader för genomförandet av en åtgärd.

   Stöd kan beviljas för följande skäliga och behövliga kostnader som föranleds av en immateriell investering:

   • kostnader för förvärv av datorprogram, molntjänster och motsvarande lösningar,
   • kostnader för förvärv av patent, upphovsrätter och varumärken samt förvärv av andra immateriella rättigheter och licenser.
   Investeringstöd beviljas inte för
   • anskaffning av djur,
   • anskaffning av en traktor eller någon annan maskin eller anordning som är avsedd för primärproduktion inom jordbruket,
   • investeringar inom trafikbranschen,
   • anskaffning av en mångfunktionell avverkningsmaskin eller en lastbärande skogstraktor samt anskaffning av någon annan motsvarande maskin eller anordning,
   • ersättande av en maskin eller anordning som är i bruk med en ny, förutom när företagsverksamheten utvidgas avsevärt eller företagets teknologiska nivå märkbart förbättras av investeringens inverkan eller det tas i bruk tekniker som leder till en högre miljöskyddsnivå,
   • investeringar i anknytning till produktion av torv som är avsedd för energianvändning,
   • förvärv av aktier eller andelar i ett annat företag eller förvärv av ett annat företags affärsverksamhet; stöd kan dock beviljas för förvärv av sådana aktier i ett fastighetsaktiebolag som ger rätt till besittning av en lokal som används i företagsverksamhet som enligt lagen om utvecklingsstöd är stödberättigande,
   • investering vars syfte endast är uthyrning av lokaler,
   • anskaffning av en fastighet eller byggnader hos offentligt samfund, om inte objektets värde har fastställts på marknadsvillkor av en utomstående expert och anskaffningen görs på marknadsvillkor,
   • produktiva investeringar i förnybar energi med en total effekt på över två megawatt,
   • sol- och vindkraftverk,
   • lastmaskiner vid maskinentreprenad.
   Stödområden

   Från denna karta kan du kontrollera om ditt företag är beläget i ett stödberättigande område. Området där finansiering inte beviljas är markerat i svart och vitt på kartan. Om du klickar på kartan får du mer information om den platsen: områdets Leader-grupp och områdets klassificering i stads-landsbygdsklassificeringen.

   Vilka tillstånd behövs?

   För att stöd ska kunna beviljas krävs det att lagakraftvunna myndighetstillstånd som behövs för genomförandet av åtgärden läggs fram. Exempel på dessa är bygglov och miljötillstånd.

   Bedömning av kostnadernas skälighet

   Vid beviljande av stöd ska det till den del det är möjligt säkerställas att kostnadsförslaget för åtgärden är skäligt. Om lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016) inte tillämpas på en anskaffning, kan referenskostnader användas då kostnadernas skälighet bedöms.

   Om referenskostnader inte är tillgängliga, ska den som ansöker om stöd när det är fråga om anskaffningar till ett värde av minst 3 000 euro lämna in en utredning om den normala prisnivån samt ett tillräckligt antal anbud eller någon annan utredning utifrån vilken det är möjligt att bedöma kostnadernas skälighet. Med normal prisnivå avses de priser som tillämpas allmänt av varu- och tjänsteleverantörer.

   Vid anskaffningar som understiger 3 000 euro ska myndigheten försäkra sig om anskaffningskostnadernas skälighet på ett ändamålsenligt sätt, om det finns orsak att misstänka att kostnaderna inte är skäliga.

   Kostnader som inte berättigar till stöd

   Stödberättigande kostnader i fråga om investeringsstöd eller utvecklingsstöd är inte

   • mervärdesskatt, om den inte kvarstår som en slutlig utgift för sökanden,
   • räntor, provisioner, överlåtelseskatt och andra kostnader som föranleds av finansieringen,
   • förvaltnings-, försäkrings-, ändrings- och underhållskostnader samt andra motsvarande kostnader i anknytning till avbetalningsköp,
   • kostnader för en anskaffning som gjorts hos sökanden, en person som innehar en ledande ställning eller beslutanderätt i det företag som är sökande, dennes familjemedlem eller ett företag som denne eller dennes familjemedlem har bestämmande inflytande i eller hos en närstående part till det företag som är föremål för stöd, om det inte har begärts tillräckligt med anbud för anskaffningen från andra lämpliga aktörer.

   Jordbrukets försöksstöd​

   Har du en ny och innovativ idé inom jordbruket som du vill prova på? Då kan du söka Jordbrukets försöksstöd! Du kan till exempel testa nya grödor, nya produktionmetoder eller nya marknadsföringskanaler.

   Stöd kan ges till expert/rådgivningstjänster, material, tillbehör, hyror (för till exempel jordbruksmark eller maskiner), för användaravgifter, resor och utbildningar. Stödet kan även användas till små anskaffningar, vars ekonomiska livslängd är begränsad till försökets längd.

   • Det går inte få stöd för inköp av djur.
   • Försöket kan pågå max 3 år.
   • Resultatet av försöket kan vara att det inte lyckades

   Försöksstöd till jordbruket kan beviljas till ett belopp av 2 500, 5 000 eller 7 500 euro och betalas ut när försöket är genomfört. Stödet kan sökas flera gånger under finansieringsperioden, men man kan få maximalt 7 500 euro i stöd.

    

    Vem kan få stödet?

    Du kan få stöd om:

    • du är minst 18 år och är verksam som företagare antingen som enskild näringsidkare, på en gårdsbruksenhet, i ett aktiebolag, öppet bolag, kommanditbolag eller andelslag. När stöd beviljas bolag eller andelslag ska bestämmanderätten i dessa innehas av personer som fyllt 18 år.
    • ditt företag är ett mikroföretag, ett litet företag eller ett medelstort (under 250 anställda) företag som förädlar jordbruksprodukter
    • ditt företag är beläget på landsbygden.
    • ditt företag har förutsättningar för kontinuerlig, lönsam verksamhet.
    • dina anställda har tillräcklig yrkeskunskap
    • ditt företag är verksamt på en större marknad än den lokala marknaden.

    Stödet får inte snedvrida konkurrensen. Därför beviljas företag som är verksamma på den lokala marknaden i allmänhet inget stöd.

     Stödområden

     Från denna karta kan du kontrollera om ditt företag är beläget i ett stödberättigande område. Området där finansiering inte beviljas är markerat i svart och vitt på kartan. Om du klickar på kartan får du mer information om den platsen: områdets Leader-grupp och områdets klassificering i stads-landsbygdsklassificeringen.

     Bedömning av kostnadernas skälighet

     Vid beviljande av stöd ska det till den del det är möjligt säkerställas att kostnadsförslaget för åtgärden är skäligt. Om lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016) inte tillämpas på en anskaffning, kan referenskostnader användas då kostnadernas skälighet bedöms.

     Om referenskostnader inte är tillgängliga, ska den som ansöker om stöd när det är fråga om anskaffningar till ett värde av minst 3 000 euro lämna in en utredning om den normala prisnivån samt ett tillräckligt antal anbud eller någon annan utredning utifrån vilken det är möjligt att bedöma kostnadernas skälighet. Med normal prisnivå avses de priser som tillämpas allmänt av varu- och tjänsteleverantörer.

     Vid anskaffningar som understiger 3 000 euro ska myndigheten försäkra sig om anskaffningskostnadernas skälighet på ett ändamålsenligt sätt, om det finns orsak att misstänka att kostnaderna inte är skäliga.

     Företags- och jordbrukarsgruppsprojekt

     Är ni flera företag med samma mål eller utvecklingsbehov? Tillsammans med en utvecklingsorganisation kan ni söka om ett företagsgruppsprojekt. Målet kan till exempel vara att utveckla det produktiva samarbetet, att utveckla marknadsförings- och försäljningssamarbetet eller att planera en produktfamilj.

     Företag kan inte själva söka detta projekt utan den som söker stödet måste vara en utvecklingsorganisation: en rådgivningsorganisation, ett utvecklingsbolag eller någon annan motsvarande offentligrättslig eller privaträttslig sammanslutning.

     Företags- och jordbrukarsgruppsprojekt

     Vid ett företagsgruppsprojekt ska en grupp av små och medelstora företag utveckla sin verksamhet genom i synnerhet gemensamma utvecklingsåtgärder och vid behov därutöver genom företagsspecifika utvecklingsåtgärder.

     Åtgärdernas mål ska vara att utveckla samarbetet inom produktionen eller samarbetet inom marknadsföringen och försäljningen, planera en produktfamilj eller genomföra motsvarande utveckling.

     En företagsgrupp ska bestå av minst tre och högst tio företag. Stöd kan beviljas på ett sådant sätt att det riktas till de deltagande företagen som stöd av mindre betydelse. Stödtagaren, som fungerar som projektadministratör, ska utgöras av en utvecklarorganisation.

     3—10 företag

     Stöd kan beviljas för högst 75 % av de godtagbara kostnaderna.

     Stödet betalas ut i efterhand, så du behöver egen finansiering för att inleda projektet.

     Stödområden

     Från denna karta kan du kontrollera om ditt företag är beläget i ett stödberättigande område. Området där finansiering inte beviljas är markerat i svart och vitt på kartan. Om du klickar på kartan får du mer information om den platsen: områdets Leader-grupp och områdets klassificering i stads-landsbygdsklassificeringen.

     Godtagbara kostnader för utvecklingsprojekt

     Stöd kan beviljas för följande behövliga och skäliga kostnader för ett utvecklingsprojekt:

     • personalkostnader,
     • resekostnader,
     • anskaffningskostnader när det gäller köpta tjänster,
     • hyreskostnader,
     • små anskaffningar och skäliga kostnader för servering vid möten, utbildningstillfällen och informationsmöten,
     • sådana behövliga och skäliga kostnader som hänför sig till internationellt samarbete och som orsakas av att externa sakkunniga kallas till tillställningar arrangerade av den finländska parten samt kostnader som hänför sig till koordinering av internationellt projektsamarbete med en samarbetspartner i en annan stat,
     • avskrivningar för instrument och utrustning som behövs i ett pilotprojekt i den utsträckning och under den tid som de används för projektet, och
     • andra behövliga och skäliga kostnader för genomförande av utvecklingsprojekt .

     .

     Kostnader som inte berättigar till stöd
     • kostnader för sådana anskaffningar som gjorts av sökanden, av den som utövar beslutanderätt i den sökande sammanslutningen eller dennes familjemedlem eller av ett företag som sökanden eller dennes familjemedlem har bestämmande inflytande i, om det inte har begärts tillräckligt med anbud för anskaffningen från andra lämpliga aktörer
     • räntor, provisioner och överlåtelseskatt eller andra kostnader för finansiering av en investering eller av någon annan åtgärd
     • leasingkostnader, om den maskin eller anordning som avtalet gäller i enlighet med avtalsvillkoren övergår i sökandens ägo
     • betalningsposter för maskiner och anordningar som skaffas på avbetalning, om äganderätten till den förvärvade egendomen inte övergår under den tid projektet genomförs
     • kostnader i samband med investeringar i telekommunikationsnät som föranleds av utbyggnaden av den sista 100-meterssträckan av en anslutning ända fram till privata slutförbrukares bostadshus eller driftställen
     • mervärdesskatt som inte kvarstår som en slutlig kostnad för sökanden, om sökanden inte lägger fram en utredning om att det för kostnaden inte är möjligt att få avdrag eller återbäring i mervärdesbeskattningen
     • kostnader som inte kvarstår som slutlig utgift för sökanden på grund av återbetalning, gottgörelse eller någon annan motsvarande orsak
     • kostnader som föranleds av annan regelbunden verksamhet som sökanden normalt bedriver eller därtill anknuten PR-verksamhet än projektets genomförande
     • löner och arvoden till den del de överstiger beloppet av de löner och arvoden som allmänt betalas till den som utför motsvarande uppgifter
     • andra kostnader för avlöning än lagstadgade kostnader eller kostnader som följer av kollektivavtal som är förpliktande för arbetsgivaren
     • resekostnader till den del de överstiger det belopp som ersätts i enlighet med det statliga resereglemente som gäller vid tidpunkten för resan
     • kostnader för avlöning av en arbetstagare som vid ansökan om stöd inte har varit ordinarie tjänsteinnehavare hos sökanden eller i ett sådant anställningsförhållande som gäller tills vidare, om arbetstagarens arbetsinsats inom projektet under den totala tid för projektets genomförande som godkänts i det ursprungliga stödbeslutet överskrider ett årsverke och tjänsten eller befattningen i fråga inte har utlysts offentligt
     • resekostnader och sammanträdesarvoden för tjänstemän om uppgiften hör till tjänstemannens tjänsteutövning.
      Bedömning av kostnadernas skälighet

      Vid beviljande av stöd ska det till den del det är möjligt säkerställas att kostnadsförslaget för åtgärden är skäligt. Om lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016) inte tillämpas på en anskaffning, kan referenskostnader användas då kostnadernas skälighet bedöms.

      Om referenskostnader inte är tillgängliga, ska den som ansöker om stöd när det är fråga om anskaffningar till ett värde av minst 3 000 euro lämna in en utredning om den normala prisnivån samt ett tillräckligt antal anbud eller någon annan utredning utifrån vilken det är möjligt att bedöma kostnadernas skälighet. Med normal prisnivå avses de priser som tillämpas allmänt av varu- och tjänsteleverantörer.

      Vid anskaffningar som understiger 3 000 euro ska myndigheten försäkra sig om anskaffningskostnadernas skälighet på ett ändamålsenligt sätt, om det finns orsak att misstänka att kostnaderna inte är skäliga.

      Från idé till projekt

      Resan från idé till projekt kan kännas lång och svår. Här har vi samlat steg som gör att projektförberedelserna och genomförandet går smidigt och ni kan gå vidare med er idé.

      Vår strategi

      Vår strategi Vårt Österbotten är vårt allas utvecklingsmål, för att skapa en plats där det finns förutsättningar att bygga en god och hållbar framtid.

      Urvalskriterier

      För att få finansiering måste projekten uppfylla vissa urvalskriterier.

      Kontakta våra Leader rådgivare eller fyll i en idéblankett

      Maria Carstensen

      Maria Carstensen

      Leader rådgivare

      050 465 2630

      maria.carstensen@aktion.fi

      Isabella Wiklund

      Isabella Wiklund

      Leader rådgivare

      0400 125 572

      isabella.wiklund@aktion.fi