Valintakriteerit

Ehdottomat valintakriteerit, jotka voivat olla perustana hylkäämiselle, jos ne eivät täyty:

 • Hakemuksen on tuettava kehittämisstrategiaa
 • Hakemus sisältää tuettavissa olevia toimenpiteitä
 • Hakemus on kattava, sisältäen hankesuunnitelman ja budjetin
 • Hakemuksen on sisällettävä kirjallinen suostumus hakevalta organisaatiolta
 • Hakijalla on oltava taloudelliset edellytykset toteuttaa hanke
 • Hankesuunnitelmassa tai budjetissa ei saa olla vakavia puutteita
 • Hakemus ei saa sisältää hakijan normaalia tai vakituista toimintaa
 • Hakemus ei saa sisältää ruoppausta tai vastaavaa meressä

Yleiset kehittämisstrategian

tavoitteita toteuttavat valintakriteerit. Valintakriteerit koskevat jokaista toimintalinjaa ja antavat lisäpisteitä kehittämisstrategian tavoitteissa.

3.1 Livskraftiga ekosystem

3.1.1 Hanke edistää elinvoimaisten kalakantojen tai ekosysteemien luomista taikka lisää tietoa niistä.
3.1.2 Hanke lisää tietoa kestävästä vesiviljelystä, ekosysteemiyhteistyöstä ja kiertomalleista.
3.1.3 Hanke vähentää eutrofoitumista, roskaamista ja saasteita taikka torjuu ilmaston-muutoksen ja yhteiskunnan kielteisiä vaikutuksia.

3.2 Kalastuskulttuuri ja elinvoimaiset rannikkoyhteisöt

3.2.1 Hanke lisää kalastusalan ja paikallisyhteisön välistä vuorovaikutusta eri tasoilla taikka lisää kalastuselinkeinon näkyvyyttä ja vesiviljelyä sekä tietoa niiden edellytyksistä.
3.2.2 Hanke edistää uudistumista ja innovointia laajentamalla toimialan perustaa, tavoittamalla uusia kohderyhmiä ja lisäämällä alan vetovoimaa.
3.2.3 Hanke lisää paikallisen kalan saatavuutta tai edistää kalastus- ja rannikko-kulttuuriin kytkeytyvien elämysten ja palvelujen kehittämistä.

3.3 Kalan arvoketju ja sininen biotalous

3.3.1 Hanke edistää uusien tuotteiden tai konseptien syntyä arvonnousua varten.
3.3.2 Hanke lisää paikallisen kalan saatavuutta, laatua, näkyvyyttä tai erottumista markkinoilla.
3.3.3 Hanke parantaa käsittelyketjun resurssitehokkuut t a, vähentää sen haitallista ympäristövaikutusta tai kehittää kestäviä kiertovirtoja
3.3.4 Hanke pyrkii lisäämään älykalan tai pienten kalojen elintarvikekäyttöä.
3.3.5 Hanke on innovatiivinen tai kokeellinen hanke, joka voi luoda perustan veden luonnonvaroihin pohjautuville uusille sovelluksille.

3.4 Kalan alkutuotanto

3.4.1 Hanke edistää kannattavamman, resurssitehokkaamman, moninaisemman tai valikoivamman kalastuksen syntyä taikka parantaa laatua ja työolosuhteita
3.4.2 Hanke edistää kannattavampaa, resurssitehokkaampaa tai kestävämpää vesiviljelyä ja sen laajaa hyväksyntää.
3.4.3 Hanke pyrkii vähentämään hylkeen ja muiden alkutuotannolle haitallisten lajien haittavaikutuksia
3.4 .4 Hanke pyrkii lisä ämään älykalan tai pienten kalalajien elintarvikekäyttöä
3.4.5 Hanke on innovatiivinen tai kokeellinen hanke, joka voi luoda perustan uudelle tuotannolle, teknologioille tai menetelmille

3.5 Osaaminen ja yhteistyö

3.5.1 Hanke lisää uudistumista, osaamista, kokemusten vaihtoa tai uuden tiedon hankintaa kalastusketjussa ja sen tukitoiminnoissa
3.5.2 Hanke kehittää verkostoja, kumppanuuksia ja yhteistyömalleja kalastusyhteisöissä arvoketjun avulla
3.5.3 Hanke ylläpitää tehokkaita verk ostoja tai mobilisoi alueiden välisiä tai kansainvälisiä yhteistyö tai verkostohankkeita.
3.5.4 Hanke mobilisoi tai panee täytäntöön uusia menetelmiä, sovelluksia tai teknologioita, jotka hyödyttävät useita osapuolia.

Kestävän kehityksen globaaleja tavoitteita tukevat valintakriteerit, Agenda 2030:

Valintakriteerit koskevat jokaista painopistealuetta ja antavat 0,5 lisäpistettä kriteeriä kohti, enint. 2 pistettä.

Painopistealue 3.1: Elinvoimaiset ekosysteemit

Hanke tukee seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

 • Hanke vahvistaa ekosysteemien, elintarviketuotannon ja yhteiskunnan kykyä sopeutua ilmastonmuutokseen (tavoite 2, tavoite 13)
 • Hanke vähentää veden ja elintarvikkeiden saastumista haitallisten kemikaalien ja epäpuhtauksien johdosta (tavoite 3, tavoite 6)
 • Hanke tukee kestävää yhdyskuntien suunnittelua, kulttuuri- ja luontoperintöstrategioita sekä kaupunkialueiden ja maaseudun välisiä yhteyksiä (tavoite 11)
 • Hanke edistää kestäviä tuotanto- ja kulutusmalleja (tavoite 12)
 • Hanke parantaa merten ja niiden luonnonvarojen suojelua ja kestävää hyödyntämistä (tavoite 14)
 • Hanke edistää biologista monimuotoisuutta tai torjuu vierasperäisten lajien leviämistä/vaikutuksia (tavoite 15)
Painopistealue 3.2: Kalastuskulttuuri ja elinvoimaiset rannikkoyhteisöt

Hanke tukee seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

 • Hanke edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja heikossa asemassa olevien ryhmien integroitumista (tavoite 1, tavoite 5, tavoite 10)
 • Hanke vahvistaa kestävään kehitykseen ja kestäviin elämäntapoihin liittyviä tietoja ja taitoja (tavoite 4)
 • Hanke edistää paikallisyhteisöjen osallistumista saasteiden vähentämiseen, kierrätyksen lisäämiseen tai ekosysteemien ennallistamiseen (tavoite 6)
 • Hanke edistää kestävää talouskasvua, paikallisten työpaikkojen luontia, yrittäjyyttä, luovuutta ja innovointia (tavoite 8)
 • Hanke tukee kestävää yhdyskuntien suunnittelua, kulttuuri- ja luontoperintöstrategioita sekä kaupunkialueiden ja maaseudun välisiä yhteyksiä (tavoite 11)
 • Hanke edistää kestäviä tuotanto- ja kulutusmalleja (tavoite 12)
 • Hankkeen toimenpiteet, tietämys ja suunnittelu edistävät yhteiskunnan kykyä sopeutua ilmastonmuutokseen (tavoite 13)
 • Hankkeen paikallinen mobilisaatio ja paikalliset toimenpiteet suojelevat ja hyödyntävät kestävästi merta ja sen luonnonvaroja (tavoite 14)
 • Hankkeen paikallinen mobilisaatio ja paikalliset toimenpiteet suojelevat biologista monimuotoisuutta tai ehkäisevät vierasperäisten lajien leviämistä/vaikutuksia (tavoite 15)
 • Hanke edistää paikallisesti osallistavaa ja osallistumiseen perustuvaa päätöksentekoa (tavoite 16)
3.3: Kalan arvoketju ja sininen biotalous

Hanke tukee seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

 • Hanke vahvistaa paikallista ja kestävää elintarviketuotantoa ja -saantia (tavoite 2)
 • Hanke lisää energiatehokkuutta tai uusiutuvan energian osuutta (tavoite 7)
 • Hanke edistää kestävää talouskasvua, paikallisten työpaikkojen luontia, tuottavuutta, yrittäjyyttä ja teknologian uudistamista (tavoite 8)
 • Hanke edistää tehokasta resurssien käyttöä, joustavaa infrastruktuuria, ympäristöystävällisiä teknologioita ja innovointia (tavoite 9)
 • Hanke edistää kestävää yhdyskuntien suunnittelua sekä kaupunkialueiden ja maaseudun välisiä yhteyksiä (tavoite 11)
 • Hanke vähentää ruokahävikkiä ja päästöjä sekä lisää kierrätystä, luonnonvarojen tehokasta hyödyntämistä ja kestäviä julkisia hankintakäytäntöjä (tavoite 12)
 • Hanke kehittää toimenpiteitä ilmastonmuutoksen ja sen vaikutusten torjumiseksi (tavoite 13)
 • Hanke edistää merten luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä ja valikoivaa kalastusta sekä vähentää saastumista (tavoite 14)
 • Hanke vähentää elinympäristöjen/biologisen monimuotoisuuden tuhoutumista tai vierasperäisten lajien leviämistä/vaikutuksia (tavoite 15)
3.4: Kalan alkutuotanto

Hanke tukee seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

 • Hanke vahvistaa paikallista ja kestävää elintarviketuotantoa ja -saantia (tavoite 2)
 • Hanke edistää terveyttä ja hyvinvointia taikka vähentää saastumista ja pilaantumista (tavoite 3)
 • Hanke vahvistaa kestävään kehitykseen ja kestäviin elämäntapoihin liittyviä tietoja ja taitoja (tavoite 4)
 • Hanke lisää energiatehokkuutta tai uusiutuvan energian osuutta (tavoite 7)
 • Hanke edistää kestävää talouskasvua, paikallisten työpaikkojen luontia, tuottavuutta, yrittäjyyttä ja teknologian uudistamista (tavoite 8)
 • Hanke edistää tehokasta resurssien käyttöä, joustavaa infrastruktuuria, ympäristöystävällisiä teknologioita ja innovointia (tavoite 9)
 • Hanke vähentää ruokahävikkiä ja päästöjä sekä lisää kierrätystä, luonnonvarojen tehokasta hyödyntämistä ja kestäviä julkisia hankintakäytäntöjä (tavoite 12)
 • Hanke kehittää toimenpiteitä ilmastonmuutoksen ja sen vaikutusten torjumiseksi (tavoite 13)
 • Hanke edistää merten luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä ja valikoivaa kalastusta sekä vähentää saastumista (tavoite 14)
3.5: Osaaminen ja yhteistyö

Hanke tukee seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

 • Hanke vahvistaa paikallista ja kestävää elintarviketuotantoa ja -saantia (tavoite 2)
 • Hanke vahvistaa kestävään kehitykseen ja kestäviin elämäntapoihin liittyviä tietoja ja taitoja (tavoite 4)
 • Hanke edistää osallistavaa ja kestävää talouskasvua, paikallisten työpaikkojen luontia, tuottavuutta, yrittäjyyttä, monipuolistamista ja teknologian uudistamista (tavoite 8)
 • Hanke edistää tehokasta resurssien käyttöä, joustavaa infrastruktuuria, ympäristöystävällisiä teknologioita ja innovointia (tavoite 9)
 • Hanke edistää kestävää yhdyskuntien suunnittelua sekä kaupunkialueiden ja maaseudun välisiä yhteyksiä (tavoite 11)
 • Hanke kehittää toimenpiteitä ilmastonmuutoksen ja sen vaikutusten torjumiseksi (tavoite 13)
 • Hanke edistää merten luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä, valikoivaa kalastusta, tieteellistä yhteistyötä ja hallintasuunnitelmia sekä vähentää saastumista (tavoite 14)
 • Hanke mobilisoi rahoitusvarat tai integroi ekosysteemiin liittyvät arvot suunnittelu- ja kehitystyöhön (tavoite 15)
 • Hanke edistää kestävään kehitykseen liittyvää osallistavaa ja osallistumiseen perustuvaa päätöksentekoa (tavoite 16)
 • Hanke vahvistaa ja mobilisoi monitahoisia tai kansainvälisiä kumppanuuksia kestävän kehityksen edistämiseksi (tavoite 17)

Yleiset kehittämisstrategian

jotka koskevat hakemuksen ankkurointia ja antavat 0,5 lisäpistettä kriteeriä kohti, enint. 2,5 pistettä, toimintalinjasta riippumatta.

Kehityksen haasteet

 • Hanke voi toimia malliesimerkkinä
 • Alueellinen/kansallinen toimija voi todistaa, että edunsaaja vaikuttaa selkeästi paikallisella tasolla
 • Alueellisten/alueiden välisten hankkeiden suuntaus antaa alueellista lisäarvoa (yhteinen markkinointi, osaamista kehittävät toimenpiteet, selvitykset), kun taas paikallisten hankkeiden suuntaus painottuu tuotteen tai palvelun kehittämiseen, paikalliseen aktiviteettitarjontaan tai vastaaviin toimiin, joissa toimijan oma liikkeellepaneva voima on ratkaisevin tekijä hankkeen onnistuneen toteutuksen kannalta
 • Hanke on ankkuroitu yhteistyökumppaneihin
 • Hanke on ankkuroitu kyläsuunnitelmaan tai käyttö- ja hoitosuunnitelmaan
 • Hanke lisää vipuvoimaa ulkoisten rahoituslähteiden kautta