Utbildnings- och informations- förmedlingsprojekt​

Utbilningsprojekt

Öka kompetensen för jordbruket, skogsbruket, landsbygdsföretagare, samhällen och invånare.

 • Jord- och skogsbrukets hållbarhet, konkurrenskraft, resurseffektivitet och förbättring av miljöskyddet.​
 • Spridning av forskningsresultat och innovationer till jordbrukare, skogsägare, aktörer inom livsmedelsindustrin, andra företagare och aktörer på landsbygden.​
 • Ökad kunskap inom natur, miljö och klimat.​
 • Ökad förändringsberedskap och johtamisosaamisen​
 • Genomförs som utvecklingsprojekt eller företagsgruppsprojekt. I företagsgruppsprojekten ingår de-minimisstöd.​
 • Stödnivån 70—100 %. Stödnivån varierar enligt målgruppen
  Teman för utbildningsprojekten kan vara:
  • Klimat- och miljöfrågor
  • Digitalisering
  • Energiproduktion och energiförbrukning samt energibesparing
  • Den senaste forskningsinformationen
   Kompetensen kan utvecklas med hjälp av projekt som till exempel:
   • Webbutbildningar
   • Workshoppar
   • Kollegialt lärande
   • Coachningar
   • Presentationsåtgärder
   • Gårds- och företagsbesök
   Smarta by - samarbete

   I Smarta byar -projekt arbetar minst två aktörer tillsammans för att hitta en lösning på utmaningen.

   Stöd kan erhållas av en byaförening eller annan byaktör, förening, andelslag, kommun. Aktörer kan vara till exempel byar eller till exempel en by och en utvecklarorganisation tillsammans.

   Förnyelse, nya lösningar, djärva experiment, nya partnerskap, nätverkande både regionalt och nationellt och internationellt.

   Fleråriga projekt, planerade aktiviteter och konkreta åtgärder, investeringar separat

   Smarta byar -projekt främjar ekonomiska, sociala och miljömässiga innovationer genom samarbete.

   Man kan få ett bidrag på upp till 100 % av de stödberättigande kostnaderna.

   Stödområden

   Från denna karta kan du kontrollera om ditt företag är beläget i ett stödberättigande område. Området där finansiering inte beviljas är markerat i svart och vitt på kartan. Om du klickar på kartan får du mer information om den platsen: områdets Leader-grupp och områdets klassificering i stads-landsbygdsklassificeringen.

   Godtagbara kostnader för utvecklingsprojekt

   Stödet kan användas till bland annat:

   • lönekostnader för arbetstagare
   • resekostnader
   • expertarvoden
   • köpta tjänster
   • små upphandlingar
   • skäliga serveringskostnader
   • kostnader i anslutning till internationellt samarbete
   • byråkostnader
   • hyror
   • kostnader för projektets styrgrupp.
   Kostnader som inte berättigar till stöd
   • kostnader för sådana anskaffningar som gjorts av sökanden, av den som utövar beslutanderätt i den sökande sammanslutningen eller dennes familjemedlem eller av ett företag som sökanden eller dennes familjemedlem har bestämmande inflytande i, om det inte har begärts tillräckligt med anbud för anskaffningen från andra lämpliga aktörer
   • räntor, provisioner och överlåtelseskatt eller andra kostnader för finansiering av en investering eller av någon annan åtgärd
   • leasingkostnader, om den maskin eller anordning som avtalet gäller i enlighet med avtalsvillkoren övergår i sökandens ägo
   • betalningsposter för maskiner och anordningar som skaffas på avbetalning, om äganderätten till den förvärvade egendomen inte övergår under den tid projektet genomförs
   • kostnader i samband med investeringar i telekommunikationsnät som föranleds av utbyggnaden av den sista 100-meterssträckan av en anslutning ända fram till privata slutförbrukares bostadshus eller driftställen
   • mervärdesskatt som inte kvarstår som en slutlig kostnad för sökanden, om sökanden inte lägger fram en utredning om att det för kostnaden inte är möjligt att få avdrag eller återbäring i mervärdesbeskattningen
   • kostnader som inte kvarstår som slutlig utgift för sökanden på grund av återbetalning, gottgörelse eller någon annan motsvarande orsak
   • kostnader som föranleds av annan regelbunden verksamhet som sökanden normalt bedriver eller därtill anknuten PR-verksamhet än projektets genomförande
   • löner och arvoden till den del de överstiger beloppet av de löner och arvoden som allmänt betalas till den som utför motsvarande uppgifter
   • andra kostnader för avlöning än lagstadgade kostnader eller kostnader som följer av kollektivavtal som är förpliktande för arbetsgivaren
   • resekostnader till den del de överstiger det belopp som ersätts i enlighet med det statliga resereglemente som gäller vid tidpunkten för resan
   • kostnader för avlöning av en arbetstagare som vid ansökan om stöd inte har varit ordinarie tjänsteinnehavare hos sökanden eller i ett sådant anställningsförhållande som gäller tills vidare, om arbetstagarens arbetsinsats inom projektet under den totala tid för projektets genomförande som godkänts i det ursprungliga stödbeslutet överskrider ett årsverke och tjänsten eller befattningen i fråga inte har utlysts offentligt
   • resekostnader och sammanträdesarvoden för tjänstemän om uppgiften hör till tjänstemannens tjänsteutövning.
    Bedömning av kostnadernas skälighet

    Vid beviljande av stöd ska det till den del det är möjligt säkerställas att kostnadsförslaget för åtgärden är skäligt. Om lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016) inte tillämpas på en anskaffning, kan referenskostnader användas då kostnadernas skälighet bedöms.

    Om referenskostnader inte är tillgängliga, ska den som ansöker om stöd när det är fråga om anskaffningar till ett värde av minst 3 000 euro lämna in en utredning om den normala prisnivån samt ett tillräckligt antal anbud eller någon annan utredning utifrån vilken det är möjligt att bedöma kostnadernas skälighet. Med normal prisnivå avses de priser som tillämpas allmänt av varu- och tjänsteleverantörer.

    Vid anskaffningar som understiger 3 000 euro ska myndigheten försäkra sig om anskaffningskostnadernas skälighet på ett ändamålsenligt sätt, om det finns orsak att misstänka att kostnaderna inte är skäliga.

     

    Informationsförmedlingsprojekt

    Från informationsförmedlingsprojektet får företagare och andra aktörer på landsbygden den senaste informationen om till exempel nya produktions- eller marknadsföringsmetoder eller andra metoder som utvecklar affärsverksamheten och konkurrenskraften. Projekten förmedlar information om energi- eller miljöfrågor och frågor som förbättrar landsbygdens livskraft till företagare, invånare på landsbygden och andra aktörer.

    Medan utbildningsprojektets målgrupp har begränsats till utbildningsdeltagarna eftersträvar informationsförmedlingsprojekten en bredare publik. I informationsförmedlingsprojektet kan man utarbeta eller uppdatera förutredningar om tjänster på landsbygden, genomförbarhetsstudier och skydds-, skötsel- och användningsplaner för områden med viktiga naturvärden.

      Teman för informationsförmedlingsprojekten kan vara:
      • klimat- och miljöfrågor, såsom att stävja klimatförändringen och anpassa sig till den
      • utnyttjande av digitaliseringen
      • produktion och användning av förnybar energi samt möjligheter till energibesparing
      • cirkulär ekonomi
      • hållbar produktion och verksamhet
      • EU:s kvalitetssystem
      • vattenvård
      • biologisk mångfald och genetisk mångfald
      • nya lösningar och verksamhetsmodeller
       Information kan delas:
       • Information och informationsförmedling:
        • Genom projekten genomförs informationsförmedling som riktas till en bredare målgrupp..
       • Planer och utredningar:
        • Inom åtgärden genomförs projekt med vilka man i anslutning till landsbygdstjänster utarbetar och uppdaterar förutredningar, utvecklingsplaner, genomförbarhetsstudier och skydds-, skötsel- och användningsplaner för områden med viktiga naturvärden samt andra planer och utredningar som hänför sig till CAP-planens särskilda mål och vars resultat publiceras och som har en stark kommunikationsdimension.
       Stödområden

       Från denna karta kan du kontrollera om ditt företag är beläget i ett stödberättigande område. Området där finansiering inte beviljas är markerat i svart och vitt på kartan. Om du klickar på kartan får du mer information om den platsen: områdets Leader-grupp och områdets klassificering i stads-landsbygdsklassificeringen.

       Godtagbara kostnader för utvecklingsprojekt

       Stödet kan användas till bland annat:

       • lönekostnader för arbetstagare
       • resekostnader
       • expertarvoden
       • köpta tjänster
       • små upphandlingar
       • skäliga serveringskostnader
       • kostnader i anslutning till internationellt samarbete
       • byråkostnader
       • hyror
       • kostnader för projektets styrgrupp.
       Kostnader som inte berättigar till stöd
       • kostnader för sådana anskaffningar som gjorts av sökanden, av den som utövar beslutanderätt i den sökande sammanslutningen eller dennes familjemedlem eller av ett företag som sökanden eller dennes familjemedlem har bestämmande inflytande i, om det inte har begärts tillräckligt med anbud för anskaffningen från andra lämpliga aktörer
       • räntor, provisioner och överlåtelseskatt eller andra kostnader för finansiering av en investering eller av någon annan åtgärd
       • leasingkostnader, om den maskin eller anordning som avtalet gäller i enlighet med avtalsvillkoren övergår i sökandens ägo
       • betalningsposter för maskiner och anordningar som skaffas på avbetalning, om äganderätten till den förvärvade egendomen inte övergår under den tid projektet genomförs
       • kostnader i samband med investeringar i telekommunikationsnät som föranleds av utbyggnaden av den sista 100-meterssträckan av en anslutning ända fram till privata slutförbrukares bostadshus eller driftställen
       • mervärdesskatt som inte kvarstår som en slutlig kostnad för sökanden, om sökanden inte lägger fram en utredning om att det för kostnaden inte är möjligt att få avdrag eller återbäring i mervärdesbeskattningen
       • kostnader som inte kvarstår som slutlig utgift för sökanden på grund av återbetalning, gottgörelse eller någon annan motsvarande orsak
       • kostnader som föranleds av annan regelbunden verksamhet som sökanden normalt bedriver eller därtill anknuten PR-verksamhet än projektets genomförande
       • löner och arvoden till den del de överstiger beloppet av de löner och arvoden som allmänt betalas till den som utför motsvarande uppgifter
       • andra kostnader för avlöning än lagstadgade kostnader eller kostnader som följer av kollektivavtal som är förpliktande för arbetsgivaren
       • resekostnader till den del de överstiger det belopp som ersätts i enlighet med det statliga resereglemente som gäller vid tidpunkten för resan
       • kostnader för avlöning av en arbetstagare som vid ansökan om stöd inte har varit ordinarie tjänsteinnehavare hos sökanden eller i ett sådant anställningsförhållande som gäller tills vidare, om arbetstagarens arbetsinsats inom projektet under den totala tid för projektets genomförande som godkänts i det ursprungliga stödbeslutet överskrider ett årsverke och tjänsten eller befattningen i fråga inte har utlysts offentligt
       • resekostnader och sammanträdesarvoden för tjänstemän om uppgiften hör till tjänstemannens tjänsteutövning.
        Bedömning av kostnadernas skälighet

        Vid beviljande av stöd ska det till den del det är möjligt säkerställas att kostnadsförslaget för åtgärden är skäligt. Om lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016) inte tillämpas på en anskaffning, kan referenskostnader användas då kostnadernas skälighet bedöms.

        Om referenskostnader inte är tillgängliga, ska den som ansöker om stöd när det är fråga om anskaffningar till ett värde av minst 3 000 euro lämna in en utredning om den normala prisnivån samt ett tillräckligt antal anbud eller någon annan utredning utifrån vilken det är möjligt att bedöma kostnadernas skälighet. Med normal prisnivå avses de priser som tillämpas allmänt av varu- och tjänsteleverantörer.

        Vid anskaffningar som understiger 3 000 euro ska myndigheten försäkra sig om anskaffningskostnadernas skälighet på ett ändamålsenligt sätt, om det finns orsak att misstänka att kostnaderna inte är skäliga.

        Från idé till projekt

        Resan från idé till projekt kan kännas lång och svår. Här har vi samlat steg som gör att projektförberedelserna och genomförandet går smidigt och ni kan gå vidare med er idé.

        Vår strategi

        Vår strategi Vårt Österbotten är vårt allas utvecklingsmål, för att skapa en plats där det finns förutsättningar att bygga en god och hållbar framtid.

        Urvalskriterier

        För att få finansiering måste projekten uppfylla vissa urvalskriterier.

        Kontakta våra Leader rådgivare eller fyll i en idéblankett

        Maria Carstensen

        Maria Carstensen

        Leader rådgivare

        050 465 2630

        maria.carstensen@aktion.fi

        Isabella Wiklund

        Isabella Wiklund

        Leader rådgivare

        0400 125 572

        isabella.wiklund@aktion.fi