Utveckling och samarbete

Samarbetsprojekt för utveckling av företag, näringar och landsbygdens tjänster

Mångsidiga möjligheter för att utveckla näringar och servicen på landsbygden​. Projekt kan genomföras lokalt, regionalt, mellan regioner och riksomfattande​.

Stödnivån varierar: max 60, 80 eller 100 % i enlighet med statsstödsreglerna​. Företagsgruppsprojekt och projekt för jordbrukargrupper 75 %

Stöd för utvecklingsprojekt kan beviljas, om projektets mål är att genom samarbete utveckla eller främja

 • ungas etablering som jordbrukare och bedrivande av verksamhet samt möjligheterna att bedriva företagsverksamhet på landsbygden,
 • landsbygdens socioekonomiska struktur och verksamhetsmiljö,
 • planer och lösningar för smarta byar
Samarbetsprojekt för unga jordbrukare och företagsverksamhet

I samarbetsprojektet för unga jordbrukare och företagsverksamhet förädlas ny praxis, nya produkter och tjänster genom innovationer.

Genom projekten förnyar man landsbygdsområdenas ekonomi och gör landsbygdsområdenas ekonomi mångsidigare, tryggar nya lantbruksföretagares verksamhet och underlättar generationsväxlingar och ägarbyten. Projektet ökar samarbetet och utvecklar nya lösningar.

  Samarbetsprojekt för tjänster och verksamhetsmiljö på landsbygden

  Genom projektet tryggas och utvecklas tjänsterna på landsbygden samt förnyas och görs landsbygdsområdenas ekonomi mångsidigare. Målet är att genom samarbete hitta nya lösningar.

  Inom projektet kan man till exempel genomföra ett evenemang som förbättrar sammanhållningen i byn eller låta göra en landskapsvårdsplan för byn eller någon annan plan som förbättrar den allmänna trivseln. Genom projektet kan man också till exempel utveckla turismen och de naturbaserade välfärdstjänsterna. Dessutom kan projektet skapa sysselsättning och tillväxt inom bioekonomin eller utnyttja digitaliseringens möjligheter.

  Smarta by - samarbete

  I Smarta byar -projekt arbetar minst två aktörer tillsammans för att hitta en lösning på utmaningen.

  Stöd kan erhållas av en byaförening eller annan byaktör, förening, andelslag, kommun. Aktörer kan vara till exempel byar eller till exempel en by och en utvecklarorganisation tillsammans.

  Förnyelse, nya lösningar, djärva experiment, nya partnerskap, nätverkande både regionalt och nationellt och internationellt.

  Fleråriga projekt, planerade aktiviteter och konkreta åtgärder, investeringar separat

  Smarta byar -projekt främjar ekonomiska, sociala och miljömässiga innovationer genom samarbete.

  Man kan få ett bidrag på upp till 100 % av de stödberättigande kostnaderna.

  Stödområden

  Från denna karta kan du kontrollera om ditt företag är beläget i ett stödberättigande område. Området där finansiering inte beviljas är markerat i svart och vitt på kartan. Om du klickar på kartan får du mer information om den platsen: områdets Leader-grupp och områdets klassificering i stads-landsbygdsklassificeringen.

  Godtagbara kostnader för utvecklingsprojekt

  Stöd kan beviljas för följande behövliga och skäliga kostnader för ett utvecklingsprojekt:

  • personalkostnader,
  • resekostnader,
  • anskaffningskostnader när det gäller köpta tjänster,
  • hyreskostnader,
  • små anskaffningar och skäliga kostnader för servering vid möten, utbildningstillfällen och informationsmöten,
  • sådana behövliga och skäliga kostnader som hänför sig till internationellt samarbete och som orsakas av att externa sakkunniga kallas till tillställningar arrangerade av den finländska parten samt kostnader som hänför sig till koordinering av internationellt projektsamarbete med en samarbetspartner i en annan stat,
  • avskrivningar för instrument och utrustning som behövs i ett pilotprojekt i den utsträckning och under den tid som de används för projektet, och
  • andra behövliga och skäliga kostnader för genomförande av utvecklingsprojekt .

  .

  Kostnader som inte berättigar till stöd
  • kostnader för sådana anskaffningar som gjorts av sökanden, av den som utövar beslutanderätt i den sökande sammanslutningen eller dennes familjemedlem eller av ett företag som sökanden eller dennes familjemedlem har bestämmande inflytande i, om det inte har begärts tillräckligt med anbud för anskaffningen från andra lämpliga aktörer
  • räntor, provisioner och överlåtelseskatt eller andra kostnader för finansiering av en investering eller av någon annan åtgärd
  • leasingkostnader, om den maskin eller anordning som avtalet gäller i enlighet med avtalsvillkoren övergår i sökandens ägo
  • betalningsposter för maskiner och anordningar som skaffas på avbetalning, om äganderätten till den förvärvade egendomen inte övergår under den tid projektet genomförs
  • kostnader i samband med investeringar i telekommunikationsnät som föranleds av utbyggnaden av den sista 100-meterssträckan av en anslutning ända fram till privata slutförbrukares bostadshus eller driftställen
  • mervärdesskatt som inte kvarstår som en slutlig kostnad för sökanden, om sökanden inte lägger fram en utredning om att det för kostnaden inte är möjligt att få avdrag eller återbäring i mervärdesbeskattningen
  • kostnader som inte kvarstår som slutlig utgift för sökanden på grund av återbetalning, gottgörelse eller någon annan motsvarande orsak
  • kostnader som föranleds av annan regelbunden verksamhet som sökanden normalt bedriver eller därtill anknuten PR-verksamhet än projektets genomförande
  • löner och arvoden till den del de överstiger beloppet av de löner och arvoden som allmänt betalas till den som utför motsvarande uppgifter
  • andra kostnader för avlöning än lagstadgade kostnader eller kostnader som följer av kollektivavtal som är förpliktande för arbetsgivaren
  • resekostnader till den del de överstiger det belopp som ersätts i enlighet med det statliga resereglemente som gäller vid tidpunkten för resan
  • kostnader för avlöning av en arbetstagare som vid ansökan om stöd inte har varit ordinarie tjänsteinnehavare hos sökanden eller i ett sådant anställningsförhållande som gäller tills vidare, om arbetstagarens arbetsinsats inom projektet under den totala tid för projektets genomförande som godkänts i det ursprungliga stödbeslutet överskrider ett årsverke och tjänsten eller befattningen i fråga inte har utlysts offentligt
  • resekostnader och sammanträdesarvoden för tjänstemän om uppgiften hör till tjänstemannens tjänsteutövning.
   Bedömning av kostnadernas skälighet

   Vid beviljande av stöd ska det till den del det är möjligt säkerställas att kostnadsförslaget för åtgärden är skäligt. Om lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016) inte tillämpas på en anskaffning, kan referenskostnader användas då kostnadernas skälighet bedöms.

   Om referenskostnader inte är tillgängliga, ska den som ansöker om stöd när det är fråga om anskaffningar till ett värde av minst 3 000 euro lämna in en utredning om den normala prisnivån samt ett tillräckligt antal anbud eller någon annan utredning utifrån vilken det är möjligt att bedöma kostnadernas skälighet. Med normal prisnivå avses de priser som tillämpas allmänt av varu- och tjänsteleverantörer.

   Vid anskaffningar som understiger 3 000 euro ska myndigheten försäkra sig om anskaffningskostnadernas skälighet på ett ändamålsenligt sätt, om det finns orsak att misstänka att kostnaderna inte är skäliga.

   Miljö- och klimatsamarbetsprojekt

   Mångsidiga möjligheter för att utveckla näringar och servicen på landsbygden​. Projekt kan genomföras lokalt, regionalt, mellan regioner och riksomfattande​.

   Stödnivån varierar: max 60, 80 eller 100 % i enlighet med statsstödsreglerna​. Företagsgruppsprojekt och projekt för jordbrukargrupper 75 %

   Stöd för utvecklingsprojekt kan beviljas, om projektets mål är att genom samarbete utveckla eller främja

   • åtgärder för begränsning av klimatförändringar och för klimatanpassning,
   • hållbar förvaltning av naturresurserna och naturens mångfald,

   Stöd för utvecklingsprojekt kan beviljas, om projektets mål är att genom samarbete utveckla eller främja

   Klimatsamarbete

    I klimatsamarbetsprojektet ökas sakkunskapen om klimatförändringen, identifieringen av risker och anpassningsbehov och metoder, det internationella samarbetet och samarbetet över sektorsgränserna.

   Projektet främjar resurs- och materialeffektivitet, till exempel effektivisering av energianvändningen, minskning av matsvinnet, energisparande rörlighet och hållbar konsumtion.

   Naturresurssamarbete

   I naturresurssamarbetsprojektet ökas sakkunskapen och samarbetet över sektorsgränserna både i fråga om naturresurseroch naturens mångfald.

   Projektet ökar kunskapen om avrinningsområdenastryckfaktorer och vattenskydd,återvinning av näringsämnen och tillgängliga nya metoder samt skapar idéer och impulser för nya samarbets- och affärsmöjligheter för invånare, föreningar och företagare. I samarbetsprojektet söker man lösningar för effektivisering av kolbindningen, effektiv användning och återvinning av näringsämnen samt riskhantering i takt med att extrema väderfenomen ökar. Projektet främjar den biologiska mångfalden.

   Stödområden

   Från denna karta kan du kontrollera om ditt företag är beläget i ett stödberättigande område. Området där finansiering inte beviljas är markerat i svart och vitt på kartan. Om du klickar på kartan får du mer information om den platsen: områdets Leader-grupp och områdets klassificering i stads-landsbygdsklassificeringen.

   Godtagbara kostnader för utvecklingsprojekt

   Stöd kan beviljas för följande behövliga och skäliga kostnader för ett utvecklingsprojekt:

   • personalkostnader,
   • resekostnader,
   • anskaffningskostnader när det gäller köpta tjänster,
   • hyreskostnader,
   • små anskaffningar och skäliga kostnader för servering vid möten, utbildningstillfällen och informationsmöten,
   • sådana behövliga och skäliga kostnader som hänför sig till internationellt samarbete och som orsakas av att externa sakkunniga kallas till tillställningar arrangerade av den finländska parten samt kostnader som hänför sig till koordinering av internationellt projektsamarbete med en samarbetspartner i en annan stat,
   • avskrivningar för instrument och utrustning som behövs i ett pilotprojekt i den utsträckning och under den tid som de används för projektet, och
   • andra behövliga och skäliga kostnader för genomförande av utvecklingsprojekt .

   .

   Kostnader som inte berättigar till stöd
   • kostnader för sådana anskaffningar som gjorts av sökanden, av den som utövar beslutanderätt i den sökande sammanslutningen eller dennes familjemedlem eller av ett företag som sökanden eller dennes familjemedlem har bestämmande inflytande i, om det inte har begärts tillräckligt med anbud för anskaffningen från andra lämpliga aktörer
   • räntor, provisioner och överlåtelseskatt eller andra kostnader för finansiering av en investering eller av någon annan åtgärd
   • leasingkostnader, om den maskin eller anordning som avtalet gäller i enlighet med avtalsvillkoren övergår i sökandens ägo
   • betalningsposter för maskiner och anordningar som skaffas på avbetalning, om äganderätten till den förvärvade egendomen inte övergår under den tid projektet genomförs
   • kostnader i samband med investeringar i telekommunikationsnät som föranleds av utbyggnaden av den sista 100-meterssträckan av en anslutning ända fram till privata slutförbrukares bostadshus eller driftställen
   • mervärdesskatt som inte kvarstår som en slutlig kostnad för sökanden, om sökanden inte lägger fram en utredning om att det för kostnaden inte är möjligt att få avdrag eller återbäring i mervärdesbeskattningen
   • kostnader som inte kvarstår som slutlig utgift för sökanden på grund av återbetalning, gottgörelse eller någon annan motsvarande orsak
   • kostnader som föranleds av annan regelbunden verksamhet som sökanden normalt bedriver eller därtill anknuten PR-verksamhet än projektets genomförande
   • löner och arvoden till den del de överstiger beloppet av de löner och arvoden som allmänt betalas till den som utför motsvarande uppgifter
   • andra kostnader för avlöning än lagstadgade kostnader eller kostnader som följer av kollektivavtal som är förpliktande för arbetsgivaren
   • resekostnader till den del de överstiger det belopp som ersätts i enlighet med det statliga resereglemente som gäller vid tidpunkten för resan
   • kostnader för avlöning av en arbetstagare som vid ansökan om stöd inte har varit ordinarie tjänsteinnehavare hos sökanden eller i ett sådant anställningsförhållande som gäller tills vidare, om arbetstagarens arbetsinsats inom projektet under den totala tid för projektets genomförande som godkänts i det ursprungliga stödbeslutet överskrider ett årsverke och tjänsten eller befattningen i fråga inte har utlysts offentligt
   • resekostnader och sammanträdesarvoden för tjänstemän om uppgiften hör till tjänstemannens tjänsteutövning.
    Bedömning av kostnadernas skälighet

    Vid beviljande av stöd ska det till den del det är möjligt säkerställas att kostnadsförslaget för åtgärden är skäligt. Om lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016) inte tillämpas på en anskaffning, kan referenskostnader användas då kostnadernas skälighet bedöms.

    Om referenskostnader inte är tillgängliga, ska den som ansöker om stöd när det är fråga om anskaffningar till ett värde av minst 3 000 euro lämna in en utredning om den normala prisnivån samt ett tillräckligt antal anbud eller någon annan utredning utifrån vilken det är möjligt att bedöma kostnadernas skälighet. Med normal prisnivå avses de priser som tillämpas allmänt av varu- och tjänsteleverantörer.

    Vid anskaffningar som understiger 3 000 euro ska myndigheten försäkra sig om anskaffningskostnadernas skälighet på ett ändamålsenligt sätt, om det finns orsak att misstänka att kostnaderna inte är skäliga.

    Företags- och jordburkarsgruppsprojekt

    I ett samarbetsprojekt kan en grupp företag utveckla sin verksamhet både med gemensamma utvecklingsåtgärder och företagsspecifikt. Målet kan till exempel vara att utveckla det produktiva samarbetet, att utveckla marknadsförings- och försäljningssamarbetet eller att planera en produktfamilj. Samarbetet kan byggas upp i företagsgrupprojektet på så vis att slutprodukten till exempel kunde vara bildandet av ett andelslag som betjänar företagen eller inledandet av turismföretagens exportring.

    Gemensamma utvecklingsåtgärder med målen:
    – utveckla samarbetet inom produktion/marknadsföring/ försäljning
    – planera en produktfamilj
    – genomföra motsvarande utveckling.

    Vid behov företagsspecifika utvecklingsåtgärder

    Stödmottagaren, dvs. projektets administratör, kan vara en utvecklingsorganisation: en rådgivningsorganisation, ett utvecklingsbolag eller någon annan motsvarande offentligrättslig eller privaträttslig sammanslutning.

    Företagsgruppsprojekt

    Vid ett företagsgruppsprojekt ska en grupp av små och medelstora företag utveckla sin verksamhet genom i synnerhet gemensamma utvecklingsåtgärder och vid behov därutöver genom företagsspecifika utvecklingsåtgärder.

    Åtgärdernas mål ska vara att utveckla samarbetet inom produktionen eller samarbetet inom marknadsföringen och försäljningen, planera en produktfamilj eller genomföra motsvarande utveckling.

    En företagsgrupp ska bestå av minst tre och högst tio företag. Stöd kan beviljas på ett sådant sätt att det riktas till de deltagande företagen som stöd av mindre betydelse. Stödtagaren, som fungerar som projektadministratör, ska utgöras av en utvecklarorganisation.

    3—10 företag

    Stöd kan beviljas för högst 75 % av de godtagbara kostnaderna.

    Stödet betalas ut i efterhand, så du behöver egen finansiering för att inleda projektet.

    Jordbrukargrupper

     

    Vid ett företagsgruppsprojekt ska en grupp av små och medelstora företag som bedriver jordbruk utveckla sin verksamhet genom i synnerhet gemensamma utvecklingsåtgärder och vid behov därutöver genom företagsspecifika utvecklingsåtgärder.

    Projektets mål ska vara att utveckla arbetet och samarbetet inom produktionen eller annan motsvarande utveckling. En jordbrukargrupp ska bestå av minst tre och högst tio jordbrukare. Stödtagaren, som fungerar som projektadministratör, ska utgöras av en utvecklarorganisation.

    • 3—10 jordbrukare
    • Stöd kan beviljas för högst 75 % av de godtagbara kostnaderna.
    • Stödet betalas ut i efterhand, så du behöver egen finansiering för att inleda projektet.
    Stödområden

    Från denna karta kan du kontrollera om ditt företag är beläget i ett stödberättigande område. Området där finansiering inte beviljas är markerat i svart och vitt på kartan. Om du klickar på kartan får du mer information om den platsen: områdets Leader-grupp och områdets klassificering i stads-landsbygdsklassificeringen.

    Godtagbara kostnader för utvecklingsprojekt

    Stöd kan beviljas för följande behövliga och skäliga kostnader för ett utvecklingsprojekt:

    • personalkostnader,
    • resekostnader,
    • anskaffningskostnader när det gäller köpta tjänster,
    • hyreskostnader,
    • små anskaffningar och skäliga kostnader för servering vid möten, utbildningstillfällen och informationsmöten,
    • sådana behövliga och skäliga kostnader som hänför sig till internationellt samarbete och som orsakas av att externa sakkunniga kallas till tillställningar arrangerade av den finländska parten samt kostnader som hänför sig till koordinering av internationellt projektsamarbete med en samarbetspartner i en annan stat,
    • avskrivningar för instrument och utrustning som behövs i ett pilotprojekt i den utsträckning och under den tid som de används för projektet, och
    • andra behövliga och skäliga kostnader för genomförande av utvecklingsprojekt .

    .

    Kostnader som inte berättigar till stöd
    • kostnader för sådana anskaffningar som gjorts av sökanden, av den som utövar beslutanderätt i den sökande sammanslutningen eller dennes familjemedlem eller av ett företag som sökanden eller dennes familjemedlem har bestämmande inflytande i, om det inte har begärts tillräckligt med anbud för anskaffningen från andra lämpliga aktörer
    • räntor, provisioner och överlåtelseskatt eller andra kostnader för finansiering av en investering eller av någon annan åtgärd
    • leasingkostnader, om den maskin eller anordning som avtalet gäller i enlighet med avtalsvillkoren övergår i sökandens ägo
    • betalningsposter för maskiner och anordningar som skaffas på avbetalning, om äganderätten till den förvärvade egendomen inte övergår under den tid projektet genomförs
    • kostnader i samband med investeringar i telekommunikationsnät som föranleds av utbyggnaden av den sista 100-meterssträckan av en anslutning ända fram till privata slutförbrukares bostadshus eller driftställen
    • mervärdesskatt som inte kvarstår som en slutlig kostnad för sökanden, om sökanden inte lägger fram en utredning om att det för kostnaden inte är möjligt att få avdrag eller återbäring i mervärdesbeskattningen
    • kostnader som inte kvarstår som slutlig utgift för sökanden på grund av återbetalning, gottgörelse eller någon annan motsvarande orsak
    • kostnader som föranleds av annan regelbunden verksamhet som sökanden normalt bedriver eller därtill anknuten PR-verksamhet än projektets genomförande
    • löner och arvoden till den del de överstiger beloppet av de löner och arvoden som allmänt betalas till den som utför motsvarande uppgifter
    • andra kostnader för avlöning än lagstadgade kostnader eller kostnader som följer av kollektivavtal som är förpliktande för arbetsgivaren
    • resekostnader till den del de överstiger det belopp som ersätts i enlighet med det statliga resereglemente som gäller vid tidpunkten för resan
    • kostnader för avlöning av en arbetstagare som vid ansökan om stöd inte har varit ordinarie tjänsteinnehavare hos sökanden eller i ett sådant anställningsförhållande som gäller tills vidare, om arbetstagarens arbetsinsats inom projektet under den totala tid för projektets genomförande som godkänts i det ursprungliga stödbeslutet överskrider ett årsverke och tjänsten eller befattningen i fråga inte har utlysts offentligt
    • resekostnader och sammanträdesarvoden för tjänstemän om uppgiften hör till tjänstemannens tjänsteutövning.
     Bedömning av kostnadernas skälighet

     Vid beviljande av stöd ska det till den del det är möjligt säkerställas att kostnadsförslaget för åtgärden är skäligt. Om lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016) inte tillämpas på en anskaffning, kan referenskostnader användas då kostnadernas skälighet bedöms.

     Om referenskostnader inte är tillgängliga, ska den som ansöker om stöd när det är fråga om anskaffningar till ett värde av minst 3 000 euro lämna in en utredning om den normala prisnivån samt ett tillräckligt antal anbud eller någon annan utredning utifrån vilken det är möjligt att bedöma kostnadernas skälighet. Med normal prisnivå avses de priser som tillämpas allmänt av varu- och tjänsteleverantörer.

     Vid anskaffningar som understiger 3 000 euro ska myndigheten försäkra sig om anskaffningskostnadernas skälighet på ett ändamålsenligt sätt, om det finns orsak att misstänka att kostnaderna inte är skäliga.

     Från idé till projekt

     Resan från idé till projekt kan kännas lång och svår. Här har vi samlat steg som gör att projektförberedelserna och genomförandet går smidigt och ni kan gå vidare med er idé.

     Vår strategi

     Vår strategi Vårt Österbotten är vårt allas utvecklingsmål, för att skapa en plats där det finns förutsättningar att bygga en god och hållbar framtid.

     Urvalskriterier

     För att få finansiering måste projekten uppfylla vissa urvalskriterier.

     Kontakta våra Leader rådgivare eller fyll i en idéblankett

     Maria Carstensen

     Maria Carstensen

     Leader rådgivare

     050 465 2630

     maria.carstensen@aktion.fi

     Isabella Wiklund

     Isabella Wiklund

     Leader rådgivare

     0400 125 572

     isabella.wiklund@aktion.fi