Aktion Österbotten

Aktion Österbotten r.f.:s är partipolitiskt obunden intresseorganisation som främjar landsbygdsutvecklingen i sitt område och samarbetar med organisationer och föreningar som utövar lokalt innovativt utvecklingsarbete. Vi på Aktion Österbotten vill vara det fyrljus som guidar invånarna, företagen och föreningarna mot en ljusare framtid.

Österbottens Fiskeleader Kustaktionsgruppen (KAG) är ett av de totalt 11 fiskeleader-områdena i Finland. KAG är en del av Aktion Österbotten rf och verksamhetsområdet är kusten från Kristinestad till Karleby.

Vår uppgift är att utveckla fiskerinäringen, vattenbruket och kustsamhällena med medel från Europeiska havs- fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF), staten samt regionens kommuner.

Genom Kustaktionsgruppen kan man få finansiering för allmännyttiga utvecklings- och investeringsprojekt som stöder till exempel fisket, vattenbruket, kustkultur och nätverk, fiskens livsmiljöer, teknisk utveckling, innovationer, forskning och ny kunskap inom sektorn. Fiskare, företagare, föreningar, organisationer av olika slag eller kommuner/städer kan söka om projektfinansiering.

 Aktion fungerar som Kust-Österbottens Leader-grupp (Lokal aktionsgrupp). Den bärande tanken med Leader-verksamheten är att ortsbefolkningen själva vet vad som är bäst för att utveckla den egna hembygden. Det finns 53 Leader-grupper i Finland som beviljar finansiering till företags- och föreningsprojekt, samt till projekt inom andra sammanslutningar. Syftet är att dra nytta av den lokala expertisen och det lokala kunnandet för den egna ortens bästa.  Aktion Österbotten stöder hela tvåspråkiga Österbotten från Karleby till Kristinestad, stadskärnorna i Vasa och Karleby undantagna. 

LEADER är ett EU-stöd för landsbygdsutveckling under åren 2023-2027. Stödet består av EU-pengar, statliga/kommunala pengar och privata insatser antingen i pengar eller arbetsinsatser (talko). Aktion Österbotten ger råd åt sökanden och fattar beslut om LEADER-projekt. NTM-centralen granskar lagligheten i besluten och beviljar stöden från Aktion Österbottens LEADER-kvot. 

Vill du veta mer om vår programstrategi bekanta dig med: Vårt Österbotten 2030.

Österbottens Fiskeleader Kustaktionsgruppen (KAG) är ett av de totalt 11 fiskeleader-områdena i Finland. KAG är en del av Aktion Österbotten rf och verksamhetsområdet är kusten från Kristinestad till Karleby.

Vår uppgift är att utveckla fiskerinäringen, vattenbruket och kustsamhällena med medel från Europeiska havs- fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF), staten samt regionens kommuner.

Genom Kustaktionsgruppen kan man få finansiering för allmännyttiga utvecklings- och investeringsprojekt som stöder till exempel fisket, vattenbruket, kustkultur och nätverk, fiskens livsmiljöer, teknisk utveckling, innovationer, forskning och ny kunskap inom sektorn. Fiskare, företagare, föreningar, organisationer av olika slag eller kommuner/städer kan söka om projektfinansiering.

Här hittar du vår fiskeleaderstrategi Smart resiliens vid ett livskraftigt hav.

Byaverksamheten arbetar för att utöka antalet byaföreningar och privatpersoner (fokusområde) som är medlemmar i Aktion Österbotten r.f. genom att öka kännedomen om Aktion Österbotten r.f.:s byaverksamhet. Organisation Byaverksamheten leds av ett byautskott och av byaombudet. Medlemmarna i Byautskottet väljs på Aktion Österbotten r.f.:s höstmöte (6-8 personer). Verksamheten finansieras med hjälp av ett statligt bidrag som kanaliseras via Finlands Byar r.f. (Suomen Kylät ry), samt via projekt om sådana söks.

 

Strategi

Vår strategi Vårt Österbotten är vårt allas utvecklingsmål, för att skapa en plats där det finns förutsättningar att bygga en god och hållbar framtid.

Våra egna projekt

Vi genomför även egna projekt som stöder vår strategi.

Kontaktuppgifter

Här hittar du vår personals kontaktuppgifter. Tveka inte att kontakta oss!

Styrelsen och utskotten

Vårt arbete styrs av Leader-gruppens styrelse, byauttskottet och fiske-leaderutskottet.

Medlem-info

Info om hur kan man bli medlem och mötesdatum.