Nya företag

Startstöd till nya deltid- och heltidsföretagare

Är du en ny företagare eller är du intresserad av att bli? För att underlätta uppstarten av din verksamhet finns det flera olika stöd att söka!

 • Försök med företagsverksamhet
 • Förberedelse för ansökan om startstöd eller investeringsstöd
 • Etablering av företagsverksamhet på deltid eller heltid
 • Planering av köp av ett befintligt företag.

Läs mer om stöden här nedanför och ta kontakt om du är intresserad!

 

  Vem kan få stödet?

  Du kan få stöd för att etablera företagsverksamhet på deltid eller heltid om:

  • du är minst 18 år och blir företagare som enskild näringsidkare, i ett aktiebolag, öppet bolag, kommanditbolag eller andelslag.
  • du eller det grundande företagets dominerande aktieägare, bolagsmän eller medlemmar i andelslaget inte har betydande tidigare erfarenhet av företagsverksamhet.
  • ditt företag som ska grundas är beläget på landsbygden.
  • ditt företag som ska grundas har förutsättningar för kontinuerlig lönsam verksamhet.
  • ditt företag som ska grundas är verksamt på en större marknad än den lokala marknaden.

  Du kan få stöd för försök med företagsverksamhet redan när du är under 18 år.

  Stödet får inte snedvrida konkurrensen. Därför beviljas företag som är verksamma på den lokala marknaden i allmänhet inget stöd.

   Stödområden

   Från denna karta kan du kontrollera om ditt företag är beläget i ett stödberättigande område. Området där finansiering inte beviljas är markerat i svart och vitt på kartan. Om du klickar på kartan får du mer information om den platsen: områdets Leader-grupp och områdets klassificering i stads-landsbygdsklassificeringen.

   Bedömning av kostnadernas skälighet

   Vid beviljande av stöd ska det till den del det är möjligt säkerställas att kostnadsförslaget för åtgärden är skäligt. Om lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016) inte tillämpas på en anskaffning, kan referenskostnader användas då kostnadernas skälighet bedöms.

   Om referenskostnader inte är tillgängliga, ska den som ansöker om stöd när det är fråga om anskaffningar till ett värde av minst 3 000 euro lämna in en utredning om den normala prisnivån samt ett tillräckligt antal anbud eller någon annan utredning utifrån vilken det är möjligt att bedöma kostnadernas skälighet. Med normal prisnivå avses de priser som tillämpas allmänt av varu- och tjänsteleverantörer.

   Vid anskaffningar som understiger 3 000 euro ska myndigheten försäkra sig om anskaffningskostnadernas skälighet på ett ändamålsenligt sätt, om det finns orsak att misstänka att kostnaderna inte är skäliga.

   Stöd för försök med ny företagsverksamhet

   Försöket med ny företagsverksamhet riktar sig till dig som  inte har tidigare erfarnhet av att vara företagare och som ännu inte har ett företag. Med hjälp av detta stöd kan du prova på hur det är att vara företagare och testa din affärsidé. Försöket får pågå högst 4 månader.

   Stödet ska främst användas till experttjänster, där du får hjälp md att utveckla din affärsidé och lära dig mer om vad som krävs av dig som företagre. Övriga kostnader som kan ingå i stödet är 

   • hyra av lokaler och utrustning
   • material och förnödenheter
   • användaravgifter och resor samt
   • anskaffning av utbildning och träning
   • information som köpta tjänster

   Alla kostnader ska vara kopplade enbart till försöksperioden. Stödet beviljas som en standardiserad engångsersättning på 2 500 euro och betalas ut när försöket är genomfört. Du kan bara beviljas detta stöd en gång under finansieringsperioden.

    

    

    Startstöd till etablering av företagsverksamhet på deltid

    Stöd kan beviljas för etablering av företagsverksamhet på deltid. Du kan inte få startstöd för både företagsverksamhet på deltid och företagsverksamhet på heltid. Deltid kan också innebära säsongsbundet arbete, till exempel att du arbetar heltid med företaget under sommarsäsongen men inte har verksamhet under vinterhalvåret.

    För att kunna lämna in en ansökan behöver du ett företags- och organisationsnummer.

    Stödet är främst till för experttjänster, där du som företagare lär dig mera om hur du ska driva ditt företag på bästa sätt. Du kan till exempel få hjälp med att planera din marknadsföring, din bokföring eller din produktion.

    Övriga kostnader som kan ingå, men i mindre omfattning, är

    • hyra av lokaler och utrustning
    • material och förnödenheter, till exempel för en prototyp
    • användaravgifter och resor
    • anskaffning av utbildning och träning
    • information som köpta tjänster
    • små anskaffningar (under 1200 €)

    Stödet kan beviljas som en standardiserad engångsersättning på 5 000 euro till samma sökande en gång under finansieringsperioden. Stödet betalas ut när projektet är genomfört.

     

     Startstöd för etablering av företagsverksamhet på heltid

     Stöd kan beviljas för etablering av verksamhet inom företagsverksamhet på heltid. Du kan inte få startstöd för både företagsverksamhet på deltid och företagsverksamhet på heltid.

     För att kunna lämna in en ansökan behöver du ett företags- och organisationsnummer.

     Stödet är främst till för experttjänster, där du som företagare lär dig mera om hur du ska driva ditt företag på bästa sätt. Du kan till exempel få hjälp med att planera din marknadsföring, din bokföring eller din produktion.

     Övriga kostnader som kan ingå, men i mindre omfattning, är

     • hyra av lokaler och utrustning
     • material och förnödenheter, till exempel för en prototyp
     • användaravgifter och resor
     • anskaffning av utbildning och träning
     • information som köpta tjänster
     • små anskaffningar (under 1200 €)

     Stödet kan beviljas som en standardiserad engångsersättning på 7 500 euro till samma sökande en gång under finansieringsperioden. Stödet betalas ut när projektet är genomfört.

      

      Stöd för ägarbyte

      Vill du köpa ett företag och behöver mera experthjälp än vad som erbjuds gratis vid näringslivsbolagen? Då kan du söka stöd för Etablering av företagsverksamhet genom ägarbyte. Stödet riktar sig enbart till för företag på glesbygd och kärnlandsbygd.

      Du kan söka stödet både som en fysisk person, om du ännu inte har ett företags- och organisationsnummer, och via ett företag.

      Stödet kan beviljas köparen av ett företag och kan användas till experttjänster som behövs i samband med förberedandet av ägarbytet.

      Stödet kan beviljas som en standardiserad engångsersättning på 2 500 eller 5 000 euro, dock sammanlagt högst 5 000 euro till samma stödmottagare under finansieringsperioden. Stödet betalas ut när projektet har genomförts.

      Jordbrukets försöksstöd

      Har du en ny och innovativ idé inom jordbruket som du vill prova på? Då kan du söka Jordbrukets försöksstöd! Du kan till exempel testa nya grödor, nya produktionmetoder eller nya marknadsföringskanaler.

      Stöd kan ges till expert/rådgivningstjänster, material, tillbehör, hyror (för till exempel jordbruksmark eller maskiner), för användaravgifter, resor och utbildningar. Stödet kan även användas till små anskaffningar, vars ekonomiska livslängd är begränsad till försökets längd.

      • Det går inte få stöd för inköp av djur.
      • Försöket kan pågå max 3 år.
      • Resultatet av försöket kan vara att det inte lyckades

      Försöksstöd till jordbruket kan beviljas till ett belopp av 2 500, 5 000 eller 7 500 euro och betalas ut när försöket är genomfört. Stödet kan sökas flera gånger under finansieringsperioden, men man kan få maximalt 7 500 euro i stöd.

      Vem kan få stödet?

      Du kan få stöd om:

      • du är minst 18 år och är verksam som företagare antingen som enskild näringsidkare, på en gårdsbruksenhet, i ett aktiebolag, öppet bolag, kommanditbolag eller andelslag. När stöd beviljas bolag eller andelslag ska bestämmanderätten i dessa innehas av personer som fyllt 18 år.
      • ditt företag är ett mikroföretag med maximalt fem årsverken
      • ditt företag är beläget på landsbygden.
      • ditt företag har förutsättningar för kontinuerlig, lönsam verksamhet.
      • dina anställda har tillräcklig yrkeskunskap
      • ditt företag är verksamt på en större marknad än den lokala marknaden.

      Stödet får inte snedvrida konkurrensen. Därför beviljas företag som är verksamma på den lokala marknaden i allmänhet inget stöd.

       Stödområden

       Från denna karta kan du kontrollera om ditt företag är beläget i ett stödberättigande område. Området där finansiering inte beviljas är markerat i svart och vitt på kartan. Om du klickar på kartan får du mer information om den platsen: områdets Leader-grupp och områdets klassificering i stads-landsbygdsklassificeringen.

       Bedömning av kostnadernas skälighet

       Vid beviljande av stöd ska det till den del det är möjligt säkerställas att kostnadsförslaget för åtgärden är skäligt. Om lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016) inte tillämpas på en anskaffning, kan referenskostnader användas då kostnadernas skälighet bedöms.

       Om referenskostnader inte är tillgängliga, ska den som ansöker om stöd när det är fråga om anskaffningar till ett värde av minst 3 000 euro lämna in en utredning om den normala prisnivån samt ett tillräckligt antal anbud eller någon annan utredning utifrån vilken det är möjligt att bedöma kostnadernas skälighet. Med normal prisnivå avses de priser som tillämpas allmänt av varu- och tjänsteleverantörer.

       Vid anskaffningar som understiger 3 000 euro ska myndigheten försäkra sig om anskaffningskostnadernas skälighet på ett ändamålsenligt sätt, om det finns orsak att misstänka att kostnaderna inte är skäliga.

       Utvecklingsstöd

       Vill du få experthjälp med att utreda om din affärsidé är något att satsa på? Behöver du fördjupad hjälp med din affärsplan eller hjälp med en större stödansökan?

       Du kan söka utvecklingsstöd!

       Stöden kan användas till att anlita experttjänster. Stödet betalas ut efter att projektet har genomförts.

       • Stöd för företagsverksamhetens planeringsskede, 1 000 €, kan sökas av privatpersoner
       • Stöd för förberedelseskedet av utvecklingsåtgärd av företagsverksamheten, 2 000 €, kan sökas av både privatpersoner och företag.

        Vem kan få stödet?

        Du kan få utvecklingsstöd om:

        • du är minst 18 år och är verksam som företagare antingen som enskild näringsidkare, på en gårdsbruksenhet, i ett aktiebolag, öppet bolag, kommanditbolag eller andelslag. När stöd beviljas bolag eller andelslag ska bestämmanderätten i dessa innehas av personer som fyllt 18 år.
        • ditt företag är ett mikroföretag med maximalt fem årsverken
        • ditt företag är beläget på  landsbygden.
        • ditt företag har förutsättningar för kontinuerlig, lönsam verksamhet.
        • dina anställda har tillräcklig yrkeskunskap
        • ditt företag är verksamt på en större marknad än den lokala marknaden.

        Stödet får inte snedvrida konkurrensen. Därför beviljas företag som är verksamma på den lokala marknaden i allmänhet inget stöd.

        Stödområden

        Från denna karta kan du kontrollera om ditt företag är beläget i ett stödberättigande område. Området där finansiering inte beviljas är markerat i svart och vitt på kartan. Om du klickar på kartan får du mer information om den platsen: områdets Leader-grupp och områdets klassificering i stads-landsbygdsklassificeringen.

        Investeringsstöd

        Behöver ditt företag göra en investering? Är investeringen nödvändig för att företaget ska komma igång med verksamheten? Då kan du söka investeringsstöd!

        Du kan få investeringsstöd för 20–40 procent av de godkända kostnaderna för investeringen och stödprocenten bestäms utifrån var ditt företag finns. Budgeten kan vara 5 000–100 000 euro.

        Viktigt att tänka på! Investeringen får inte ha påbörjats innan ansökan har lämnats in. Om investeringen kräver någon typ av tillstånd, till exempel ett bygglov, ska detta bifogas ansökan. Efter att projektet har fått sin sista utbetalning ska ivesteringen finnas kvar hos företaget i minst tre år.

        Ta kontakt om du är intresserad!

         Investeringsstöd kan beviljas
         • kostnader för uppförande, utvidgande eller reparation av en byggnad, konstruktion eller anläggning,
         • kostnader för anskaffning av en byggnad,
         • kostnader för anskaffning av maskiner och anordningar samt andra lösa anläggningstillgångar,
         • kostnader för de el-, fjärrvärme-, vatten- och avloppsanslutningar samt dataanslutningar som behövs vid investeringar enligt 1–3 punkten samt kostnader som föranleds stödmottagaren för andra anslutningar som en del av den åtgärd som stöds,
         • allmänna kostnader för planeringen och genomförandet av en åtgärd,
         • kostnader för tillstånds- och registreringsavgifter samt andra motsvarande allmänna kostnader för genomförandet av en åtgärd.

         Stöd kan beviljas för följande skäliga och behövliga kostnader som föranleds av en immateriell investering:

         • kostnader för förvärv av datorprogram, molntjänster och motsvarande lösningar,
         • kostnader för förvärv av patent, upphovsrätter och varumärken samt förvärv av andra immateriella rättigheter och licenser.
         Investeringstöd beviljas inte för
         • anskaffning av djur,
         • anskaffning av en traktor eller någon annan maskin eller anordning som är avsedd för primärproduktion inom jordbruket,
         • investeringar inom trafikbranschen,
         • anskaffning av en mångfunktionell avverkningsmaskin eller en lastbärande skogstraktor samt anskaffning av någon annan motsvarande maskin eller anordning,
         • ersättande av en maskin eller anordning som är i bruk med en ny, förutom när företagsverksamheten utvidgas avsevärt eller företagets teknologiska nivå märkbart förbättras av investeringens inverkan eller det tas i bruk tekniker som leder till en högre miljöskyddsnivå,
         • investeringar i anknytning till produktion av torv som är avsedd för energianvändning,
         • förvärv av aktier eller andelar i ett annat företag eller förvärv av ett annat företags affärsverksamhet; stöd kan dock beviljas för förvärv av sådana aktier i ett fastighetsaktiebolag som ger rätt till besittning av en lokal som används i företagsverksamhet som enligt lagen om utvecklingsstöd är stödberättigande,
         • investering vars syfte endast är uthyrning av lokaler,
         • anskaffning av en fastighet eller byggnader hos offentligt samfund, om inte objektets värde har fastställts på marknadsvillkor av en utomstående expert och anskaffningen görs på marknadsvillkor,
         • produktiva investeringar i förnybar energi med en total effekt på över två megawatt,
         • sol- och vindkraftverk,
         • lastmaskiner vid maskinentreprenad.
         Stödområden

         Från denna karta kan du kontrollera om ditt företag är beläget i ett stödberättigande område. Området där finansiering inte beviljas är markerat i svart och vitt på kartan. Om du klickar på kartan får du mer information om den platsen: områdets Leader-grupp och områdets klassificering i stads-landsbygdsklassificeringen.

         Vilka tillstånd behövs?

         För att stöd ska kunna beviljas krävs det att lagakraftvunna myndighetstillstånd som behövs för genomförandet av åtgärden läggs fram. Exempel på dessa är bygglov och miljötillstånd.

         Bedömning av kostnadernas skälighet

         Vid beviljande av stöd ska det till den del det är möjligt säkerställas att kostnadsförslaget för åtgärden är skäligt. Om lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016) inte tillämpas på en anskaffning, kan referenskostnader användas då kostnadernas skälighet bedöms.

         Om referenskostnader inte är tillgängliga, ska den som ansöker om stöd när det är fråga om anskaffningar till ett värde av minst 3 000 euro lämna in en utredning om den normala prisnivån samt ett tillräckligt antal anbud eller någon annan utredning utifrån vilken det är möjligt att bedöma kostnadernas skälighet. Med normal prisnivå avses de priser som tillämpas allmänt av varu- och tjänsteleverantörer.

         Vid anskaffningar som understiger 3 000 euro ska myndigheten försäkra sig om anskaffningskostnadernas skälighet på ett ändamålsenligt sätt, om det finns orsak att misstänka att kostnaderna inte är skäliga.

         Kostnader som inte berättigar till stöd

         Stödberättigande kostnader i fråga om investeringsstöd eller utvecklingsstöd är inte

         • mervärdesskatt, om den inte kvarstår som en slutlig utgift för sökanden,
         • räntor, provisioner, överlåtelseskatt och andra kostnader som föranleds av finansieringen,
         • förvaltnings-, försäkrings-, ändrings- och underhållskostnader samt andra motsvarande kostnader i anknytning till avbetalningsköp,
         • kostnader för en anskaffning som gjorts hos sökanden, en person som innehar en ledande ställning eller beslutanderätt i det företag som är sökande, dennes familjemedlem eller ett företag som denne eller dennes familjemedlem har bestämmande inflytande i eller hos en närstående part till det företag som är föremål för stöd, om det inte har begärts tillräckligt med anbud för anskaffningen från andra lämpliga aktörer.

         Från idé till projekt

         Resan från idé till projekt kan kännas lång och svår. Här har vi samlat steg som gör att projektförberedelserna och genomförandet går smidigt och ni kan gå vidare med er idé.

         Vår strategi

         Vår strategi Vårt Österbotten är vårt allas utvecklingsmål, för att skapa en plats där det finns förutsättningar att bygga en god och hållbar framtid.

         Urvalskriterier

         För att få finansiering måste projekten uppfylla vissa urvalskriterier.

         Kontakta våra Leader rådgivare eller fyll i en idéblankett

         Maria Carstensen

         Maria Carstensen

         Leader rådgivare

         050 465 2630

         maria.carstensen@aktion.fi

         Isabella Wiklund

         Isabella Wiklund

         Leader rådgivare

         0400 125 572

         isabella.wiklund@aktion.fi