Urvalskriterier

Ovillkorliga urvalskriterier - Ger grund för avslag om de inte uppfylls.
  • Ansökan stämmer överens med Aktion Österbottens strategi.
  • Sökanden har ekonomiska förutsättningar att genomföra projektet.
  • Projektplanen och budgeten har inga allvarliga brister.
  • Ansökan innebär en utveckling och handlar inte om sökandens normala eller ordinarie verksamhet.
  • Ansökan innehåller inte muddring eller motsvarande satsning i havet.
Tyngdpunktsområden i Aktion Österbottens strategi

Ansökan förverkligar främst:

  • Tyngdpunktsområde 1: Ett levande och innovativt Österbotten
  • Tyngdpunktsområde 2: Innovativt och modigt företagande i Österbotten
  • Tyngdpunktsområde 3: Österbottens smarta landsbygd
  • Tyngdpunktsområde 4: Ett gemensamt och välkomnande Österbotten
Projektets påverkansområde
  • Lokalt (Bya/kommun-nivå)
  • Regionalt (Aktion Österbottens verksamhetsområde)
  • Interregionalt (flera landskap eller Leader-områden)
  • Internationellt
Kriterier för hållbar utveckling

– alla projekt, max 6 poäng

Vilken typ/vilka typer av hållbarhet främjar projektet?

  • Ekologisk hållbarhet
  • Ekonomisk hållbarhet
  • Social och kulturell hållbarhet

Sökanden har fyllt i och lämnat in blanketten för Hållbar utveckling (3 poäng)

Företagsstöd
  • Projektet stöder ung företagsamhet ​​
  • Projektet stöder nya företagare eller ny verksamhet i befintliga företag ​​
  • Projektet skapar arbetsplatser ​ ​
  • Projektet stöder generationsväxlingar och ägarbyten ​ ​
  • Projektet stöder digitala och teknologiska lösningar för att säkerställa företagets konkurrenskraft ​
  • Projektet skapar nya kompetensnätverk/kluster eller understöder befintliga nätverk ​ ​
  • Projektet främjar försökskultur samt drar nytta av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet ​ ​
  • Projektet främjar kontinuerligt lärande ​ ​
  • Projektet stöder försök och innovation relaterat till lokalproducerad mat och korta distributionskedjor ​ ​
  • Projektet förbättrar förutsättningarna för landsbygdsturism ​
  • Projektet främjar cirkulär ekonomi ​
  • Projektet främjar kunskap om natur och miljö/gynnar den biologiska mångfalden/ motverkar klimatförändringar och/eller dess negativa effekter ​
  • Projektet stöder jämställdhet ​
  • Projektet främjar internationaliseringen
Utvecklingsprojekt
  • Projektet stöder gemenskap över generationsgränserna​
  • Projektet stöder samarbete över språk- och kulturgränser​
  • Projektet stöder försökskultur​
  • Projektet stöder intresset för och kunnandet om lokalproducerad mat​
  • Projektet stöder framtidstro på landsbygden​
  • Projektet förbättrar välmående, trivsel och livet på landsbygden​
  • Projektet främjar internationaliseringen​
  • Projektet främjar samarbete mellan organisationer​
  • Projektet stöder kunnandet om hållbar utveckling​
  • Projektet stärker självförsörjning och beredskap​
  • Projektet främjar kunskap om natur och miljö/gynnar den biologiska mångfalden/ motverkar klimatförändringar och/eller dess negativa effekter​
  • Projektet stärker gemenskap och delaktighet​
  • Projektet främjar integration av nya invånare på lokal nivå​
  • Projektet drar nytta av det lokala kulturarvet och stärker dess bevarande
Utredning över projektets hållbarhet

Hållbarhet är ett fokus inom Aktion Österbottens strategi för finansieringsperioden 2023-2027. Under arbetet med strategin har följande hållbarhetsmål i Agenda 2030 setts som extra viktiga:​

3. God hälsa och välbefinnande

​4. God utbildning

​8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt​

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur​

11. Hållbara städer och samhällen​

15. Livet på land – ekosystem och biologisk mångfald

Syftet med denna blankett är att få ett underlag till hur väl detta projekt uppfyller Aktion Österbottens strategi.

Det är inte obligatoriskt att fylla i blanketten för att få stöd, men man får extra poäng för en inlämnad blankett samt poäng för varje delområde inom hållbarhet som projektet bidrar till (social&kulturell, ekonomisk och ekologisk hållbarhet). Dessa poäng bidrar till att öka chansen att projektet beviljas finansieringen eftersom det/de projekt med mest poäng beviljas stöd i en urvalssituation.