Toimiva yritys

Kehittämistuki

Onko sinulla uusi liikeidea, jota haluat yrityksessäsi kehittää? Haluatko kehittää uuden tuotteen tai uusia myyntikanavia? Tarvitseko asiantuntija-apua viedäksesi ideaa eteenpäin?

Toiminnassa oleville yrityksille on tarjolla kaksi kehitystukea:

 • Tuki yritystoiminnan kehitystoimenpiteiden valmisteluun, 2 000 euroa. Tällä tuella voit saada apua liiketoimintasuunnitelmasi laatimiseen tai apua laajemman tukihakemuksen tekemiseen. Tukea voidaan myöntää samalle hakijalle vain kerran rahoituskauden aikana.
 • Tuki yritystoiminnan kehittämiseen 3 000 euroa. Voidaan myöntää samalle yritykselle kolme kertaa rahoituskauden aikana.

  Kuka voi saada tukea?

  Voit saada kehittämistukea, jos:

  • olet vähintään 18-vuotias ja toimit yrittäjänä joko yksityisenä elinkeinonharjoittajana, maatilalla, osakeyhtiössä, avoimessa yhtiössä, kommandiittiyhtiössä tai osuuskunnassa. Kun tukea myönnetään yhtiölle tai osuuskunnalle, määräysvalta näissä tulee olla 18 vuotta täyttäneillä henkilöillä.
  • Yrityksesi on mikroyritys, jossa on enintään viisi kokoaikaista työntekijää.
  • yrityksesi sijaitsee maaseudulla.
  • yritykselläsi on edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan
  • työntekijöilläsi on riittävä ammattitaito
  • yrityksesi toimii paikallisia markkinoita laajemmilla markkinoilla.

  Tuki ei saa vääristää kilpailua. Tästä syystä paikallisilla markkinoilla toimivalle yritykselle ei yleensä myönnetä tukea.

  Kehittämistukea voi käyttää esimerkiksi
   • liiketoimintaan valmentavan neuvonnan ostamiseen
   • tuotekehityshankkeisiin
   • tuotannon pilotointiin
   • markkinointisuunnitelman laadintaan
   • koemarkkinointiin
   • kansainvälistymisselvitykseen
   • investoinnin toteutettavuustutkimukseen
   • muuhun asiantuntija-apuun.
  Tukialue

  Tästä kartasta voit tarkistaa sijaitseeko yrityksesi tuettavalla alueella. Alueet joille rahoitusta ei voida myöntää on merkitty karttaa mustalla ja valkoisella. Jos klikkaat karttaa, saat lisätietoja paikasta: alueen Leader-ryhmästä ja alueen sijainnista kaupunki-maaseutuluokituksessa.

  Hyväksyttävien kustannusten kohtuullisuus

  Tukipäätöstä tehtäessä on pyrittävä varmistamaan, että toimenpiteen kustannusarvio on kohtuullinen siltä osin kuin se on mahdollista. Jos hankintaan ei sovelleta julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (1397/2016), kustannusten kohtuullisuuden arvioinnissa voidaan käyttää viitekustannuksia

  Jos viitekustannuksia ei ole käytettävissä, tuen hakijan tulee toimittaa vähintään 3 000 euron suuruisissa hankinnoissa selvitys tavanomaisesta hintatasosta, riittävä määrä tarjouksia tai muu selvitys, jonka perusteella kustannusten kohtuullisuus on mahdollista arvioida. Tavanomaisella hintatasolla tarkoitetaan tavaran- tai palveluntoimittajien yleisesti käyttämiä hintoja.

  Alle 3 000 euron suuruisissa hankinnoissa viranomaisen on varmistettava hankinnan kustannusten kohtuullisuus, jos hankinnan kustannusten kohtuullisuutta on syytä epäillä.

  Tuen ulkopuolelle jäävät kustannukset

  Investointi- ja kehittämistuen tukikelpoisia kustannuksia eivät ole:

  • arvonlisävero, ellei se jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi
  • korot, provisiot ja varainsiirtovero sekä muut rahoituksesta johtuvat kustannukset
  • osamaksukauppaan liittyvät hallinto-, vakuutus-, korjaus- ja huoltokustannukset eivätkä muut vastaavat kustannukset
  • sellaisten hankintojen kustannukset, jotka on tehty hakijalta, hakijayrityksessä johtavassa asemassa olevalta tai päätösvaltaa käyttävältä henkilöltä tai hänen perheenjäseneltään taikka hänen tai hänen perheenjäsenensä määräysvallassa olevalta yritykseltä taikka muutoin tuen kohteena olevan yrityksen lähipiiriin kuuluvalta osapuolelta, ellei hankinnasta ole hankittu riittävästi tarjouksia muilta asianmukaisilta tahoilta

  Investointituki

  Onko yritykselläsi tarve tehdä investointeja? Edistääkö investointi yrityksesi kasvua? Silloin voit hakea investointitukea!

  Voit saada investointitukea Investointikustannuksista voidaan myöntää tuki 20–40 prosenttiin saakka, ja tukiprosentti määräytyy sen mukaan, missä yrityksesi sijaitsee. Budjetti voi olla 5 000–100 000 euroa.

  Tärkeää huomioida Investointia ei saa aloittaa ennen kuin hakemus on jätetty. Jos investointi edellyttää lupia, kuten rakennuslupa, ne tulee liittää hakemukseen. Hankkeen viimeisen maksun jälkeen investoinnin tulee säilyä yrityksessä vähintään kolme vuotta.

  Ota yhteyttä, jos olet kiinnostunut

  Tuki energiainvestointeihin

  Tarvitseeko yrityksesi uusia energiaratkaisuja? Onko yrityksesi harvaan asutulla alueella tai ydinmaaseudulla? Jos lisäät uusiutuvan energian käyttöä tai parannat energiatehokkuutta, voit hakea tukea energiainvestointeihin.

  Budjetti voi olla 5000 – 100 000 euroa, ja tuki on 30 prosenttia kustannuksista. Tukea voidaan myöntää vain päätoimisille yrityksille.

   Investointitukea voidaan myöntää
   • rakennuksen, rakenteen tai rakennelman rakentamisesta, laajentamisesta tai korjaamisesta aiheutuviin kustannuksiin
   • rakennuksen hankkimisesta aiheutuviin kustannuksiin
   • koneiden ja laitteiden sekä muun irtaimen käyttöomaisuuden hankkimisesta aiheutuviin kustannuksiin
   • 1–3 kohdassa tarkoitetuissa investoinneissa tarvittavista sähkö-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja tietoliikenneliittymistä aiheutuviin kustannuksiin sekä muista liittymistä tuensaajalle aiheutuviin kustannuksiin osana tuettavaa toimenpidettä
   • toimenpiteen suunnittelusta ja toteutuksesta aiheutuviin yleiskustannuksiin
   • lupa- ja rekisteröintimaksuista sekä muista vastaavista toimenpiteen toteutuksesta aiheutuvista yleiskustannuksista

   Tukea voidaan myöntää seuraaviin kohtuullisiin ja tarpeellisiin aineettomasta investoinnista aiheutuviin kustannuksiin:

   • tietokoneohjelmistojen, pilvipalveluiden ja vastaavien ratkaisujen hankkiminen
   • patenttien, tekijänoikeuksien ja tavaramerkkien hankkiminen sekä muiden immateriaalioikeuksien ja käyttölupien hankkiminen.
   Investointitukea ei myönnetä
   • eläinten hankinta
   • traktorin tai muun maatalouden alkutuotantoon tarkoitetun koneen tai laitteen hankinta
   • liikennealan investoinnit;
   • puunkorjuun monitoimikoneen tai kuormaa kantavan metsätraktorin hankinta sekä muun vastaavan koneen tai laitteen hankinta
   • käytössä olevan koneen tai laitteen korvaaminen uudella, ellei yritystoimintaa olennaisesti laajenneta tai yrityksen teknologinen taso investoinnin vaikutuksesta merkittävästi parane taikka oteta käyttöön korkeampaan ympäristönsuojelulliseen tasoon johtavia tekniikoita
   • energiakäyttöön tarkoitetun turpeen tuotantoon liittyvät investoinnit
   • toisen yrityksen osakkeiden tai osuuksien taikka liiketoiminnan hankintaan; tukea voidaan kuitenkin myöntää sellaisten kiinteistöosakeyhtiön osakkeiden hankintaan, jotka oikeuttavat hallitsemaan kehittämistukilain mukaan tukikelpoisessa yritystoiminnassa käytettävää toimitilaa
   • investointi, jonka tarkoituksena on ainoastaan toimitilojen tarjoaminen vuokralle
   • kiinteistön tai rakennusten hankinta julkisyhteisöltä, ellei kohteen arvoa ole määritelty markkinaehtoisesti ulkopuolisen asiantuntijan toimesta ja hankintaa tehdään markkinaehtoisesti
   • kokonaisteholtaan yli kahden megawatin uusiutuvan energian tuotannollisia investointeja
   • aurinko- ja tuulivoimaloita
   • koneurakoinnin maansiirtokoneita
   Tukialue

   Tästä kartasta voit tarkistaa sijaitseeko yrityksesi tuettavalla alueella. Alueet joille rahoitusta ei voida myöntää on merkitty karttaa mustalla ja valkoisella. Jos klikkaat karttaa, saat lisätietoja paikasta: alueen Leader-ryhmästä ja alueen sijainnista kaupunki-maaseutuluokituksessa.

   Mitä lupia tarvitaan?

   Tuen myöntämisen edellytyksenä on toimenpiteen toteuttamisen kannalta välttämättömän lainvoimaisen viranomaisluvan esittäminen. Esimerkiksi rakennuslupa ja ympäristölupa.

   Hyväksyttävien kustannusten kohtuullisuus

   Tukipäätöstä tehtäessä on pyrittävä varmistamaan, että toimenpiteen kustannusarvio on kohtuullinen siltä osin kuin se on mahdollista. Jos hankintaan ei sovelleta julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (1397/2016), kustannusten kohtuullisuuden arvioinnissa voidaan käyttää viitekustannuksia

   Jos viitekustannuksia ei ole käytettävissä, tuen hakijan tulee toimittaa vähintään 3 000 euron suuruisissa hankinnoissa selvitys tavanomaisesta hintatasosta, riittävä määrä tarjouksia tai muu selvitys, jonka perusteella kustannusten kohtuullisuus on mahdollista arvioida. Tavanomaisella hintatasolla tarkoitetaan tavaran- tai palveluntoimittajien yleisesti käyttämiä hintoja.

   Alle 3 000 euron suuruisissa hankinnoissa viranomaisen on varmistettava hankinnan kustannusten kohtuullisuus, jos hankinnan kustannusten kohtuullisuutta on syytä epäillä.

   Tuen ulkopuolelle jäävät kustannukset

   Investointi- ja kehittämistuen tukikelpoisia kustannuksia eivät ole:

   • arvonlisävero, ellei se jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi
   • korot, provisiot ja varainsiirtovero sekä muut rahoituksesta johtuvat kustannukset
   • osamaksukauppaan liittyvät hallinto-, vakuutus-, korjaus- ja huoltokustannukset eivätkä muut vastaavat kustannukset
   • sellaisten hankintojen kustannukset, jotka on tehty hakijalta, hakijayrityksessä johtavassa asemassa olevalta tai päätösvaltaa käyttävältä henkilöltä tai hänen perheenjäseneltään taikka hänen tai hänen perheenjäsenensä määräysvallassa olevalta yritykseltä taikka muutoin tuen kohteena olevan yrityksen lähipiiriin kuuluvalta osapuolelta, ellei hankinnasta ole hankittu riittävästi tarjouksia muilta asianmukaisilta tahoilta

   Maatalouden kokeilutuki

   Onko sinulla uusi ja innovatiivinen idea maataloudessa, jota haluat kokeilla? Silloin voit hakea Maatalouden kokeilutukea! Voit esimerkiksi kokeilla uusia kasveja, uusia tuotantomenetelmiä tai uusia markkinointikanavia.

   Tukea voidaan käyttää toimitilojen, koneiden ja laitteiden vuokriin, aineisiin ja tarvikkeisiin, käyttömaksuihin, matkoihin sekä koulutuksen, valmennuksen, asiantuntijaosaamisen ja tiedon hankkimiseen. Tuki voidaan käyttää myös pieniin hankintoihin, joiden taloudellinen käyttöikä rajoittuu kokeilun kestoon.

   • Tukea ei voi käyttää eläinten ostoon.
   • Kokeilu voi kestää enintään 3 vuotta.
   • Kokeilun tuloksena voi olla myös se, että kokeilu ei onnistunut.

   Maatalouden kokeilutuki Tukea voidaan myöntää 2 500, 5 000 tai 7 500 euroa, ja se maksetaan kokeilun päätyttyä. Tukea voi hakea useita kertoja rahoituskauden aikana, mutta enimmäissumma on 7 500 euroa tukea kohden.

    Kuka voi saada tukea?

    Voit saada tukea jos:

    • olet vähintään 18-vuotias ja toimit yrittäjänä joko yksityisenä elinkeinonharjoittajana, maatilalla, osakeyhtiössä, avoimessa yhtiössä, kommandiittiyhtiössä tai osuuskunnassa. Kun tukea myönnetään yhtiölle tai osuuskunnalle, määräysvalta näissä tulee olla 18 vuotta täyttäneillä henkilöillä.
    • yrityksesi on mikroyritys, pieni yritys tai maataloustuotteita jalostava keskisuuri (alle 250 työntekijää) yritys
    • yrityksesi sijaitsee maaseudulla..
    • yritykselläsi on edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan
    • työntekijöilläsi on riittävä ammattitaito
    • yrityksesi toimii paikallisia markkinoita laajemmilla markkinoilla.

    Tuki ei saa vääristää kilpailua. Tästä syystä paikallisilla markkinoilla toimivalle yritykselle ei yleensä myönnetä tukea.

     Tukialue

     Tästä kartasta voit tarkistaa sijaitseeko yrityksesi tuettavalla alueella. Alueet joille rahoitusta ei voida myöntää on merkitty karttaa mustalla ja valkoisella. Jos klikkaat karttaa, saat lisätietoja paikasta: alueen Leader-ryhmästä ja alueen sijainnista kaupunki-maaseutuluokituksessa.

     Hyväksyttävien kustannusten kohtuullisuus

     Tukipäätöstä tehtäessä on pyrittävä varmistamaan, että toimenpiteen kustannusarvio on kohtuullinen siltä osin kuin se on mahdollista. Jos hankintaan ei sovelleta julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (1397/2016), kustannusten kohtuullisuuden arvioinnissa voidaan käyttää viitekustannuksia

     Jos viitekustannuksia ei ole käytettävissä, tuen hakijan tulee toimittaa vähintään 3 000 euron suuruisissa hankinnoissa selvitys tavanomaisesta hintatasosta, riittävä määrä tarjouksia tai muu selvitys, jonka perusteella kustannusten kohtuullisuus on mahdollista arvioida. Tavanomaisella hintatasolla tarkoitetaan tavaran- tai palveluntoimittajien yleisesti käyttämiä hintoja.

     Alle 3 000 euron suuruisissa hankinnoissa viranomaisen on varmistettava hankinnan kustannusten kohtuullisuus, jos hankinnan kustannusten kohtuullisuutta on syytä epäillä.

     Yritys- ja viljelijäryhmä

     Onko teitä useampi yritys, joilla on sama tavoite tai kehittämistarve? Yhdessä jonkin kehittämisorganisaation kanssa voitte hakea yritysryhmähanketta. Tavoitteena voi olla esimerkiksi tuotannollisen yhteistyön kehittäminen, markkinointi- ja myyntiyhteistyön kehittäminen tai tuoteperheen suunnittelu.

     Yritykset eivät voi itse hakea tätä projektia, vaan tuen hakijan tulee olla kehitysorganisaatio: neuvontaorganisaatio, kehitysyhtiö tai vastaava julkisoikeudellinen tai yksityisoikeudellinen yhteisö.

     Yritys- ja viljelijäryhmä

     Yritysryhmähankkeessa ryhmän pieniä tai keskisuuria yrityksiä tulee kehittää toimintaansa erityisesti yhteisillä kehittämistoimenpiteillä ja tarvittaessa lisäksi yrityskohtaisilla kehittämistoimenpiteillä.

     Toimenpiteiden tavoitteena tulee olla tuotannollisen yhteistyön tai markkinointi- ja myyntiyhteistyön kehittäminen, tuoteperheen suunnittelu tai muu vastaava kehittäminen.

     Yritysryhmään tulee kuulua vähintään kolme ja enintään kymmenen yritystä Tukea voidaan myöntää niin, että tuki kohdennetaan osallistujayrityksille vähämerkityksisenä tukena Stödtagaren, som fungerar som projektadministratör, ska utgöras av en utvecklarorganisation.

     3—10 yritystä

     Tukea voi saada korkeintaan 75 % hyväksyttävistä kustannuksista.

     Tuki maksetaan jälkikäteen, joten tarvitset hankkeen käynnistämiseen omaa rahoitusta.

     Tukialue

     Tästä kartasta voit tarkistaa sijaitseeko yrityksesi tuettavalla alueella. Alueet joille rahoitusta ei voida myöntää on merkitty karttaa mustalla ja valkoisella. Jos klikkaat karttaa, saat lisätietoja paikasta: alueen Leader-ryhmästä ja alueen sijainnista kaupunki-maaseutuluokituksessa.

     Kehittämishankkeen hyväksyttävät kustannukset

     Stöd kan beviljas för följande behövliga och skäliga kostnader för ett utvecklingsprojekt:

     • henkilöstökulut
     • matkakulut
     • ostopalveluista aiheutuvat hankintakulut
     • vuokrakulut,
     • pienhankinnat ja kohtuulliset tarjoilukustannukset hankkeen kokous-, koulutus- ja tiedotustilaisuuksissa
     • arpeelliset ja kohtuulliset kustannukset, jotka liittyvät kansainväliseen yhteistyöhön ja aiheutuvat ulkopuolisten asiantuntijoiden kutsumisesta suomalaisen osapuolen järjestämiin tilaisuuksiin sekä kustannukset, jotka liittyvät hankkeeseen sisältyvän kansainvälisen yhteistyön koordinointiin muussa valtiossa toimivan yhteistyökumppanin kanssa
     • pilottihankkeissa tarvittavien välineiden ja laitteiden poistot siltä osin ja siltä ajalta kuin niitä käytetään hankkeessa
     • muut kehittämishankkeen toteuttamisesta aiheutuvat tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset

     .

     Tuen ulkopuolelle jäävät kustannukset
     • sellaisten hankintojen kustannuksiin, jotka on tehty hakijalta, hakijayhteisössä päätösvaltaa käyttävältä henkilöltä tai hänen perheenjäseneltään tai hänen tai hänen perheenjäsenensä määräysvallassa olevalta yritykseltä, jollei hankinnasta ole hankittu riittävästi tarjouksia muilta asianmukaisilta tahoilta
     • korkoihin, provisioihin ja varainsiirtoveroon sekä muihin investoinnin tai muun toimenpiteen rahoituksesta aiheutuviin kustannuksiin
     • leasingkustannuksiin, jos sopimuksen kohteena oleva kone tai laite sopimusehtojen mukaisesti siirtyy hakijan omistukseen
     • osamaksulla hankittavan koneen tai laitteen maksueriin, jos hankitun omaisuuden omistusoikeus ei siirry hankkeen toteutusaikana
     • tietoliikenneverkkoinvestoinnin yhteydessä tilaajaliittymän rakentamisesta johtuviin kustannuksiin, jotka aiheutuvat liittymän viimeisen 100 metrin rakentamisesta laskettuna yksityisen loppukäyttäjän asuinrakennuksen tai toimipaikan seinästä
     • arvonlisäveroon, joka ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi, jos hakija ei esitä selvitystä siitä, että kustannuksesta ei ole mahdollista saada arvonlisäveron vähennystä tai palautusta
     • kustannuksiin, jotka eivät jää hakijan lopulliseksi menoksi palautuksen, hyvityksen tai muun vastaavan syyn johdosta
     • kustannuksiin, jotka aiheutuvat hakijan muusta kuin hankkeen toteuttamiseen liittyvästä säännöllisestä tavanomaisesta toiminnasta tai siihen liittyvästä suhdetoiminnasta
     • palkkoihin ja palkkioihin siltä osin, kuin ne ylittävät vastaavasta tehtävästä yleisesti maksettavan palkan ja palkkion määrän
     • muihin palkkaukseen kuuluviin kustannuksiin kuin lakisääteisistä tai työnantajaa velvoittavasta työehtosopimuksesta johtuviin kustannuksiin
     • matkakustannuksiin siltä osin, kuin ne ylittävät määrän, joka korvattaisiin matkan suorittamisen aikana voimassa olevan valtion matkustussäännön mukaan
     • sellaisen työntekijän palkkauksesta aiheutuviin kustannuksiin, joka ei ole tukea haettaessa ollut hakijan vakinaisen viran haltija tai toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa oleva työntekijä, jos hankkeen työntekijän työpanos koko hankkeen alkuperäisessä tukipäätöksessä hyväksytyllä toteuttamisajalta ylittää yhden henkilötyövuoden eikä kyseinen virka tai toimi ole ollut julkisesti haettavana
     • virkamiehen matkakustannuksiin ja kokouspalkkioihin, jos tehtävä kuuluu virkamiehen viranhoitoon.
      Hyväksyttävien kustannusten kohtuullisuus

      Tukipäätöstä tehtäessä on pyrittävä varmistamaan, että toimenpiteen kustannusarvio on kohtuullinen siltä osin kuin se on mahdollista. Jos hankintaan ei sovelleta julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (1397/2016), kustannusten kohtuullisuuden arvioinnissa voidaan käyttää viitekustannuksia

      Jos viitekustannuksia ei ole käytettävissä, tuen hakijan tulee toimittaa vähintään 3 000 euron suuruisissa hankinnoissa selvitys tavanomaisesta hintatasosta, riittävä määrä tarjouksia tai muu selvitys, jonka perusteella kustannusten kohtuullisuus on mahdollista arvioida. Tavanomaisella hintatasolla tarkoitetaan tavaran- tai palveluntoimittajien yleisesti käyttämiä hintoja.

      Alle 3 000 euron suuruisissa hankinnoissa viranomaisen on varmistettava hankinnan kustannusten kohtuullisuus, jos hankinnan kustannusten kohtuullisuutta on syytä epäillä.

      Ideasta projektiksi

      Matka ideasta hankkeeksi voi tuntua pitkältä ja vaikealta. Tänne olemme koonneet askeleita, joilla projektin valmistelu ja toteutus sujuu mutkattomasti ja voit viedä ideaasi eteenpäin.

      Meidän strategia

      Strategiamme Meidän Pohjanmaamme on meidän yhteinen kehittämistavoitteemme luoda paikka, jossa on edellytykset rakentaa hyvää ja kestävää tulevaisuutta.

      Valintakriteerit

      Saadakseen rahoitusta, hankkeen tulee täyttää tietyt valintakriteerit.

      Ota yhteyttä Leader-neuvojiimme tai täytä idealomake.

      Maria Carstensen

      Maria Carstensen

      Leader-neuvoja

      050 465 2630

      maria.carstensen@aktion.fi

      Isabella Wiklund

      Isabella Wiklund

      Leader-neuvoja

      0400 125 572

      isabella.wiklund@aktion.fi