Valintakriteerit

Ovillkorliga urvalskriterier - Ger grund för avslag om de inte uppfylls.
 • Hakemus on Aktion Österbottenin kehittämisstrategian tavoitteiden mukainen.
 • Hakijalla on taloudelliset edellytykset toteuttaa hanke.
 • Hankesuunnitelma tai budjetti ei sisällä vakavia puutteita.
 • Hanke pitää sisällään kehittämistoimia, eikä sisällä hakijan normaalia tai tavanomaista toimintaa.
 • Hakemus ei saa käsittää ruoppausta tai muuta vastaavaa merellä tapahtuvaa toimintaa.
Tyngdpunktsområden i Aktion Österbottens strategi

Hakemus toteuttaa ensisijaisesti:

 • Painopiste 1: Elävä ja uudistuva Pohjanmaa
 • Painopiste 2: Innovatiivinen ja rohkea yrittäjyys Pohjanmaalla
 • Painopiste 3: Pohjanmaan älykäs maaseutu
 • Painopiste 4: Yhteisöllinen ja vieraanvarainen Pohjanmaa
Hankkeen toteutusalue
 • Paikallinen (kylä-/kuntataso)
 • Alueellinen (Aktion Österbottenin toiminta-alue)
 • Alueiden välinen (Maakuntien tai Leader-ryhmien)
 • Kansainvälinen
Kestävän kehityksen kriteerit

– kaikille hankkeille yhteiset, max 6 pistettä

Mitä kestävän kehityksen ulottuvuutta/ulottuvuuksia hanke edistää?

 • Ekologinen kestävyys
 • Taloudellinen kestävyys
 • Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys

Hakija on täyttänyt Kestävän kehityksen suunnitelma lomakkeen (3 pistettä)

Yritystuet
 • Hankkeella tuetaan nuorten yrittäjyyttä
 • Hanke tukee aloittavaa yrittäjää tai uudistaa olemassa olevaa yritystä
 • Hanke luo uusia työpaikkoja
 • Hankkeella edistetään sukupolven- sekä omistajanvaihdoksia
 • Hanke edistää digitaalisten ja teknologiaratkaisujen käyttöönottoa yrityksen kilpailukyvyn varmistamiseksi
 • Hankkeessa luodaan uusia osaamisverkostoja /klustereita tai piristetään olemassa olevia yritysten verkostoja
 • Hankkeessa edistetään kokeilukulttuuria sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan
 • Hankkeella edistetään jatkuvaa oppimista kuten työntekijöiden osaamisen tason nostamista
 • Hankkeessa kehitetään lähiruokaan ja lyhyisiin ruokaketjuihin liittyviä kokeiluja ja innovaatioita
 • Hanke parantaa Pohjanmaan maaseutumatkailun toimintaedellytyksiä
 • Hankkeessa kehitetään kiertotaloustoimintaa
 • Hanke edistää luonto- ja ympäristöosaamista parantaa luonnon monimuotoisuutta/hillitsee ilmastonmuutosta ja/tai sen vaikutuksia
 • Hanke tukee tasa-arvoa
 • Hanke edistää yrityksen kansainvälistymistä
Kehittämishankkeet
 • Hanke tukee eri ikäryhmien välistä yhteisöllisyyttä
 • Hanke lisää kieli- ja kulttuurirajat ylittävää yhteistyötä
 • Hanke kannustaa kokeilukulttuuriin
 • Hankkeessa lisätään toimijoiden osaamista ja kiinnostusta lähiruokaan /ruoantuotantoon
 • Hanke tukee maaseudun tulevaisuususkoa
 • Hanke parantaa hyvinvointia, viihtymistä ja elämää maaseudulla
 • Hanke edistää kansainvälisyyttä
 • Hanke edistää yhteistyötä organisaatioiden välillä
 • Hanke edistää kestävän kehityksen osaamista
 • Hankkeella vahvistetaan omavaraisuutta ja varautumista
 • Hanke edistää luonto- ja ympäristöosaamista parantaa luonnon monimuotoisuutta/hillitsee ilmastonmuutosta ja/tai sen vaikutuksia
 • Hanke vahvistaa yhteisöllisyyttä ja osallisuutta
 • Hanke edistää uusien asukkaiden integroitumista paikallisella tasolla
 • Hanke hyödyntää paikallista kulttuuriperintöä ja vahvistaa sen säilymistä
Utredning över projektets hållbarhet

Kestävä kehitys on keskeisessä asemassa Aktion Österbottenin strategiassa rahoituskaudella 2023 – 2027. Strategiaa valmistellessa seuraavat Agenda 2030 tavoitteet nousivat erityisen tärkeiksi:

3. Terveyttä ja hyvinvointia

4. Hyvä koulutus

​8. Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

9. Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

11. Kestävät kaupungit ja yhteisöt

15. Maanpäällinen elämä

Tämän lomakkeen tarkoituksena on saada käsitys siitä, miten hyvin hanke toteuttaa Aktion Österbottenin strategiaa.

Lomakkeen täyttäminen tuen saamiseksi ei ole pakollista, mutta saat lisäpisteitä lähetetystä lomakkeesta sekä pisteitä jokaisesta kestävän kehityksen osa-alueesta, jota hanke edistää (sosiaalinen&kulttuurinen, taloudellinen ja ekologinen kestävyys). Nämä pisteet auttavat lisäämään hankkeen mahdollisuuksia saada rahoitusta, koska eniten pisteitä valintatilanteessa saaneet hankkeet saavat rahoitusta.