Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet

Koulutushankkeet

Maatalouden, metsätalouden ja maaseudun yritysten, yhteisöjen ja asukkaiden osaamisen lisääminen.

 • Maa- ja metsätalouden kestävyyden, kilpailukyvyn, resurssitehokkuuden ja ympäristönsuojelun parantaminen.
 • Tutkimustiedon ja innovaatioiden saattaminen viljelijöille, metsänomistajille, elintarvikealan toimijoille, muille maaseudun yrittäjille ja yhteisöille.
 • Luonnon, ympäristön ja ilmastoon liittyvän tiedon lisääminen.
 • Muutoskestävyyden ja johtamisosaamisen lisääminen.
 • Toteutus kehittämishankkeena tai yritysryhmähankkeena. Yritysryhmähankkeessa tuki de-minimistukena
 • Tukitaso 70—100 %. Tukitaso vaihtelee kohderyhmän mukaan.
  Koulutushankkeiden aiheina voivat olla:
  • Ilmasto-ja ympäristöasiat
  • Digitalisaatio
  • Energiantuotanto ja käyttö sekä energiansäästö
  • Uusin tutkimustieto
   Osaamista voidaan kehittää esimerkiksi
   • Verkkokoulutuksina
   • Työpajoissa
   • Vertaisoppimisena
   • Valmennuksina
   • Esittelytoimina
   • Tila- tai yritysvierailuina
   Älykäs kylä - yhteistyö

   Älykäs kylä -hankkeessa toimii vähintään kaksi toimijaa yhdessä löytääkseen ratkaisuja haasteisiin.

   Tukea voi saada kyläyhdistys tai muu kylätoimija, yhdistus, osuuskunta tai kunta. Toimijat voivat olla esimerkiksi kyliä tai kuntia tai vaikkapa kylä ja kehittäjäorganisaatio yhdessä.

   Älykkäät kylät -hankkeella edistetään uudistumista, uusia ratkaisuja, rohkeita kokeiluja, uusia kumppanuuksia ja verkostoitumista niin aluetasolla kuin valtakunnallisesti ja kansainvälisestikin.

   Älykkäät kylät -hanke on useamman vuoden projekti, johon voi liittyä yleishyödyllisiä investointeja. Tuki investointeihin haetaan erikseen.

   Hankkeeseen liittyvät innovaatiot voivat olla sosiaalisia, taloudellisia tai ympäristön tilaa parantavia.

   Tukea voi saada jopa 100% hyväksyttävistä kustannuksista.

   Tukialue

   Tästä kartasta voit tarkistaa sijaitseeko yrityksesi tuettavalla alueella. Alueet joille rahoitusta ei voida myöntää on merkitty karttaa mustalla ja valkoisella. Jos klikkaat karttaa, saat lisätietoja paikasta: alueen Leader-ryhmästä ja alueen sijainnista kaupunki-maaseutuluokituksessa.

   Kehittämishankkeen hyväksyttävät kustannukset

   Tukea voidaan käyttää:

   • työntekijöiden palkkauskuluihin
   • matkakustannuksiin
   • asiantuntijapalkkioihin
   • ostopalveluihin
   • pienhankintoihin
   • kohtuullisiin tarjoilukustannuksiin
   • kansainväliseen yhteistyöhön liittyviin kustannuksiin
   • toimistokuluihin
   • vuokriin
   • hankkeen ohjausryhmän kuluihin
   Tuen ulkopuolelle jäävät kustannukset
   • sellaisten hankintojen kustannuksiin, jotka on tehty hakijalta, hakijayhteisössä päätösvaltaa käyttävältä henkilöltä tai hänen perheenjäseneltään tai hänen tai hänen perheenjäsenensä määräysvallassa olevalta yritykseltä, jollei hankinnasta ole hankittu riittävästi tarjouksia muilta asianmukaisilta tahoilta
   • korkoihin, provisioihin ja varainsiirtoveroon sekä muihin investoinnin tai muun toimenpiteen rahoituksesta aiheutuviin kustannuksiin
   • leasingkustannuksiin, jos sopimuksen kohteena oleva kone tai laite sopimusehtojen mukaisesti siirtyy hakijan omistukseen
   • osamaksulla hankittavan koneen tai laitteen maksueriin, jos hankitun omaisuuden omistusoikeus ei siirry hankkeen toteutusaikana
   • tietoliikenneverkkoinvestoinnin yhteydessä tilaajaliittymän rakentamisesta johtuviin kustannuksiin, jotka aiheutuvat liittymän viimeisen 100 metrin rakentamisesta laskettuna yksityisen loppukäyttäjän asuinrakennuksen tai toimipaikan seinästä
   • arvonlisäveroon, joka ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi, jos hakija ei esitä selvitystä siitä, että kustannuksesta ei ole mahdollista saada arvonlisäveron vähennystä tai palautusta
   • kustannuksiin, jotka eivät jää hakijan lopulliseksi menoksi palautuksen, hyvityksen tai muun vastaavan syyn johdosta
   • kustannuksiin, jotka aiheutuvat hakijan muusta kuin hankkeen toteuttamiseen liittyvästä säännöllisestä tavanomaisesta toiminnasta tai siihen liittyvästä suhdetoiminnasta
   • palkkoihin ja palkkioihin siltä osin, kuin ne ylittävät vastaavasta tehtävästä yleisesti maksettavan palkan ja palkkion määrän
   • muihin palkkaukseen kuuluviin kustannuksiin kuin lakisääteisistä tai työnantajaa velvoittavasta työehtosopimuksesta johtuviin kustannuksiin
   • matkakustannuksiin siltä osin, kuin ne ylittävät määrän, joka korvattaisiin matkan suorittamisen aikana voimassa olevan valtion matkustussäännön mukaan
   • sellaisen työntekijän palkkauksesta aiheutuviin kustannuksiin, joka ei ole tukea haettaessa ollut hakijan vakinaisen viran haltija tai toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa oleva työntekijä, jos hankkeen työntekijän työpanos koko hankkeen alkuperäisessä tukipäätöksessä hyväksytyllä toteuttamisajalta ylittää yhden henkilötyövuoden eikä kyseinen virka tai toimi ole ollut julkisesti haettavana
   • virkamiehen matkakustannuksiin ja kokouspalkkioihin, jos tehtävä kuuluu virkamiehen viranhoitoon.
    Hyväksyttävien kustannusten kohtuullisuus

    Tukipäätöstä tehtäessä on pyrittävä varmistamaan, että toimenpiteen kustannusarvio on kohtuullinen siltä osin kuin se on mahdollista. Jos hankintaan ei sovelleta julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (1397/2016), kustannusten kohtuullisuuden arvioinnissa voidaan käyttää viitekustannuksia

    Jos viitekustannuksia ei ole käytettävissä, tuen hakijan tulee toimittaa vähintään 3 000 euron suuruisissa hankinnoissa selvitys tavanomaisesta hintatasosta, riittävä määrä tarjouksia tai muu selvitys, jonka perusteella kustannusten kohtuullisuus on mahdollista arvioida. Tavanomaisella hintatasolla tarkoitetaan tavaran- tai palveluntoimittajien yleisesti käyttämiä hintoja.

    Alle 3 000 euron suuruisissa hankinnoissa viranomaisen on varmistettava hankinnan kustannusten kohtuullisuus, jos hankinnan kustannusten kohtuullisuutta on syytä epäillä.

     

    Tiedonvälityshanke

    Tiedonvälityshankkeessa jaetaan uusinta tietoa maaseudun yrittäjille ja muille toimijoille esimerkiksi uusista tuotanto- tai markkinointimenetelmistä tai muista liiketoimintaa ja kilpailukykyä kehittävistä menetelmistä. Hankkeissa voidaan välittää tietoa energia- tai ympäristöasioista ja maaseudun elinvoimaisuutta parantavista asioista yrittäjille, maaseudun asukkaille ja muille toimijoille.

    Siinä missä koulutushankkeen kohderyhmä on rajattu koulutuksen osallistujiin, tiedonvälityshankkeet tavoittelevat koulutushankkeita laajempia yleisöjä. Tiedonvälityshankkeessa voidaan laatia tai päivittää maaseudun palvelujen esiselvityksiä, toteutettavuustutkimuksia ja luontoarvoiltaan tärkeiden alueiden suojelu-, hoito- ja käyttösuunnitelmia.

      Tiedonvälityshankkeiden aiheina voivat olla:
      • ilmasto- ja ympäristöasiat, kuten ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen
      • digitalisaation hyödyntäminen
      • uusiutuvan energian tuotanto ja käyttö sekä energiansäästön mahdollisuudet
      • kiertotalous
      • kestävä tuotanto ja toiminta
      • EU:n laatujärjestelmät
      • Vesienhoito
      • luonnon monimuotoisuus ja geneettinen monimuotoisuus
      • uudet ratkaisut ja toimintamallit
       Tietoa voidaan jakaa:
       • Viestintä ja tiedonvälitys
        • Hankkeen kautta toteutetaan tiedonvälitystä laajemmalle kohderyhmälle.
       • Suunnitelmat ja selvitykset
        • Toimenpiteen puitteissa toteutetaan projekteja, joissa maaseudun palvelujen yhteydessä laaditaan ja päivitetään esiselvityksiä, kehittämissuunnitelmia, toteutettavuustutkimuksia sekä suojelu-, hoito- ja käyttösuunnitelmia tärkeiden luontoarvojen alueille sekä muita suunnitelmia ja selvityksiä, jotka liittyvät CAP-suunnitelman erityistavoitteisiin ja joiden tulokset julkaistaan ja joilla on vahva viestinnällinen ulottuvuus.
       Tukialue

       Tästä kartasta voit tarkistaa sijaitseeko yrityksesi tuettavalla alueella. Alueet joille rahoitusta ei voida myöntää on merkitty karttaa mustalla ja valkoisella. Jos klikkaat karttaa, saat lisätietoja paikasta: alueen Leader-ryhmästä ja alueen sijainnista kaupunki-maaseutuluokituksessa.

       Kehittämishankkeen hyväksyttävät kustannukset

       Tukea voidaan käyttää:

       • työntekijöiden palkkauskuluihin
       • matkakustannuksiin
       • asiantuntijapalkkioihin
       • ostopalveluihin
       • pienhankintoihin
       • kohtuullisiin tarjoilukustannuksiin
       • kansainväliseen yhteistyöhön liittyviin kustannuksiin
       • toimistokuluihin
       • vuokriin
       • hankkeen ohjausryhmän kuluihin
       Tuen ulkopuolelle jäävät kustannukset
       • sellaisten hankintojen kustannuksiin, jotka on tehty hakijalta, hakijayhteisössä päätösvaltaa käyttävältä henkilöltä tai hänen perheenjäseneltään tai hänen tai hänen perheenjäsenensä määräysvallassa olevalta yritykseltä, jollei hankinnasta ole hankittu riittävästi tarjouksia muilta asianmukaisilta tahoilta
       • korkoihin, provisioihin ja varainsiirtoveroon sekä muihin investoinnin tai muun toimenpiteen rahoituksesta aiheutuviin kustannuksiin
       • leasingkustannuksiin, jos sopimuksen kohteena oleva kone tai laite sopimusehtojen mukaisesti siirtyy hakijan omistukseen
       • osamaksulla hankittavan koneen tai laitteen maksueriin, jos hankitun omaisuuden omistusoikeus ei siirry hankkeen toteutusaikana
       • tietoliikenneverkkoinvestoinnin yhteydessä tilaajaliittymän rakentamisesta johtuviin kustannuksiin, jotka aiheutuvat liittymän viimeisen 100 metrin rakentamisesta laskettuna yksityisen loppukäyttäjän asuinrakennuksen tai toimipaikan seinästä
       • arvonlisäveroon, joka ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi, jos hakija ei esitä selvitystä siitä, että kustannuksesta ei ole mahdollista saada arvonlisäveron vähennystä tai palautusta
       • kustannuksiin, jotka eivät jää hakijan lopulliseksi menoksi palautuksen, hyvityksen tai muun vastaavan syyn johdosta
       • kustannuksiin, jotka aiheutuvat hakijan muusta kuin hankkeen toteuttamiseen liittyvästä säännöllisestä tavanomaisesta toiminnasta tai siihen liittyvästä suhdetoiminnasta
       • palkkoihin ja palkkioihin siltä osin, kuin ne ylittävät vastaavasta tehtävästä yleisesti maksettavan palkan ja palkkion määrän
       • muihin palkkaukseen kuuluviin kustannuksiin kuin lakisääteisistä tai työnantajaa velvoittavasta työehtosopimuksesta johtuviin kustannuksiin
       • matkakustannuksiin siltä osin, kuin ne ylittävät määrän, joka korvattaisiin matkan suorittamisen aikana voimassa olevan valtion matkustussäännön mukaan
       • sellaisen työntekijän palkkauksesta aiheutuviin kustannuksiin, joka ei ole tukea haettaessa ollut hakijan vakinaisen viran haltija tai toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa oleva työntekijä, jos hankkeen työntekijän työpanos koko hankkeen alkuperäisessä tukipäätöksessä hyväksytyllä toteuttamisajalta ylittää yhden henkilötyövuoden eikä kyseinen virka tai toimi ole ollut julkisesti haettavana
       • virkamiehen matkakustannuksiin ja kokouspalkkioihin, jos tehtävä kuuluu virkamiehen viranhoitoon.
        Hyväksyttävien kustannusten kohtuullisuus

        Tukipäätöstä tehtäessä on pyrittävä varmistamaan, että toimenpiteen kustannusarvio on kohtuullinen siltä osin kuin se on mahdollista. Jos hankintaan ei sovelleta julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (1397/2016), kustannusten kohtuullisuuden arvioinnissa voidaan käyttää viitekustannuksia

        Jos viitekustannuksia ei ole käytettävissä, tuen hakijan tulee toimittaa vähintään 3 000 euron suuruisissa hankinnoissa selvitys tavanomaisesta hintatasosta, riittävä määrä tarjouksia tai muu selvitys, jonka perusteella kustannusten kohtuullisuus on mahdollista arvioida. Tavanomaisella hintatasolla tarkoitetaan tavaran- tai palveluntoimittajien yleisesti käyttämiä hintoja.

        Alle 3 000 euron suuruisissa hankinnoissa viranomaisen on varmistettava hankinnan kustannusten kohtuullisuus, jos hankinnan kustannusten kohtuullisuutta on syytä epäillä.

        Ideasta projektiksi

        Matka ideasta hankkeeksi voi tuntua pitkältä ja vaikealta. Tänne olemme koonneet askeleita, joilla projektin valmistelu ja toteutus sujuu mutkattomasti ja voit viedä ideaasi eteenpäin.

        Meidän strategia

        Strategiamme Meidän Pohjanmaamme on meidän yhteinen kehittämistavoitteemme luoda paikka, jossa on edellytykset rakentaa hyvää ja kestävää tulevaisuutta.

        Valintakriteerit

        Saadakseen rahoitusta, hankkeen tulee täyttää tietyt valintakriteerit.

        Ota yhteyttä Leader-neuvojiimme tai täytä idealomake.

        Maria Carstensen

        Maria Carstensen

        Leader-neuvoja

        050 465 2630

        maria.carstensen@aktion.fi

        Isabella Wiklund

        Isabella Wiklund

        Leader-neuvoja

        0400 125 572

        isabella.wiklund@aktion.fi