Kehitys ja yhteistyö

Yritysten, elinkeinojen ja maaseudun palvelujen kehittämisen yhteistyöhankkeet

Monipuoliset mahdollisuudet kehittää elinkeinoja ja palveluja maaseudulla. Yhteistyöhanke voi olla paikallinen, alueellinen, alueiden välinen, valtakunnallinen tai kansainvälinen.

Tukitaso vaihtelee: korkeintaan 60, 80 tai 100 % Yritysryhmä- ja viljelijäryhmähankkeet 75 %

Tukea voidaan myöntää, mikäli hankkeen tavoitteena on edistää tai kehittää yhteistyön kautta

 • nuorten maanviljelyn aloittamista tai liiketoiminnan harjoittamista sekä yritystoiminnan mahdollisuuksia maaseudulla,
 • maaseudun sosioekonoomista rakennetta ja toimintaympäristöä,
 • suunnitelmia ja ratkaisuja älykkäille kylille.
Nuorten viljelijöiden ja yritystoiminnan yhteistyö

Yhteistyöprojektissa nuorten maanviljelijöiden ja yritystoiminnan parissa kehitetään uusia käytäntöjä, tuotteita ja palveluja innovaatioiden avulla.

Projektien avulla uudistetaan maaseutualueiden taloutta ja monipuolistetaan niiden taloutta, turvataan uusien maatalousyrittäjien toiminta ja helpotetaan sukupolvenvaihdoksia ja omistajanvaihdoksia. Projektit lisäävät yhteistyötä ja kehittävät uusia ratkaisuja.

  Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön yhteistyö

  Hankkeella turvataan ja kehitetään maaseudun palveluja sekä uudistetaan ja monipuolistetaan maaseutualueiden taloutta. Tavoitteena on yhteistyön kautta löytää uusia ratkaisuja.

  Hankkeessa voidaan esimerkiksi toteuttaa tapahtuma, joka parantaa kylän yhteishenkeä tai teettää kylälle maisemanhoitosuunnitelma tai jokin muu yleistä viihtyvyyttä parantava suunnitelma. Hankkeella voidaan myös kehittää matkailua, esimerkiksi metsien virkistyskäyttöä ja luontopohjaisia hyvinvointipalveluita. Lisäksi hankkeella voidaan luoda biotaloudesta työllisyyttä ja kasvua esimerkiksi edistämällä biojalostamoiden ja muiden alan yritysten yhteistyötä.

  Älykäs kylä - yhteistyö

  Älykäs kylä -hankkeessa toimii vähintään kaksi toimijaa yhdessä löytääkseen ratkaisuja haasteisiin.

  Tukea voi saada kyläyhdistys tai muu kylätoimija, yhdistus, osuuskunta tai kunta. Toimijat voivat olla esimerkiksi kyliä tai kuntia tai vaikkapa kylä ja kehittäjäorganisaatio yhdessä.

  Älykkäät kylät -hankkeella edistetään uudistumista, uusia ratkaisuja, rohkeita kokeiluja, uusia kumppanuuksia ja verkostoitumista niin aluetasolla kuin valtakunnallisesti ja kansainvälisestikin.

  Älykkäät kylät -hanke on useamman vuoden projekti, johon voi liittyä yleishyödyllisiä investointeja. Tuki investointeihin haetaan erikseen.

  Hankkeeseen liittyvät innovaatiot voivat olla sosiaalisia, taloudellisia tai ympäristön tilaa parantavia.

  Tukea voi saada jopa 100% hyväksyttävistä kustannuksista.

  Tukialue

  Tästä kartasta voit tarkistaa sijaitseeko yrityksesi tuettavalla alueella. Alueet joille rahoitusta ei voida myöntää on merkitty karttaa mustalla ja valkoisella. Jos klikkaat karttaa, saat lisätietoja paikasta: alueen Leader-ryhmästä ja alueen sijainnista kaupunki-maaseutuluokituksessa.

  Kehittämishankkeen hyväksyttävät kustannukset

  Stöd kan beviljas för följande behövliga och skäliga kostnader för ett utvecklingsprojekt:

  • henkilöstökulut
  • matkakulut
  • ostopalveluista aiheutuvat hankintakulut
  • vuokrakulut,
  • pienhankinnat ja kohtuulliset tarjoilukustannukset hankkeen kokous-, koulutus- ja tiedotustilaisuuksissa
  • arpeelliset ja kohtuulliset kustannukset, jotka liittyvät kansainväliseen yhteistyöhön ja aiheutuvat ulkopuolisten asiantuntijoiden kutsumisesta suomalaisen osapuolen järjestämiin tilaisuuksiin sekä kustannukset, jotka liittyvät hankkeeseen sisältyvän kansainvälisen yhteistyön koordinointiin muussa valtiossa toimivan yhteistyökumppanin kanssa
  • pilottihankkeissa tarvittavien välineiden ja laitteiden poistot siltä osin ja siltä ajalta kuin niitä käytetään hankkeessa
  • muut kehittämishankkeen toteuttamisesta aiheutuvat tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset

  .

  Tuen ulkopuolelle jäävät kustannukset
  • sellaisten hankintojen kustannuksiin, jotka on tehty hakijalta, hakijayhteisössä päätösvaltaa käyttävältä henkilöltä tai hänen perheenjäseneltään tai hänen tai hänen perheenjäsenensä määräysvallassa olevalta yritykseltä, jollei hankinnasta ole hankittu riittävästi tarjouksia muilta asianmukaisilta tahoilta
  • korkoihin, provisioihin ja varainsiirtoveroon sekä muihin investoinnin tai muun toimenpiteen rahoituksesta aiheutuviin kustannuksiin
  • leasingkustannuksiin, jos sopimuksen kohteena oleva kone tai laite sopimusehtojen mukaisesti siirtyy hakijan omistukseen
  • osamaksulla hankittavan koneen tai laitteen maksueriin, jos hankitun omaisuuden omistusoikeus ei siirry hankkeen toteutusaikana
  • tietoliikenneverkkoinvestoinnin yhteydessä tilaajaliittymän rakentamisesta johtuviin kustannuksiin, jotka aiheutuvat liittymän viimeisen 100 metrin rakentamisesta laskettuna yksityisen loppukäyttäjän asuinrakennuksen tai toimipaikan seinästä
  • arvonlisäveroon, joka ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi, jos hakija ei esitä selvitystä siitä, että kustannuksesta ei ole mahdollista saada arvonlisäveron vähennystä tai palautusta
  • kustannuksiin, jotka eivät jää hakijan lopulliseksi menoksi palautuksen, hyvityksen tai muun vastaavan syyn johdosta
  • kustannuksiin, jotka aiheutuvat hakijan muusta kuin hankkeen toteuttamiseen liittyvästä säännöllisestä tavanomaisesta toiminnasta tai siihen liittyvästä suhdetoiminnasta
  • palkkoihin ja palkkioihin siltä osin, kuin ne ylittävät vastaavasta tehtävästä yleisesti maksettavan palkan ja palkkion määrän
  • muihin palkkaukseen kuuluviin kustannuksiin kuin lakisääteisistä tai työnantajaa velvoittavasta työehtosopimuksesta johtuviin kustannuksiin
  • matkakustannuksiin siltä osin, kuin ne ylittävät määrän, joka korvattaisiin matkan suorittamisen aikana voimassa olevan valtion matkustussäännön mukaan
  • sellaisen työntekijän palkkauksesta aiheutuviin kustannuksiin, joka ei ole tukea haettaessa ollut hakijan vakinaisen viran haltija tai toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa oleva työntekijä, jos hankkeen työntekijän työpanos koko hankkeen alkuperäisessä tukipäätöksessä hyväksytyllä toteuttamisajalta ylittää yhden henkilötyövuoden eikä kyseinen virka tai toimi ole ollut julkisesti haettavana
  • virkamiehen matkakustannuksiin ja kokouspalkkioihin, jos tehtävä kuuluu virkamiehen viranhoitoon.
   Hyväksyttävien kustannusten kohtuullisuus

   Tukipäätöstä tehtäessä on pyrittävä varmistamaan, että toimenpiteen kustannusarvio on kohtuullinen siltä osin kuin se on mahdollista. Jos hankintaan ei sovelleta julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (1397/2016), kustannusten kohtuullisuuden arvioinnissa voidaan käyttää viitekustannuksia

   Jos viitekustannuksia ei ole käytettävissä, tuen hakijan tulee toimittaa vähintään 3 000 euron suuruisissa hankinnoissa selvitys tavanomaisesta hintatasosta, riittävä määrä tarjouksia tai muu selvitys, jonka perusteella kustannusten kohtuullisuus on mahdollista arvioida. Tavanomaisella hintatasolla tarkoitetaan tavaran- tai palveluntoimittajien yleisesti käyttämiä hintoja.

   Alle 3 000 euron suuruisissa hankinnoissa viranomaisen on varmistettava hankinnan kustannusten kohtuullisuus, jos hankinnan kustannusten kohtuullisuutta on syytä epäillä.

   Ympäristö- ja ilmastoyhteistyöhankkeet

   Monipuoliset mahdollisuudet kehittää elinkeinoja ja palveluja maaseudulla. Yhteistyöhanke voi olla paikallinen, alueellinen, alueiden välinen, valtakunnallinen tai kansainvälinen.

   Tukitaso vaihtelee: korkeintaan 60, 80 tai 100 % Yritysryhmä- ja viljelijäryhmähankkeet 75 %

   Tukea voidaan myöntää, mikäli hankkeen tavoitteena on edistää tai kehittää yhteistyön kautta

   • toimenpiteitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi.
   • luonnonvarojen kestävää hallintaa ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä.

   Tukea voidaan myöntää, mikäli hankkeen tavoitteena on edistää tai kehittää yhteistyön kautta

   Ilmastotyö

   Ilmastoyhteistyöhankkeessa lisätään tietämystä ilmastonmuutoksesta, riskien ja sopeutumistarpeiden tunnistamisesta ja menetelmistä, kansainvälisestä yhteistyöstä ja sektorirajat ylittävästä yhteistyöstä..

   Projekti edistää resurssi- ja materiaalitehokkuutta, kuten energiankäytön tehostamista, ruokahävikin vähentämistä, energiatehokasta liikkumista ja kestävää kulutusta.

   Luonnonvarayhteistyö

   Luonnonvarayhteistyöhankkeessa lisätään asiantuntemusta ja yli sektorirajojen tapahtuvaa yhteistyötä sekä luonnonvarojen että luonnon monimuotoisuuden osalta.

   Hankkeella lisätään tietoa valuma-alueiden painetekijöistä ja vesiensuojelusta,ravinteiden kierrätyksestä ja käytettävissä olevista uusista menetelmistä sekä luodaan asukkaille, yhdistyksille ja yrittäjille ideoita ja virikkeitä uusista yhteistyö- ja liiketoimintamahdollisuuksista Yhteistyöhankkeessa etsitään ratkaisuja hiilen sidonnan tehostamiseen, ravinteiden tehokkaaseen käyttöön ja kierrättämiseen sekä riskienhallintaan sään ääri-ilmiöiden lisääntyessä. Hankkeessa edistetään luonnon monimuotoisuutta. Hanke edistää biologista monimuotoisuutta.

   Tukialue

   Tästä kartasta voit tarkistaa sijaitseeko yrityksesi tuettavalla alueella. Alueet joille rahoitusta ei voida myöntää on merkitty karttaa mustalla ja valkoisella. Jos klikkaat karttaa, saat lisätietoja paikasta: alueen Leader-ryhmästä ja alueen sijainnista kaupunki-maaseutuluokituksessa.

   Kehittämishankkeen hyväksyttävät kustannukset

   Stöd kan beviljas för följande behövliga och skäliga kostnader för ett utvecklingsprojekt:

   • henkilöstökulut
   • matkakulut
   • ostopalveluista aiheutuvat hankintakulut
   • vuokrakulut,
   • pienhankinnat ja kohtuulliset tarjoilukustannukset hankkeen kokous-, koulutus- ja tiedotustilaisuuksissa
   • arpeelliset ja kohtuulliset kustannukset, jotka liittyvät kansainväliseen yhteistyöhön ja aiheutuvat ulkopuolisten asiantuntijoiden kutsumisesta suomalaisen osapuolen järjestämiin tilaisuuksiin sekä kustannukset, jotka liittyvät hankkeeseen sisältyvän kansainvälisen yhteistyön koordinointiin muussa valtiossa toimivan yhteistyökumppanin kanssa
   • pilottihankkeissa tarvittavien välineiden ja laitteiden poistot siltä osin ja siltä ajalta kuin niitä käytetään hankkeessa
   • muut kehittämishankkeen toteuttamisesta aiheutuvat tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset

   .

   Tuen ulkopuolelle jäävät kustannukset
   • sellaisten hankintojen kustannuksiin, jotka on tehty hakijalta, hakijayhteisössä päätösvaltaa käyttävältä henkilöltä tai hänen perheenjäseneltään tai hänen tai hänen perheenjäsenensä määräysvallassa olevalta yritykseltä, jollei hankinnasta ole hankittu riittävästi tarjouksia muilta asianmukaisilta tahoilta
   • korkoihin, provisioihin ja varainsiirtoveroon sekä muihin investoinnin tai muun toimenpiteen rahoituksesta aiheutuviin kustannuksiin
   • leasingkustannuksiin, jos sopimuksen kohteena oleva kone tai laite sopimusehtojen mukaisesti siirtyy hakijan omistukseen
   • osamaksulla hankittavan koneen tai laitteen maksueriin, jos hankitun omaisuuden omistusoikeus ei siirry hankkeen toteutusaikana
   • tietoliikenneverkkoinvestoinnin yhteydessä tilaajaliittymän rakentamisesta johtuviin kustannuksiin, jotka aiheutuvat liittymän viimeisen 100 metrin rakentamisesta laskettuna yksityisen loppukäyttäjän asuinrakennuksen tai toimipaikan seinästä
   • arvonlisäveroon, joka ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi, jos hakija ei esitä selvitystä siitä, että kustannuksesta ei ole mahdollista saada arvonlisäveron vähennystä tai palautusta
   • kustannuksiin, jotka eivät jää hakijan lopulliseksi menoksi palautuksen, hyvityksen tai muun vastaavan syyn johdosta
   • kustannuksiin, jotka aiheutuvat hakijan muusta kuin hankkeen toteuttamiseen liittyvästä säännöllisestä tavanomaisesta toiminnasta tai siihen liittyvästä suhdetoiminnasta
   • palkkoihin ja palkkioihin siltä osin, kuin ne ylittävät vastaavasta tehtävästä yleisesti maksettavan palkan ja palkkion määrän
   • muihin palkkaukseen kuuluviin kustannuksiin kuin lakisääteisistä tai työnantajaa velvoittavasta työehtosopimuksesta johtuviin kustannuksiin
   • matkakustannuksiin siltä osin, kuin ne ylittävät määrän, joka korvattaisiin matkan suorittamisen aikana voimassa olevan valtion matkustussäännön mukaan
   • sellaisen työntekijän palkkauksesta aiheutuviin kustannuksiin, joka ei ole tukea haettaessa ollut hakijan vakinaisen viran haltija tai toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa oleva työntekijä, jos hankkeen työntekijän työpanos koko hankkeen alkuperäisessä tukipäätöksessä hyväksytyllä toteuttamisajalta ylittää yhden henkilötyövuoden eikä kyseinen virka tai toimi ole ollut julkisesti haettavana
   • virkamiehen matkakustannuksiin ja kokouspalkkioihin, jos tehtävä kuuluu virkamiehen viranhoitoon.
    Hyväksyttävien kustannusten kohtuullisuus

    Tukipäätöstä tehtäessä on pyrittävä varmistamaan, että toimenpiteen kustannusarvio on kohtuullinen siltä osin kuin se on mahdollista. Jos hankintaan ei sovelleta julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (1397/2016), kustannusten kohtuullisuuden arvioinnissa voidaan käyttää viitekustannuksia

    Jos viitekustannuksia ei ole käytettävissä, tuen hakijan tulee toimittaa vähintään 3 000 euron suuruisissa hankinnoissa selvitys tavanomaisesta hintatasosta, riittävä määrä tarjouksia tai muu selvitys, jonka perusteella kustannusten kohtuullisuus on mahdollista arvioida. Tavanomaisella hintatasolla tarkoitetaan tavaran- tai palveluntoimittajien yleisesti käyttämiä hintoja.

    Alle 3 000 euron suuruisissa hankinnoissa viranomaisen on varmistettava hankinnan kustannusten kohtuullisuus, jos hankinnan kustannusten kohtuullisuutta on syytä epäillä.

    Yritys- ja viljelijäryhmähankkeet

    Yhteistyöhankkeessa ryhmä yrityksiä kehittää toimintaansa sekä yhteisillä kehittämistoimenpiteillä että tarvittaessa yrityskohtaisesti. Tavoitteena voi olla esimerkiksi tuotannollisen yhteistyön kehittäminen, markkinointi- ja myyntiyhteistyön kehittäminen tai tuoteperheen suunnittelu. Yhteistyötä voidaan yritysryhmähankkeessa rakentaa niin, että lopputuloksena voisi olla esimerkiksi yrityksiä palvelevan osuuskunnan perustaminen tai matkailuyritysten vientirenkaan käynnistäminen.

    Yhteiset kehitystoimenpiteet, joiden tavoitteena on
    – kehittää yhteistyötä tuotannnon / markkinoinnin / myynnin osalta
    – suunnitella tuoteperhe
    – toteuttaa vastaavaa kehitystä

    Tarvittaessa yrityskohtaisia kehitystoimenpiteitä.

    Tuensaaja, eli Tuensaajana eli hankkeen hallinnoijana voi olla kehittämisorganisaatio: neuvontajärjestö, kehittämisyhtiö tai muu vastaava julkisoikeudellinen tai yksityisoikeudellinen yhteisö.

    Yritysryhmähankkeet

    Yritysryhmähankkeessa ryhmän pieniä tai keskisuuria yrityksiä tulee kehittää toimintaansa erityisesti yhteisillä kehittämistoimenpiteillä ja tarvittaessa lisäksi yrityskohtaisilla kehittämistoimenpiteillä.

    Toimenpiteiden tavoitteena tulee olla tuotannollisen yhteistyön tai markkinointi- ja myyntiyhteistyön kehittäminen, tuoteperheen suunnittelu tai muu vastaava kehittäminen.

    Yritysryhmään tulee kuulua vähintään kolme ja enintään kymmenen yritystä Tukea voidaan myöntää niin, että tuki kohdennetaan osallistujayrityksille vähämerkityksisenä tukena Stödtagaren, som fungerar som projektadministratör, ska utgöras av en utvecklarorganisation.

    3—10 yritystä

    Tukea voi saada korkeintaan 75 % hyväksyttävistä kustannuksista.

    Tuki maksetaan jälkikäteen, joten tarvitset hankkeen käynnistämiseen omaa rahoitusta.

    Viljelijäryhmä

     

    Yhteistyöhankkeessa ryhmä viljelijöitä kehittää toimintaansa sekä yhteisillä kehittämistoimenpiteillä että tarvittaessa maatilakohtaisesti.

    Tavoitteena voi olla esimerkiksi työnteon ja tuotannollisen yhteistyön kehittäminen tai muu vastaava kehittäminen. Viljelijäryhmään voi kuulua vähintään kolme ja korkeintaan kymmenen maatilaa tai maataloustuotteiden jalostajayritystä Stödtagaren, som fungerar som projektadministratör, ska utgöras av en utvecklarorganisation.

    • 3—10 viljelijää.
    • Tukea voi saada korkeintaan 75 % hyväksyttävistä kustannuksista.
    • Tuki maksetaan jälkikäteen, joten tarvitset hankkeen käynnistämiseen omaa rahoitusta.
    Tukialue

    Tästä kartasta voit tarkistaa sijaitseeko yrityksesi tuettavalla alueella. Alueet joille rahoitusta ei voida myöntää on merkitty karttaa mustalla ja valkoisella. Jos klikkaat karttaa, saat lisätietoja paikasta: alueen Leader-ryhmästä ja alueen sijainnista kaupunki-maaseutuluokituksessa.

    Kehittämishankkeen hyväksyttävät kustannukset

    Stöd kan beviljas för följande behövliga och skäliga kostnader för ett utvecklingsprojekt:

    • henkilöstökulut
    • matkakulut
    • ostopalveluista aiheutuvat hankintakulut
    • vuokrakulut,
    • pienhankinnat ja kohtuulliset tarjoilukustannukset hankkeen kokous-, koulutus- ja tiedotustilaisuuksissa
    • arpeelliset ja kohtuulliset kustannukset, jotka liittyvät kansainväliseen yhteistyöhön ja aiheutuvat ulkopuolisten asiantuntijoiden kutsumisesta suomalaisen osapuolen järjestämiin tilaisuuksiin sekä kustannukset, jotka liittyvät hankkeeseen sisältyvän kansainvälisen yhteistyön koordinointiin muussa valtiossa toimivan yhteistyökumppanin kanssa
    • pilottihankkeissa tarvittavien välineiden ja laitteiden poistot siltä osin ja siltä ajalta kuin niitä käytetään hankkeessa
    • muut kehittämishankkeen toteuttamisesta aiheutuvat tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset

    .

    Tuen ulkopuolelle jäävät kustannukset
    • sellaisten hankintojen kustannuksiin, jotka on tehty hakijalta, hakijayhteisössä päätösvaltaa käyttävältä henkilöltä tai hänen perheenjäseneltään tai hänen tai hänen perheenjäsenensä määräysvallassa olevalta yritykseltä, jollei hankinnasta ole hankittu riittävästi tarjouksia muilta asianmukaisilta tahoilta
    • korkoihin, provisioihin ja varainsiirtoveroon sekä muihin investoinnin tai muun toimenpiteen rahoituksesta aiheutuviin kustannuksiin
    • leasingkustannuksiin, jos sopimuksen kohteena oleva kone tai laite sopimusehtojen mukaisesti siirtyy hakijan omistukseen
    • osamaksulla hankittavan koneen tai laitteen maksueriin, jos hankitun omaisuuden omistusoikeus ei siirry hankkeen toteutusaikana
    • tietoliikenneverkkoinvestoinnin yhteydessä tilaajaliittymän rakentamisesta johtuviin kustannuksiin, jotka aiheutuvat liittymän viimeisen 100 metrin rakentamisesta laskettuna yksityisen loppukäyttäjän asuinrakennuksen tai toimipaikan seinästä
    • arvonlisäveroon, joka ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi, jos hakija ei esitä selvitystä siitä, että kustannuksesta ei ole mahdollista saada arvonlisäveron vähennystä tai palautusta
    • kustannuksiin, jotka eivät jää hakijan lopulliseksi menoksi palautuksen, hyvityksen tai muun vastaavan syyn johdosta
    • kustannuksiin, jotka aiheutuvat hakijan muusta kuin hankkeen toteuttamiseen liittyvästä säännöllisestä tavanomaisesta toiminnasta tai siihen liittyvästä suhdetoiminnasta
    • palkkoihin ja palkkioihin siltä osin, kuin ne ylittävät vastaavasta tehtävästä yleisesti maksettavan palkan ja palkkion määrän
    • muihin palkkaukseen kuuluviin kustannuksiin kuin lakisääteisistä tai työnantajaa velvoittavasta työehtosopimuksesta johtuviin kustannuksiin
    • matkakustannuksiin siltä osin, kuin ne ylittävät määrän, joka korvattaisiin matkan suorittamisen aikana voimassa olevan valtion matkustussäännön mukaan
    • sellaisen työntekijän palkkauksesta aiheutuviin kustannuksiin, joka ei ole tukea haettaessa ollut hakijan vakinaisen viran haltija tai toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa oleva työntekijä, jos hankkeen työntekijän työpanos koko hankkeen alkuperäisessä tukipäätöksessä hyväksytyllä toteuttamisajalta ylittää yhden henkilötyövuoden eikä kyseinen virka tai toimi ole ollut julkisesti haettavana
    • virkamiehen matkakustannuksiin ja kokouspalkkioihin, jos tehtävä kuuluu virkamiehen viranhoitoon.
     Hyväksyttävien kustannusten kohtuullisuus

     Tukipäätöstä tehtäessä on pyrittävä varmistamaan, että toimenpiteen kustannusarvio on kohtuullinen siltä osin kuin se on mahdollista. Jos hankintaan ei sovelleta julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (1397/2016), kustannusten kohtuullisuuden arvioinnissa voidaan käyttää viitekustannuksia

     Jos viitekustannuksia ei ole käytettävissä, tuen hakijan tulee toimittaa vähintään 3 000 euron suuruisissa hankinnoissa selvitys tavanomaisesta hintatasosta, riittävä määrä tarjouksia tai muu selvitys, jonka perusteella kustannusten kohtuullisuus on mahdollista arvioida. Tavanomaisella hintatasolla tarkoitetaan tavaran- tai palveluntoimittajien yleisesti käyttämiä hintoja.

     Alle 3 000 euron suuruisissa hankinnoissa viranomaisen on varmistettava hankinnan kustannusten kohtuullisuus, jos hankinnan kustannusten kohtuullisuutta on syytä epäillä.

     Ideasta projektiksi

     Matka ideasta hankkeeksi voi tuntua pitkältä ja vaikealta. Tänne olemme koonneet askeleita, joilla projektin valmistelu ja toteutus sujuu mutkattomasti ja voit viedä ideaasi eteenpäin.

     Meidän strategia

     Strategiamme Meidän Pohjanmaamme on meidän yhteinen kehittämistavoitteemme luoda paikka, jossa on edellytykset rakentaa hyvää ja kestävää tulevaisuutta.

     Valintakriteerit

     Saadakseen rahoitusta, hankkeen tulee täyttää tietyt valintakriteerit.

     Ota yhteyttä Leader-neuvojiimme tai täytä idealomake.

     Maria Carstensen

     Maria Carstensen

     Leader-neuvoja

     050 465 2630

     maria.carstensen@aktion.fi

     Isabella Wiklund

     Isabella Wiklund

     Leader-neuvoja

     0400 125 572

     isabella.wiklund@aktion.fi