Strategia

MEIDÄN POHJANMAAMME 2030

Kehittämisstrategiamme Meidän Pohjanmaamme on Pohjanmaan alueen kehittämisen perusta. Strategia kuvailee mitä pitää tehdä ja luoda, jotta saavutetaan toivottu tulevaisuus. Meidän Pohjanmaamme on kaikkien meidän tavoite, jotta luodaan paikka, jossa on turvallista kasvaa ja jossa on edellytyksiä rakentaa hyvä ja kestävä tulevaisuus.

Otimme strategiatyön pohjaksi YK:n globaalit kestävän kehityksen Agenda 2030 tavoitteet.*) Näistä määritimme alueemme kannalta oleellisimmiksi kuusi tavoitetta, mutta emme unohtaneet muitakaan.

Halusimme yhteensovittaa ne paikallisen tason kehittämisen tarpeisiin osoittaaksemme, että pienillä teoilla voidaan saada aikaan tarvittavia muutoksia.
Leader-periaatteista verkostoituminen, paikallinen kumppanuus ja alueiden välinen ja kansainvälinen yhteistyö korostuvat erityisesti, kun rakennetaan paikallisia ratkaisuja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Leader-periaatteissa korostuvat erityisesti verkostoituminen, paikallinen kumppanuus sekä yhteistyö alueiden ja kansainvälisellä tasolla luodessa paikallisia ratkaisuja kestävien kehitystavoitteiden saavuttamiseksi.

Tällä sivulla voit tutustua strategian painopistealueisiin. Kuvaukset sivulla perustuvat kehittämisstrategian tiivistelmään, jonka löydät täältä. Jos haluat, voit tutustua laajempaan kehitysstrategiaan asiakirjassa, jonka löydät täältä.

Kestävä kehitys

Tavoite 3 - Terveyttä ja hyvinvointia

Varmistetaan, että kaikki voivat elää terveellistä elämää, ja edistetään kaikkien ihmisten hyvinvointia kaikissa ikäryhmissä.

Strategiamme kannalta erilaiset toimenpiteet ja investoinnit ovat tärkeitä alueen asukkaiden hyvinvoinnin ja viihtyvyyden edistämiseksi. Esimerkiksi parantamalla terveyttä ja hyvinvointia edistäviä liikunta- ja vapaa-ajan aktiviteetteja sekä kulttuuritoimintaa. Terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät uudet palvelut ja yhteistyömallit ovat myös tämän tavoitteen keskeisiä toimenpiteitä.

AVAINARVOT: tasa-arvo, pysyvyys, itsekunnioitus, suvaitsevaisuus.

Tavoite 4 - Hyvä koulutus

Meidän strategiamme kannalta tähän liittyviä tärkeitä tavoitteita ovat erityisesti kaikki sellaiset toimenpiteet, jotka edistävät kokeiluja ja uuden oppimista. Elinikäinen oppiminen ei tarkoita välttämättä koulun penkillä istumista, vaan uutta voi oppia monin eri tavoin ja tietoa saada monista eri lähteistä. Lasten ja nuorten yrittäjyyskasvatus ja esimerkiksi kestävään kehitykseen liittyvän osaamisen vahvistaminen ovat esimerkkejä siitä, miten voimme edistää tämän tavoitteen toteutumista.

TÄRKEÄT ARVOT: muutosvalmius, taloudellinen menestys, mukautuvaisuus.

Tavoite 8 - Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Tavoitteena on edistää kaikkia koskevaa talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.

Meidän strategiamme kannalta erityisen tärkeää on alueen yrittäjyyden edistäminen ja yritysten erilaiset kehittämistoimet, jotka parantavat yritysten kilpailukykyä. Myös yrittäjyyskasvatus ja kestävää matkailua edistävät toimet tukevat tätä tavoitetta.

TÄRKEÄT ARVOT: ahkera työ ja yrittäjyys, rehellisyys ja spontaanius

Tavoite 9 - Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

Tavoitteena on rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita.

Meidän strategiamme kannalta tähän liittyviä tärkeitä tavoitteita ovat erityisesti kiertotalouteen liittyvät investoinnit ja uudet toimintamallit. Myös yritysten ja oppilaitosten välinen yhteistyö tutkimuksen ja innovaatioiden parissa ja hankkeet, jotka parantavat pienten yritysten asemaa ja mahdollisuuksia

TÄRKEÄT ARVOT: Tulevaisuuteen katsominen, kehittämismyönteisyys ja rohkeus

Tavoite 11 - Kestävät kaupungit ja yhteisöt

Tavoitteena on taata turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhdyskunnat.

Meidän strategiamme kannalta tähän liittyviä tärkeitä tavoitteita ovat yhteisöllisyyttä ja osallisuutta lisäävät toimenpiteet. Hankkeet, joilla parannetaan asuinympäristöjen viihtyisyyttä, turvallisuutta tai kestävyyttä toteuttavat tätä tavoitetta. Tämän tavoitteen alle sijoittuvat myös kulttuuri- ja luonnonperintöä suojelevat hankkeet. Meidän strategiamme kannalta myös hankkeet, joissa edistetään kaupunkien ja maaseudun välistä vuoropuhelua ja yhteistyötä, toteuttavat tätä tavoitetta.

TÄRKEÄT ARVOT: perhemyönteisyys, yhteistyö, läpinäkyvyys, avoimuus, yhteisöllisyys ja vieraanvaraisuus

Tavoite 15 - Maanpäällinen elämä

Tavoitteena on suojella ja palauttaa ennalleen maaekosysteemejä, edistää niiden kestävää käyttöä sekä pysäyttää maaperän köyhtyminen ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen.

Toivomme, että jokaisessa hankkeessa on mietitty vähintään sitä, millaiset ovat hankkeen ympäristövaikutukset. Se, että hankkeella ei aiheuteta merkittävää haittaa ympäristölle, on vähimmäisvaatimus. Myös esimerkiksi erilaiset tiedonvälitys- ja koulutushankkeet, jotka edistävät ympäristötietoisuutta ja luonnon monimuotoisuutta, tukevat tätä tavoitetta.

TÄRKEÄT ARVOT: luonnonläheisyys, kantokyvyn kunniottaminen

MEIDÄN YSTÄVÄLLINEN JA KESTÄVÄ POHJANMAAMME – TERVETULOA TULEVAISUUS!

VISIO2030 Pohjanmaan maaseutu on perheystävällinen, suvaitsevainen ja ennakkoluuloton. Alueella on rikas kulttuurielämä, vahva yhteisöllisyys ja kansainvälinen ilmapiiri. Pohjanmaan maaseutu tarjoaa puitteet turvalliselle ja kestävälle elämälle ja rohkealle yrittäjyydelle lähellä kaikkea ja on myös rohkeasti uudistuva ja omanlainen.

PAINOPISTEALUEET

Elävä ja uudistuva Pohjanmaa
  • Nuorten yrittäjyys
  • Yhteisölliyys
  • Ympäristötietoisuus
  • Kansainvälisyys
Innovatiivinen ja rohkea yrittäjyys Pohjanmaalla
  • Kilpailukyky
  • Yhteisöllisyys
  • Kiertotalous ja ympäristöosaaminen
Pohjanmaan älykäs maaseutu
  • Omavaraisuus ja varautuminen
  • Verkostoituminen ja yhteistyö
  • Ennakointi- ja tulevaisuustaidot
Yhteisöllinen ja vieraanvarainen Pohjanmaa
  • Uudistuminen
  • Digiosaaminen
  • Kulttuuriperinnön vahvistaminen

 

 

PAINOPISTEALUEET

Elävä ja uudistuva Pohjanmaa

Tuemme yhteisöllisyyttä ja tuelvaisuustaitoja:
– Panostetaan paluumuuttajien houkuttelemiseen.
– Edistetään kieli- ja kulttuurirajat ylittävää kommunikaatiota ja tekemistä kaikissa ikäryhmissä.
– Oteaan nuoret mukaan maaseudun kehittämiseen jalkauttamalla kehittämistoimia kouluihin ja paikkoihin, joissa nuoret ovat. Ideatyöpajoja nuorille kylissä.
– Tuetaan nuorten omaa näkymistä ja tapaa toimia ilman valmiiksi määritettyjä odotuksia ja oletuksia.

Edistämme nuorten yrittäjyyttä niin että:
– Lisätään nuorten tietämystä ja kiinnostusta ruoantuotantoon.

– Yrittäjyyskasvatuksen vahvistaminen mm. luomalla foorumeja ja toimintamalleja nuorten ja yrittäjien kohtaamiselle.
– Tuetaan nuorten yrittäjyyttä ja yhteistyön kehittämistä eri toimijoiden kesken.
Ympäristötietoisuus ja kansainvälisyys ovat myös tärkeitä:
-Tarjotaan nuorille mahdollisuuksia osallistua kuntien väliseen yhteistyöhön ympäristön ja ilmaston hyväksi.
– Edistetään nuorten kansainvälisyyttä ja alueen kiinnostavuutta kansainvälisten nuorten keskuudessa.

”Hyvinvoiva ja Pohjanmaalla viihtyvä nuoriso uudistaa maakuntaa aktiivisesti ja kasvattaa kansainvälistä verkostoa. Nuoret kartuttavat osaamista ja kokemusta omassa maakunnassa, mutta hakevat niitä myös muilta alueilta ja jopa ulkomailta, mutta vahvat pohjalaiset juuret vetävät heidät takaisin viimeistään, kun on aika rakentaa elämään jotain pysyvämpää.”

 

 

Innovatiivinen ja rohkea yrittäjyys Pohjanmaalla

Pohjanmaa on yrittäjien maakunta ja me haluamme vahvistaa sen kilpailukykyä:
-Tuetaan aloittavia yrittäjiä ja yrityksiä, jotka haluavat uudistaa olemassa olevaa yritystoimintaa.
– Tuetaan lähiruokaan ja lyhyisiin ruokaketjuihin liittyviä ketteriä kokeiluja ja innovaatioita.
– Edistetään innovaatiokulttuuria maaseudulla.
– Kehitetään ja hyödynnetään alueen monipuolisia matkailumahdollisuuksia.

Yhteisöllisyys ja tasa-arvo tukevat yrittäjyyttä ja auttavat ratkaisemaan työvoimapulaa, tavoitteina on myös:
– Kannustaa tyttöjä teknologia-alalle ja rohkaistaan naisia yrittäjyyteen.
– Kehitetään maaseudun innovaatiokeskittymiä, jotka hyödyntävät olemassa olevaa infraa ja luovat uutta keräämällä yhteen toimijoita.
– Vahvistetaan alueen yritysten kiertotalous- ja ympäristöosaamista ja niiden tuomien uusien liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämistä.

”Pohjanmaan elinkeinorakenne on monipuolinen. Paikkariippumaton yrittäjyys mahdollistaa globaalit asiakkuudet. Matkailu, luovat alat ja lähiruoan tuottajat luovat uusia yhteistyömalleja. Elinkeinotoiminta on vahvasti verkottunutta ja kehittyy kansainvälisesti. Uusia yrityksiä perustetaan ja vanhat vaihtavat omistajia. ”

 

 

Pohjanmaan älykäs maaseutu

Maaseutualueet kaikkialla kohtaavat samankaltaisia haasteita; väestö ikääntyy, palvelut ja työpaikat siirtyvät suurempiin keskuksiin, harrastusmahdollisuudet vähenevät. Parhaimmillaan yhteistyö mahdollistaa sosiaaliset innovaatiot, jotka voivat ratkaista monia ongelmia. Paikallisyhteisöjen vahvistaminen luo uudenlaisia lähi-ilmiöitä. Toimenpiteet, jotka tukevat älykästä maaseutua:
Omavaraisuus ja varautuminen
– Vahvistetaan alueen omavaraisuutta ja siihen liittyvää osaamista.
– Varmistetaan ruokaturva kehittämällä olemassa olevaa ruoantuotantoa.
– Kasvatetaan Pohjanmaan maaseutualueiden energiaomavaraisuutta ja puhtaan energian osuutta.
Verkostoituminen ja yhteistyö
– Tuetaan yhteiskunnallista yrittäjyyttä ja erilaisten alustojen hyödyntämistä.

– Synnytetään uusia sosiaalisia innovaatioita tuomalla yhteen eri sektorien toimijoita.
– Kehitetään asumisen uusia muotoja, esim. yhteisöllinen asuminen, minitalot, autiotalojen käyttöönottaminen.
– Vahvistetaan yhteistyötä alueen yhdistysten ja yritysten kesken.
Ennakointi ja tulevaisuustaidot
– Vahvistetaan luonnon hyvinvointivaikutusten hyödyntämistä.
– Luodaan uusia keinoja helpottaa maahan- ja maallemuuttajien integroitumista.
– Vahvistetaan osallisuuden ja toimijuuden kokemusta.
– Vahvistetaan maaseutualueiden digikyvykkyyttä ja valmiutta hyödyntää erilaisia teknologisia ratkaisuja.

”Pohjanmaan älykkäiden kylien verkosto kattaa suurimman osan maakunnan maaseutualueista.
Kylien vahva ja kestävä sosiaalinen pääoma luo vahvoja verkostoja ja sosiaalisia innovaatioita. Älykäs maaseutu panostaa tulevaisuustaitoihin ja seuraa aktiivisesti toimintaympäristön muutoksia.”

 

 

Yhteisöllinen ja vieraanvarainen Pohjanmaa

Väestön ikääntyminen ja nuorten muuttaminen pois maaseutualueilta haastavat monia maaseudun yhdistyksiä miettimään omaa toimintaansa uudelleen. Tarvitaan uudistumista ja digiosaamista.
– Vahvistetaan kylien ja yhdistysten roolia lähiruokaketjuissa ja ruokaturvassa.
– Autetaan yhdistyksiä tunnistamaan omat erityisosaamiset ja vahvuudet.
– Tuetaan yhteisöllisyyden ja osallisuuden kehittämistä erityisesti kotoutumisen ja toimijuuden näkökulmista.
– Parannetaan yhdistysten digiosaamista ja ehkäistään sen avulla digisyrjäytymistä.

Kulttuuriperinnön vahvistaminen mahdollistetaan:
– Parantamalla luonto- ja virkistysalueiden viihtyvyyttä ja saavutettavuutta. Tukemalla toimenpiteitä, joilla kylät ja yhdistykset parantavat lähiluonnon tilaa.
– Edistetämällä erilaisten kylille tärkeiden yhteenliittymien sekä osuuskuntien, kuten osakaskuntien, tiekuntien, ojitusyhteisöjen sekä esim. vesiosuuskuntien jatkuvuutta lisäämällä nuorten asukkaiden tietämystä näiden toiminnasta.
– Edistämällä kulttuuri- ja perinnemaisemien, muinaisjäännösten hyödyntämistä matkailussa ja alueen paikallisidentiteetin vahvistamisessa.

”Pohjanmaan yhteisöllisyys ja vastaanottavaisuus tukevat sosiokulttuurista monimuotoisuutta ja inklusiivisuutta. Maakunnan vahva ja kestävä sosiaalinen pääoma luo vahvoja verkostoja ja sosiaalisia innovaatioita.”