MÅNADENS BY I FEBRUARI

mennessä | helmi 1, 2024 | AKTION R.F., AKTION R.F.

MÅNADENS BY I FEBRUARI

Björköby!

De första stenarna i Kvarken av det som senare skulle bli Björkö steg upp över havsytan på 400-talet. Den äldsta urkunden om Björkö berättar om Björköbor på 1400-talet, men bosättning på ön har funnits redan tidigare. Björkö är en skärgårdsö som har präglats av jakt, fiske och småbruk. Idag bor ca 350 personer i byn.

Foto: Barnen springer terrängcup i Svedjehamn

Kvarkens skärgård hör till ett av sju världsarv i Finland och är det enda som har naturarvsstatus. Världsarven utses av UNESCO och Kvarken upptogs år 2006 på Unescos världsarvslista som en del av världsnaturarvet High Coast/Kvarken Archipelago. Kvarkens skärgård och Höga Kusten i Sverige är varandras geologiska motsvarigheter. Kvarkens steniga skärgård utgör ett unikt landskap som har formats av istiden och påverkats av landhöjningen. Redan på 1100- och 1200-talen framträdde, tack vare landhöjningen, långsmala skär, s.k. De Geer-moräner, på vilka de gamla stamhemmanens gårdar på Björkö finns placerade ännu idag. För cirka 10 000 år sedan då inlandsisen började smälta framträdde dessa moränformationer. Björkö besöks av 50 000-60 000 turister varje år, och många tar sig upp i Saltkaret för att se exempel på De Geer-moränerna.

(Det äldsta naturskyddsområdet i Korsholm är Valsörarna-Björkögrunden som Björkö skifteslag fredade år 1934. Den senaste utvidgningen och ändringen av fredningsbestämmelserna gjordes år 1977. Området ingår i Natura 2000 och är även en del av Kvarkens världsarv.)

Foto: De Geer-moränerna uppifrån Saltkaret

Föreningsverksamheten är livlig och det finns många föreningar i byn. Ungdomsföreningen är aktiv och ordnar exempelvis varje år på fastlagstisdagen ”lillvarvet ”och ”storvarvet”. Barn springer runt byn med bjällror som klingar under lillvarvet, medan storvarvet går av stapeln på kvällen. Byns ungdomar och även äldre personer klär ut sig, använder masker för att inte bli igenkända, och skojar med det efterföljande tåget av människor. Springandet kring byn på fastlagstisdagen är en flera hundra år gammal tradition som utgick från dåtidens vargskall, och som senare influerades av karnevaler på andra håll i världen.

Foto: Storvarvet 2023 var rekordstort

På sommaren ordnar ungdomsföreningen postrodden mellan Björkö och Holmön. Vartannat år går starten från Björkö, och vartannat år ror man från Sverige och hit. Tyvärr har vädret inte varit gynnsamt på flera år, och postrodden har ordnats som en kortare De Geer-rodd de år den längre rodden inte har kunnat genomföras.

Foto: Postrodden genomförs i allmogekläder

Fornminnesföreningen är aktiv med nytt båtmuseibygge vid Svedjehamn och varje sommar ordnas välbesökta berättarkvällar. Vid gårdsmuseet Mårtes och Soldatens stuga kan man se byns och traktens unika blommade allmogeskåp. Föreningen underhåller även båthusen i den gamla hamnen vid Bodback, vid vilken man kan se highlandkor beta sommartid om man går vandringsleden runt bodvattnet.

Foto: Fornminnesföreningen nya båtmuseums taklagsfest

Foto: Vid Bodback ordnas ibland berättarkvällar

Folkhälsan har en diger verksamhet, med egen lekpark, minigolfbana, gym och familjecafé. För barn ordnas simskola sommartid, och för vuxna såväl jumppakurser som promenadgrupper. År 2023 premierades Björköby som den förening som samlat de flesta steg bland medelstora föreningar i tävlingen Hälsostegen. Även byarådet är en aktiv förening i Björköby, och ordnar verksamhet för hela byns trivsel. Bland de större evenemangen kan byajulfesten och sommarens allsång nämnas, och varje år delas ”Årets julblomma” ut till en Björköbo som gjort en fin insats för byn och dess invånare.

Foto: Byajulfesten, där ”Årets julblomma” också delas ut

Björkö Handeln med sitt café är byns samlingspunkt året runt. Äta kan man även göra på Kvarkens värdshus, och sommartid på Café Salteriet.

Foto: Björkö Handelns sommarterrass samlar både bybor och turister

Foton: © Maj-Helen Nyback & Pia Backman-Nord